AZP.25.4.36.2020

Dodane przez DzialZamowienP… - 29/12/2020 - 21:54
Krótki opis zapytania:
Przygotowanie i przeprowadzenie, w siedzibie Zamawiającego, 2-dniowgo szkolenia (16 godzin dydaktycznych) dla 5 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku p/n „Komercjalizacja wyników badań naukowych: Tworzenie spin-outów”.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
Zapytanie ofertowe: na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), a ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
Rodzaj zamówienia:
usługi społeczne
Opis przedmiotu zamówienia:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Nazwa szkolenia:

„Komercjalizacja wyników badań naukowych: Tworzenie spin-outów

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie, w siedzibie Zamawiającego,
  2-dniowgo szkolenia (16 godzin dydaktycznych) dla 5 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku p/n Komercjalizacja wyników badań naukowych: Tworzenie spin-outów”.

Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 1. Dokładny opis tematyki szkolenia, w tym zagadnienia i treści objęte szkoleniem:
 1. Przeprowadzenie szkolenia z tworzenia spin-outów w branży medycznej .
 2. Szkolenie obejmuje przedstawienie różnicy pomiędzy spółką spin-off oraz spin-out, uwarunkowań prawnych na uczelniach, kwestie podatkowe pry zakładaniu i funkcjonowaniu spółki, omówienie szczegółów umowy spółki typu spin-off, form objęcia udziałów w spółce oraz form finansowania działalności spółek spin-off/out .
 3. Minimum połowa szkolenia zostanie przeznaczona na zajęcia praktyczne, podczas których zostaną omówione przykłady już funkcjonujących spółek w Polsce.
 4. Wykonawca zapewni certyfikat/zaświadczenie dla uczestników po skończonym szkoleniu.

 

 1. Sposób realizacji szkolenia:
 1. Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca zobowiązany jest przestawić szczegółowy program szkolenia, z uwzględnieniem liczby planowanych godzin zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do przygotowanego programu. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia lub odniesienia się każdorazowo w stosunku do przedstawionych uwag.
 2. Wykonawca przygotuje i zapewni wszystkim uczestnikom na własność materiały szkoleniowe, obejmujące najważniejsze zagadnienia omawiane na szkoleniu.
 3. Wykonawca wystawi uczestnikom szkolenia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
 4. Zamawiający, na potrzeby szkolenia, zapewni salę wyposażoną w rzutnik multimedialny i ekran. Jeśli do przeprowadzenia szkolenia niezbędny będzie dodatkowy sprzęt, to zapewni go Wykonawca.
 5. Potwierdzeniem realizacji szkolenia będzie przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę:
 1. protokołu zdawczo – odbiorczego w formie przygotowanej przez Zamawiającego;
 2. oryginału listy obecności w formie przygotowanej przez Zamawiającego wraz z potwierdzeniem odbioru materiałów szkoleniowych;
 3. kserokopii wszystkich certyfikatów/zaświadczeń wydanych uczestnikom.

6) Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu przed rozpoczęciem szkolenia materiały niezbędne do przeprowadzenia procesu weryfikacji nabycia kompetencji, przez uczestników szkolenia, w postaci:

 1. zdefiniowania efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku udziału w szkoleniu;
 2. formularza testu weryfikacji kompetencji odnoszącego się do efektów planowanych do osiągnięcia przez uczestników szkolenia;

Proces weryfikacji nabycia kompetencji przez uczestników szkolenia Zamawiający przeprowadzi we własnym zakresie.

 1. Działania informacyjno-promocyjne:

Wykonawca umieści na wszystkich dokumentach i opracowaniach, informacje o nazwie szkolenia i projektu oraz odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową.

 1. Wykonawca zapewni:

- przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego;

- materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne zastosowane podczas szkolenia uwzględniające stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.

 

 1. Miejsce szkolenia: Szkolenie realizowane będzie w siedzibie Zamawiającego, na terenie miasta Białystok, w salach szkoleniowych zapewnionych przez Zamawiającego. Dokładne miejsce szkolenia Zamawiający wskaże na co najmniej 7 dni przed terminem szkolenia.

 

 1. Planowany termin realizacji usługi: Usługa będzie realizowana w okresie 01.2021-12.2021 r., Dokładny termin szkolenia określony zostanie przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

 

 1. Czas trwania szkolenia i godziny zajęć: 2 dni, 16 godzin dydaktycznych, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 10.00 a 18.00.

 

 1. Planowana liczba uczestników: 5 osób, pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

 

 1.  Wymagania wobec Wykonawcy

 

 1. Posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu i organizowaniu szkoleń w zakresie zagadnień, o których mowa w pkt 2.II.
 2. Wykonawca musi przedstawić, że przeprowadził wcześniej min. 5 szkoleń z zakresu tworzenia spółek typu spin-off/out dla jednostek sektora finansów publicznych.

Wykonawca potwierdzi swoje doświadczenie oświadczeniem i wykazem przeprowadzonych szkoleń na formularzu ofertowym.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

 1. Wykonawca zapewni personel biorący udział w realizacji zamówienia, który powinien posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu objętego przedmiotem zamówienia, co oznacza, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził co najmniej 1 szkolenie rocznie.

 

Wykonawca w formularzu ofertowym wskaże imiennie osoby uczestniczące w realizacji zamówienia.

Wykonawca potwierdzi spełnienie powyższych wymagań dla trenerów oświadczeniem na formularzu ofertowym.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

Kryteria oceny:
Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:

cena – 50% -maksymalna liczba 50 pkt.

W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, za całość realizacji zamówienia

Punkty za kryterium ceny będą wyliczane zgodnie ze wzorem

Liczba pubktów oferenta=(najmniejsza proponowana cena)/(cena proponowana przez oferenta)×50

Doświadczenie trenera prowadzącego szkolenie 50% -maksymalna liczba 50 pkt.
Oceniane będzie doświadczenie trenera w prowadzeniu szkoleń z zakresu objętego przedmiotem zamówienia, skierowanych do pracowników jednostek sektora finansów publicznych.
Punkty w ramach kryterium będą przyznawane w następujący sposób:
- po 1 pkt – za przeprowadzenie kursu/szkolenia, obejmującego przedmiot zamówienia, skierowanego do pracowników jednostki sektora finansów publicznych, w wymiarze co najmniej 8 godzin dydaktycznych.

Za każde przeprowadzone szkolenie przyznany będzie 1 punkt, maksymalnie 10 pkt dla każdego z trenerów. Łącznie za doświadczenie może być przyznane maksymalnie 50 pkt.
Wykonawca w formularzu ofertowym wykaże doświadczenie trenera w postaci listy prowadzonych przez każdego z nich kursów/szkoleń skierowanych do pracowników jednostki sektora finansów publicznych.
Termin / okres wykonania zamówienia:
V. Planowany termin realizacji usługi: Usługa będzie realizowana w okresie 01.2021-12.2021 r., Dokładny termin szkolenia określony zostanie przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Biuro Transferu Technologii, Dział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Anna Bukłaha, Walentyna Horoszewska
Telefon kontaktowy:
85 686 51 22, 85 748 56 27
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
- oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z zamawiającym - załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na przygotowanie i przeprowadzenie, w siedzibie Zamawiającego, 2-dniowgo szkolenia (16 godzin dydaktycznych) dla 5 pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku p/n „Komercjalizacja wyników badań naukowych: Tworzenie spin-outów”, sprawa nr AZP.25.4.36.2020 - Nie otwierać przed dniem 19.01.2021 r. godz. 12:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:

do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie.