Zamówienia z dziedziny nauki

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert
AZP.25.1.37.2021 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych, z podziałem na 25 części. dostawy 2021/07/28