AZP.25.4.5.2023

Dodane przez DzialZamowienP… - 25/05/2023 - 10:30
Krótki opis zapytania:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, w salach szkoleniowych zapewnionych przez Zamawiającego (UMB), szkolenia z zakresu „partnerstwa publiczno-prywatnego” dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi społeczne
Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Dokładny opis tematyki szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla 10 pracowników UMB w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego. Efektem szkolenia będzie nabycie wiedzy z tematu Partnerstwo publiczno-prywatne – podstawowe informacje:

- Geneza i definicja;

- PPP a tradycyjne formy;

- różnorodność modeli przedsięwzięć PPP;

- podstawy prawne PPP w Polsce;

- akty prawne regulujące zagadnienia współpracy typu PPP w Polsce i UE;

- procedura wyboru partnera prywatnego na podstawie ustawy pzp i koncesji na roboty budowlane lub usługi;

- zawarcie umowy PPP – istotne elementy umowy;

- uwarunkowania finansowe realizacji umów PPP;

- case study – przegląd inwestycji realizowanych w ostatnich latach w formule PPP przez uczelnie publiczne oraz przykłady inwestycji dotyczących parkingów i kuchni szpitalnych.

 1. Sposób realizacji szkolenia:
 1. Szkolenie z prezentacją multimedialną, interaktywne.
 2. W terminie do 7 dni po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania we współpracy z Zamawiającym planu ramowego szkolenia ze wskazanymi zagadnieniami do realizacji w toku szkolenia oraz harmonogramu szkolenia.
 3. Co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem zajęć Wykonawca:
 1. przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego program i proponowany termin szkolenia,
 2. przekaże Zamawiającemu imiona i nazwiska trenerów prowadzących szkolenie wraz z informacją o spełnieniu wymagań określonych w części XX pkt 2 SWZ, z zastrzeżeniem, że informacje o tych wykładowcach zaplanowanych do prowadzenia zajęć podane zostały w ofercie Zamawiającego.
 1. Wykonawca zapewni uczestnikom materiały szkoleniowe – nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem zajęć – w tym co najmniej skrypty zawierające prezentacje części teoretycznej warsztatów. Podpis uczestnika warsztatów na liście obecności stanowi potwierdzenie odbioru materiałów dydaktycznych. Materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne zastosowane podczas warsztatów będą uwzględniać stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć. Wykonawca zapewni, że metody i pomoce dydaktyczne zastosowane podczas warsztatów będą różnorodne, będą wykorzystywać nowoczesne i efektywne sposoby oraz w możliwie najlepszy sposób zaangażują uczestników i zapewnią maksymalny efekt.
 2. Zamawiający (UMB) zapewni uczestnikom salę wyposażoną w rzutnik multimedialny.
 3. Wykonawca przeprowadzi proces weryfikacji nabycia kompetencji przez uczestników warsztatów składający się z następujących elementów:
  1. wstępnego testu weryfikacji kompetencji na początku warsztatów w dniu ich rozpoczęcia (tzw. wzorzec, czyli ocena kompetencji początkowych), w tym zdefiniowanie wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku udziału w warsztatach.
  2. końcowego testu weryfikacji kompetencji na zakończenie warsztatów (ocena kompetencji na zakończenie warsztatów) oraz przygotuje na ich podstawie raport końcowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały ww. dokumentów.
 4. Wykonawca przygotuje, zgromadzi i przekaże Zamawiającemu, do 7 dni po zakończeniu szkolenia:
 • oryginały list obecności w formie przygotowanej przez Zamawiającego,
 • kserokopie wszystkich zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających ukończenie zrealizowanych warsztatów,
 • oryginały potwierdzenia odbioru zaświadczeń/certyfikatów w formie przygotowanej przez Zamawiającego,
 • testy wstępne i końcowe uczestników wraz z raportem porównującym wyniki testów,
 • jeden egzemplarz materiałów szkoleniowych.
 1. Wykonawca zapewni:
 • w razie potrzeby, odpowiednią dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników warsztatów, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
 • przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego.

 

 1. Miejsce szkolenia: Warsztaty realizowane będą na terenie miasta Białystok w salach szkoleniowych zapewnionych przez Zamawiającego (sala seminaryjna UMB).

 

 1. Planowany termin realizacji szkolenia i godziny zajęć:
 1. Szkolenie zrealizowane będzie w okresie do 30.06.2023. Szkolenie nie może być realizowane w dni świąteczne. Dokładne terminy szkolenia określone zostaną w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z zapisami sekcji III niniejszego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu terminów Wykonawca uwzględni możliwości czasowe uczestników szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zajęć, w uzgodnieniu z Wykonawcą.
 2. Przewiduje się zorganizowanie szkolenia dla łącznej liczby 10 osób (1 grupa) w całym okresie realizacji usługi.
 3. Wymiar godzinowy zajęć: 8 godz.

 

 1. Planowana liczba uczestników: 10 osób, pracownicy administracji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

 

 1. Wymagania wobec Wykonawcy/Trenera :
 1. Trener zrealizował minimum 5 szkoleń z zakresu PPP w okresie ostatnich 3 lat licząc od daty terminu składania ofert, lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Liczbę szkoleń należy podać w wykazie szkoleń z zakresu PPP  wraz z wypisaniem dat realizacji szkoleń oraz danych podmiotów.
 2. Zamawiający może zażądać potwierdzenia doświadczenia poprzez dostarczenie  referencji, umów lub protokołów odbioru, potwierdzonymi „za zgodność z oryginałem”.
 3. Szkolenia o tej samej nazwie i tematyce dla kilku grup u jednego Zamawiającego, w ramach jednej umowy będzie traktowane jako jedno szkolenie. Szkolenia indywidualne oraz szkolenia realizowane na rzecz własnego pracodawcy (szkolenia wewnętrzne) nie będą uznawane za spełniające wymogi niniejszego warunku.
 4. Zleceniodawca (UMB) zapewni uczestnikom salę wyposażoną w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia
 5. Wykonawca dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi do realizacji przedmiotowej usługi, tj.: osoby prowadzące szkolenia:
 1. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe i/lub w prowadzeniu szkoleń lub zajęć dydaktycznych w ww. obszarze w okresie ostatnich 3 lat.
 1. Szkolenie realizowane będzie na terenie miasta Białystok –w salach szkoleniowych UMB (sala seminaryjna)
Kryteria oceny:
4. Kryteria oceny
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Zamawiający po uprzednim sprawdzeniu i ocenie ofert na podstawie kryteriów oceny określonych jak niżej.

a. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej spośród ważnych ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
- cena (PC) – 60%,
- doświadczenie trenera prowadzącego szkolenie (PD) – 40%

b. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.

c. Liczba punktów PC, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena”, zostanie wyznaczona według wzoru:

PC = (CN / CR ) x 60
gdzie:
CN – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
60 – maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium „cena” – 60%.

d. Liczba punktów PD, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „doświadczenie zawodowe trenera prowadzącego szkolenie” zostanie przyznana w następujący sposób:
1) Elementem podlegającym ocenie będzie przeprowadzenie przez desygnowanego trenera/trenerów szkoleń/warsztatów/kursów o tematyce obejmującej przedmiot zamówienia w ciągu ostatnich 5 lat.
2) Weryfikacja spełnienia wymogu odbędzie się na podstawie dołączonej do oferty listy przeprowadzonych przez trenera szkoleń.
3) Zamawiający będzie przyznawał punkty za przeprowadzone zajęcia/szkolenia w zakresie PPP w liczbie od 2 do 10, co oznacza, że minimalna uwzględniona w procesie przyznawania punktacji liczba przeprowadzonych warsztatów/kursów wynosi 2, natomiast maksymalna liczba przeprowadzonych warsztatów/kursów uwzględniona w procesie przyznawania punktacji to 10.
4) Imię i nazwisko trenera/trenerów oraz liczbę zrealizowanych przez niego/nich szkoleń należy podać w oświadczeniu na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ). W przypadku podania nazwisk kilku trenerów, Zamawiający będzie przyznawał punkty dla trenera z największym doświadczeniem. Doświadczenie kilku osób nie podlega sumowaniu.

Liczba punktów PD zostanie wyznaczona wg wzoru:
PD = (PR / PN) x 40
gdzie:
PR – liczba szkoleń w badanej ofercie
PN – największa możliwa do uwzględnienia liczba szkoleń – 10
40 – maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „doświadczenie zawodowe trenera prowadzącego warsztaty”

e. Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów P obliczoną według wzoru: P = PC + PD

Termin / okres wykonania zamówienia:
do dnia 30.06.2023 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Projektów Pomocowych, Dział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Zbigniew Krajewski, Agnieszka Malinowska
Telefon kontaktowy:
85 748 55 22, 85 748 55 50
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
- oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników UMB pn. „Szkolenie z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego” nr AZP.25.4.5.2023 - Nie otwierać przed dniem 02.06.2023, godz. 12.00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
 •