ARE.614.1.2024

Dodane przez dre - 27/05/2024 - 13:00
Krótki opis zapytania:
Zapytanie ofertowe na organizację cateringu w Centrum Futuri UMB ul. Waszyngtona 15 B w Białymstoku na 60 osób na spotkanie pn. „Giełda dobrych praktyk projektowych” w dniu 10.06.2024 r.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Wymagania dotyczące cateringu:

Szwedzki stół w Centrum Futuri UMB wraz z obsługą kelnerską w dniu 10.06.2024 r. w godzinach 11.45-16.00, na ok. 60 osób zawierający:

- dania gorące (min. 3 do wyboru dla uczestników spotkania, również wersje wegetariańskie/wegańskie)

np. dania mięsne (np. dziczyzna, gęsina, kaczka, indyk z wykluczeniem mięsa mielonego i w panierce), wegetariańskie/wegańskie, w tym sezonowe specjalności kuchni podlaskiej/polskiej (np. ryby, grzyby, warzywa, etc.),

- dodatki skrobiowe (min. 2 do wyboru dla uczestników spotkania)

 np. całe młode ziemniaki z koperkiem, opiekane ziemniaki, kopytka, ryż z warzywami,

- dodatki warzywne (min. 3 do wyboru dla uczestników spotkania)

np. warzywa na parze, surówki, sałaty

Opcje bezglutenowe będą mile widziane.

- desery (min. 3 do wyboru dla uczestników spotkania), tylko wyroby własne

np. ciasta i rogaliki/ciastka musli domowej roboty, deserki z granolą i owocami itp.

- napoje zimne - woda gazowana i niegazowana woda źródlana (po min. 500 ml/osoba), naturalne, niesłodzone soki owocowe – min. 2 rodzaje (po min. 200 ml/osoba)

- napoje gorące – kawa, herbata (min. 3 rodzaje herbaty w tym jedna czarna i jedna owocowa), dodatki w postaci cukru, mleka (w tym roślinnego), cytryny w ilości dostosowanej do ilości zamawianej kawy/herbaty

 

Oczekiwany rodzaj serwowanych dań:

Na początku spotkania i w przerwie kawowej desery, napoje gorące i zimne.

W przerwie obiadowej dania gorące, dodatki skrobiowe i warzywne, napoje gorące i  zimne.

Oferta musi zawierać 2 propozycje menu przy uwzględnieniu powyższych wymagań dotyczących cateringu. Zamawiający dokona wyboru 1 opcji menu z propozycji przed podpisaniem umowy z Wykonawcą.

Catering odbędzie się w Centrum Futuri UMB (Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, ul. Waszyngtona 15 B, Białystok).

Oferent zapewnia dowóz cateringu o ustalonej godzinie na miejsce spotkania wskazane przez Zamawiającego. Koszt dowozu musi zostać uwzględniony w cenie oferty.

Oferent zapewnia przygotowanie bufetu (obrusy, serwetki itp.), stoliki koktajlowe (min. 10 - liczba zostanie ustalona po potwierdzeniu liczby gości) własne naczynia (termosy/podgrzewacze, bemary, filiżanki, talerzyki, szklanki/kubeczki, łyżeczki, cukiernice, talerze, sztućce itp.), zgodnie z wymaganiami menu. Oferent zapewnia bezpłatne pojemniki jednorazowe na żywność, która nie zostanie skonsumowana. Posiłki w momencie ich podawania powinny posiadać estetyczny wygląd i być podane w formie stołu szwedzkiego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości użycia naczyń i sztućców plastikowych do serwowanych dań/napojów, użyta zastawa nie może być uszkodzona.

Szacowana liczba gości to 60 osób.

 

Uwagi:  

1. Zamawiający przekaże Oferentowi przynajmniej 4 dni przed spotkaniem (tj. 06.06.2024 r.) ostateczną liczbę gości.  

2. Płatność nastąpi za liczbę uczestników spotkania wskazanych przez Zamawiającego do 06.06.2024 r.

3. Zmniejszenie liczby uczestników nie będzie powodowało wzrostu ceny jednostkowej (za 1 os.) usługi. 

 

Ponadto składając ofertę Oferent zobowiązuje się do:

 1. podpisania umowy do 07.06.2024r.  (wzór umowy w załączeniu);
 2. świadczenia usługi z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych;
 3. przyrządzenia posiłków w dniu świadczenia usługi;
 4. przygotowania posiłków na bazie produktów wysokiej jakości; dania i napoje gorące powinny posiadać odpowiednią temperaturę w momencie podania;
 5. dostarczenia posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego i przygotowania serwisu 30 min. przed planowanym rozpoczęciem spotkania; 
 6. zapewnienia odpowiednich sprzętów i naczyń, w tym przedłużaczy niezbędnych do ich podłączenia i do wykonania usługi; 
 7. uprzątnięcia naczyń i sprzętu oraz wywiezienia śmieci pozostałych po posiłkach do 60 min. po zakończeniu wydarzenia. 

 

Wymagania stawiane Oferentom:

 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia – w celu potwierdzenia spełnienia warunku Oferent powinien wykazać się realizacją 2 zamówień cateringowych wykonanych dla 2 różnych odbiorców w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.
 3. Brak osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym – w celu potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (załącznik do zapytania ofertowego).
 4. Propozycja 2 rodzajów menu.
 5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców odbędzie się wg formuły „spełnia/nie spełnia”.
 6. Niespełnienie któregokolwiek z warunków skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania.
Kryteria oceny:
najkorzystniejsza cena wykonania zamówienia: 100%

W przypadku złożenia kilku ofert z jednakową ceną za całościowe wykonanie usługi, wybrani oferenci zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych.
Termin / okres wykonania zamówienia:
10.06.2024 r. (poniedziałek)
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Rozwoju i Ewaluacji
Numer pokoju:
322 Budynek Głowny Pałacu Branickich, piętro II
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Aneta Moćkun; aneta.mockun@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy:
+48 85 686 5228
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
1. Propozycję 2 rodzajów menu
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia
3. Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym
4. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Oferty mogą zostać przesłane pocztą tradycyjną lub złożone osobiście. Decyduje data wpływu do Zamawiającego.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1 (Kancelaria Ogólna) z dopiskiem "Zapytanie ofertowe nr ARE.614.1.2024 catering 10.06.2024 r. Nie otwierać przed 04.06.2024 przed godziną 10:00.”

UWAGA! Dnia 31.05.2024 r. Kancelaria Ogólna będzie nieczynna.

Zamawiający uprawniony jest do wezwania Wykonawców do wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów, o których mowa w ustępie 3. Uzupełnienie dokumentów i oświadczeń może odbywać się pisemnie lub e-mailowo.
Przy składaniu ofert decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.