TIN.200.2.2023

Dodane przez Inwestycje - 03/07/2023 - 12:32
Krótki opis zapytania:
Zamówienie obejmuje wykonanie robót polegających na utwardzeniu nawierzchni przy budynkach Collegium Primum oraz Collegium Floridum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ulicy Adama Mickiewicza 2A i 2B
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
Opis przedmiotu zamówienia:

                         NAZWA ZAMÓWIENIA:

                         Utwardzenie nawierzchni przy budynkach Collegium Primum oraz Collegium Floridum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

                         ADRES OBIEKTU: Białystok, przy ulicy Adama Mickiewicza 2A i 2B

                           ZAKRES ROBÓT: 45000000 – 7 Roboty budowlane

                         ZAMAWIAJĄCY:

                         Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

                          15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1

I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    1. ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

Zamówienie obejmuje wykonanie robót polegających na utwardzeniu nawierzchni fragmentu terenu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ulicy Mickiewicza 2A i 2B.

    1. PODSTAWOWE PARAMETRY I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OBJĘTEGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

Teren przeznaczony do utwardzenia pokazano na załączniku graficznym nr 1. Całkowita powierzchnia utwardzenia wynosi ok. 193 m2.

    1. ZAKRES PRAC

Na dojeździe utwardzenie terenu należy wykonać z betonowych płyt drogowych ażurowych koloru szarego o wymiarach 60 x 40 x 10 cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego (pospółka 0-40 mm)   o grubości min. 30 cm zagęszczonej do wskaźnika zagęszczenia min 0,99. Obramowanie krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm. Na części dojazdu istniejące (nowe) krawężniki należy zagłębić na odcinku ok 5m. Powierzchnia ok. 28 m2 (szerokość 4.00 m).

 Miejsca parkingowe należy wykonać z betonowych płyt drogowych, ażurowych koloru szarego o wymiarach 60x 40x 8 cm, na podbudowie z kruszywa naturalnego (pospółka 0-40 mm) o grubości min. 20 cm zagęszczonej do wskaźnika zagęszczenia min 0,99. Spadki terenu wykonać od budynku. Obramowanie krawężnikiem betonowym 12x25x100 cm. Krawężniki najazdowe 15x22x100. Powierzchnia przeznaczona do utwardzenia parkingów wraz z poszerzeniem drogi dojazdowej wynosi około 165 m2 ( 10 miejsc parkingowych szer. 2,50 m oraz 1 miejsce parkingowe szer. 3,00 m).

Poszerzenie drogi dojazdowej przy parkingach wykonać zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym z materiałów opisanych powyżej jak dla dojazdu.

W miejscach łączenia parkingów z drogami dojazdowymi zastosować krawężniki łukowe.

W ofercie należy ująć wycenę regulacji studni.

Malowanie oddzielenia miejsc parkingowych oraz dojazdu przez „stary parking” farbą drogową znakującą.

  1. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy wykonać w terminie do 15.09.2023 r.

Zapłata za przedmiot umowy nastąpi jednorazowo w terminie 30 dni po wykonaniu całości zamówienia i podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót.

Należność będzie opłacona przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w umowie.

Płatnikiem będzie: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Szczegółowe wymagania Zamawiającego określa wzór załączonej umowy.

Zaleca się przeprowadzenie wizji w terenie przed złożeniem oferty.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA – ZAŁĄCZNIKI

PLAN SYTUACYJNY (bez skali)

Kryteria oceny:
Najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
15.09.2023
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Inwestycji
Numer pokoju:
168, 185
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Jacek Słowikowski
Telefon kontaktowy:
857485750
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Kancelaria Ogólna UMB, pokój nr 160, Lewe skrzydło Pałacu Branickich
lub pocztą elektroniczną na adres jacek.slowikowski@umb.edu.pl
Pokój numer:
160, 168
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.