AZP.25.4.15.2022

Dodane przez DzialZamowienP… - 06/10/2022 - 07:40
Krótki opis zapytania:
Warsztaty z kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnych grupach
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi społeczne
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego dwóch 2-dniowych warsztatów kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnych grupach, dla ogółem 24 studentek i studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Warsztaty będą realizowane w ramach projektu: „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu”, Zadanie 2. Rozwój kompetencji studentów - Zajęcia warsztatowe realizowane w zespole interdyscyplinarnym (IV edycja) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Kryteria oceny:
Kryterium Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena oferty (PC) - 60 pkt
Doświadczenie trenera (PD): maksymalna liczba przeprowadzonych szkoleń/ warsztatów z zakresu zastosowania metod analitycznych dla pracowników branży medycznej lub studentów kierunków medycznych - 20 pkt
Wykorzystanie w trakcie warsztatów gier szkoleniowych dopasowanych do tematyki warsztatów (PG) - 20 pkt
Termin / okres wykonania zamówienia:
 warsztaty dla I i II grupy powinny zostać zrealizowane w okresie: luty – czerwiec 2023
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Projektów Pomocowych, Dział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Anna Piłaszewicz, Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka
Telefon kontaktowy:
85 748 56 50, 85 748 57 39
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
- oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie warsztatów analitycznych nr AZP.25.4.15.2022 - Nie otwierać przed dniem 14.10.2022, godz. 12.00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
2) Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1,
15-089 Białystok.