TZ.220.13.2023.ZO.8

Dodane przez DzialZaopatrze… - 27/09/2023 - 12:37
Krótki opis zapytania:
Termoblok – 1 szt. Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji obsługi.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegóły w załącznikach.

Kryteria oceny:
- cena ofertowa – 60 %
- warunki gwarancji – 30 %
- parametry techniczne – 10 %
Termin / okres wykonania zamówienia:
Do 15 grudnia 2023 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Dział Zaopatrzenia
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
ul. Akademicka 3
15-267 Białystok
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Numer pokoju:
11
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Emil Bach, e-mial: emil.bach@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy:
85 748 58 54
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem np.:
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz gwarancją: Termoblok – 1 szt. Nie otwierać przed dniem 16.10.2023 r., przed godz. 9:00.
Pokój numer:
Kancelaria Ogólna
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.