AZP.25.1.37.2021

Dodane przez DzialZamowienP… - 19/07/2021 - 12:16
Krótki opis zapytania:
Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych, z podziałem na 25 części.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo - badawczych i dydaktycznych, z podziałem na 25 części.

Kryteria oceny:
Cena ofertowa – 100%
Termin / okres wykonania zamówienia:
12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Łukasz Czega
Telefon kontaktowy:
85 748 57 37
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
formularz cenowy (opis przedmiotu zamówienia) – załącznik nr 2 do Zaproszenia
Termin składania ofert (data i godzina):
2021/07/28
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres kamila.kartaszow@umb.edu.pl, z oznaczeniem pozwalającym na identyfikację Wykonawcy oraz wskazaniem przedmiotu i numeru postępowania poprzez oznaczenie „ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWY Z DZIEDZINY NAUKI. AZP.25.1.37.2021”.