Aktualne postępowania poniżej 130 000 zł - usługi

Nr sprawy Przedmiot zamówienia Kategoria Termin składania ofert Sortuj rosnąco
AI.220.82.2023ZC Wykonanie identyfikacji wizualnej projektu Białystok PLUS (Białystok Polish Longitudinal University Study). usługi
AWM/ERAS/01/2023/TM Zaprojektowanie, przygotowanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Programu Erasmus+ w ramach finansowania z funduszy wsparcia organizacyjnego (OS) Programu Erasmus+ w ramach umowy finansowej nr 2022-1-PL01-KA131-HED-000053719
usługi
AGU.224.256.2023 Przedmiotem umowy jest:
1) usługa dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych
2) monitoring stanu ww. urządzeń wraz z odczytem liczników wykonanych kopii/wydruków za pośrednictwem powiadomień e-mailowych oraz usługą rozliczania kosztów dla urządzeń dzierżawionych
3) dostarczanie materiałów eksploatacyjnych, serwis dzierżawionych urządzeń
usługi
AGU.213.8.2023 Przedmiotem umowy jest wykonanie i montaż 200 sztuk rolet materiałowych w Domu Studenta nr 2 ul. Waszyngtona 23 w Białymstoku, zgodnie
z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.
usługi
AGU.242.2.2023 Ubezpieczenie studentów Pakiet Medyka w zakresie:
• Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
• Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
• Ochrony prawnej
usługi
CSM.PS.08.2023 Wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów podczas zajęć dydaktycznych ze studentami kierunku lekarskiego w okresie od 01.10.2023 do 31.10.2024. usługi
AWM/INT/09/2023/TM Projekt graficzny, skład, łamanie i wydruk kalendarzy akademickich w języku polskim i języku angielskim w ramach Programu Erasmus+. usługi
AGU.213.5.2023 Modernizacja oraz przebudowa systemu kontroli dostępu dla parkingów przy ul. Adama Mickiewicza 2 C i ul. Jana Kilińskiego 1 w Białymstoku. usługi
OWBK/070/2023/01 Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu, który będzie świadczył usługi rzecznika patentowego w zakresie doradztwa i ochrony praw własności przemysłowej usługi
APK.512.6.2023 Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi cateringowej w ramach realizacji Projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”, nr POWR.07.01.00-00-0002/22 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Wsparcie REACT- EU dla obszaru zdrowia w latach 2022 – 2023, Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia usługi
AI.220.62.2023ZC Wykonanie identyfikacji wizualnej projektu Białystok PLUS (Białystok Polish Longitudinal University Study) usługi
ARE.613.4.2023 JoinUs4Health Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i dostarczenia gadżetów promocyjnych na potrzeby projektu JoinUs4Health 101006518 finansowanego przez Komisję Europejską z Programu Ramowego Horyzont 2020 cz 2. usługi
AGU.213.3.2023 Odbiór odpadów niebezpiecznych, medycznych, weterynaryjnych i innych. usługi
OWBK/113/2023/01 Wyłonienie Wykonawcy, który będzie pełnił rolę Brokera Innowacji. usługi
AWM/INT/07/2023/TM Tłumaczenia pisemne (zwykłe) z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski związane z umiędzynarodowieniem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. usługi