TZ.220.10.2023.ZO.2

Dodane przez DzialZaopatrze… - 18/09/2023 - 08:22
Krótki opis zapytania:
Dostawa mineralizatora mikrofalowego wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

W załączeniu

Kryteria oceny:
W załączeniu
Termin / okres wykonania zamówienia:
Do 5 tygodni
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia, ul. Akademicka 3 (Dom Studenta nr 1) - wjazd od ul. Mickiewicza, 15-267 Białystok
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Numer pokoju:
6
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Justyna Tomaszuk-Gryko
Telefon kontaktowy:
85 748 58 25
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul.Kilińskiego 1, 15-089 Białystok-Kancelaria Ogólna: Lewe Skrzydło Pałacu
Pokój numer:
Kancelaria Ogólna (lewe skrzydło pałacu), ul. Kilińskiego 1
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.