AZP.25.1.31.2022

Dodane przez DzialZamowienP… - 12/05/2022 - 11:35
Krótki opis zapytania:
Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych - zamówienie udzielane na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.).
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych firmy  Roche Diagnostics  do celów naukowo-badawczych     

Kryteria oceny:
Cena ofertowa – 100%
Termin / okres wykonania zamówienia:
do dnia 31.08.2023 r. (40 dni roboczych – terminy liczone od daty złożenia zamówienia).
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3
Dział:
Zamówień Publicznych; Dział Zaopatrzenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Łukasz Czega; Katarzyna Turkowicz
Telefon kontaktowy:
85 748 5737; 85 748 5625
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
- (Brak formularza ofertowego) Wypełniony formularz cenowy
- Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę – jeśli dotyczy.
Termin składania ofert (data i godzina):
2022/05/27 do godziny 10.00
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem "Oferta na Sukcesywną dostawę odczynników laboratoryjnych "- Nie otwierać przed dniem 27.05.2022 r. godz. 10:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.