Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł - usługi

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
AWM/NAW/5/2021/TM Tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język angielski w ramach projektu pt. „Go Global! Wzmacnianie procesów umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. usługi
AWM/NAW/4/2021/TM Korekta językowa (proofreading) przez native speakera anglojęzycznych tekstów umieszczonych na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w ramach projektu pt. „Go Global! Wzmacnianie procesów umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. usługi
ADN/NCN/1/2021 Zapytanie ofertowe nr ADN/NCN/1/2021 dotyczące wyłonienia wykonawcy na wykonanie analizy metagenomicznej próbek DNA w oparciu o masowe równoległe sekwencjonowanie regionu V3-V4 genu 16S rRNA umożliwiające identyfikację grup taksonomicznych zarówno Bacteria jak i Archea (300 próbek) z rozszerzoną analizą bioinformatyczna oraz pełnych metagenomów w podejściu typu shotgun (36 próbek) - zmiana opisu zamówienia i terminu składania ofert usługi
ABTT/081/2021/02 Przygotowanie i przeprowadzenie, w siedzibie Zamawiającego, 2-dniowgo szkolenia (16 godzin dydaktycznych) dla 5 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pt. „Komercjalizacja wyników badań naukowych: Licencjonowanie technologii”
usługi
ABTT/II4.0/BR/4 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i stworzenie kamizelki do spania z przetwornikami stymulującymi ciało pacjenta w wyniku pojawiającego się zaburzenia oddychania podczas snu. usługi
Nr AGU.304.24.2021 Zapytanie ofertowe Nr AGU.304.24.2021 na wyłonienie Wykonawcy wykonania usługi badawczej dotyczącej obrazowania wysokorozdzielczego transmisyjną mikroskopią elektronową wraz z analizą pierwiastkową. usługi
AWM/NCBR/16/2021/TM Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej polegającej na realizacji zajęć w ramach międzynarodowej szkoły letniej w Białymstoku dla doktorantów, w ramach projektu: „Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. usługi
AWM/NCBR/16/2021/TM Preparation and implementation of training services consisting in the implementation of classes within the frameworks of International Summer School in Białystok for PhD students, as part of the project entitled: "Interdisciplinary, international doctoral studies in medical biology and pharmaceutical sciences at the Medical University of Bialystok" co-financed by the European Social Fund as part of the Operational Programme Knowledge Education Development 2014-2020. usługi
AGU.304.23.2021 Zapytanie ofertowe Nr AGU.304.23.2021 na wyłonienie Wykonawcy badań sekwencjonowania transkryptomu bakteryjnego (RNA-Seq) oraz genomów bakteryjnych (WGS) usługi
2/ZPU3/GER-WSK/2021 Usługa transportu autokarowego dotycząca przewozu studentów na dwie wizyty studyjne do Sanatorium Augustów „PAŁAC NA WODZIE” FALKOWSKI w Augustowie. usługi
AGU.304.18.2021 Zapytanie ofertowe Nr AGU.304.18.2021 dotyczące wyłonienia wykonawcy na badania biomechaniczne implantu ze stawem skokowym z analizą statystyczną wyników, oraz opracowanie opakowania i kasety z instrumentarium do implantu podskokowego spełniającej standardy sali operacyjnej ramach projektu badawczego pt.” Ocena wyników małoinwazyjnego operacyjnego leczenia stopy płasko – koślawej statycznej u dzieci, z użyciem nowego typu implantu podskokowego” w ramach realizacji projektu „Krajowe Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku ” D/SD/WER/18/5541/01. usługi
1/ZPU3/GER-WSK/2021 Przygotowanie i przeprowadzenie na terenie Polski dwóch 3-dniowych krajowych wizyt studyjnych w instytucji specjalizującej się w leczeniu sanatoryjnym, dla studentów UMB usługi
Nr AGU.304.19.2021 Zapytanie ofertowe Nr AGU.304.19.2021 na wyłonienie Wykonawcy na wykonanie oznaczeń witamin K1 oraz K2 ( formy MK-4 i MK-7) w 70 próbkach szczurzej surowicy, z zastosowaniem technik chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas. usługi
TZ.220.13.2021.ZO.16 Dostawa oprogramowania do rejestracji i analizy sygnałów z ośrodkowego układu nerwowego dla Kliniki Neurochirurgii UMB usługi
AGU.6703.1.2021 Zapytanie ofertowe AGU.6703.1.2021 dotyczy druku czasopisma ,,Medyk Białostocki": 9 numerów w tym 1numer potrójny wakacyjny,w ilości 300 egz., aż do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez Premiera RP. Po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub na pisemny wniosek Zamawiającego ilość drukowanych egzemplarzy może wzrosnąć do 1000 egzemplarzy.


usługi