AZP.25.1.24.2021

Dodane przez DzialZamowienP… - 17/08/2021 - 10:05
Krótki opis zapytania:
Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 25 części.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagane parametry poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają załączniki Nr 2 – FORMULARZE CENOWE, stanowiące integralną część niniejszego Zaproszenia.

Kryteria oceny:
Cena ofertowa – 100%
Termin / okres wykonania zamówienia:
12 miesięcy
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Łukasz Czega
Telefon kontaktowy:
85 748 57 37
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Formularz cenowy - Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2
Termin składania ofert (data i godzina):
2021/08/26
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.08.2021 r., do godz. 09:00, w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres agnieszka.malinowska@umb.edu.pl, z oznaczeniem pozwalającym na identyfikację Wykonawcy oraz wskazaniem przedmiotu i numeru postępowania poprzez oznaczenie „ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWY Z DZIEDZINY NAUKI. AZP.25.1.24.2021”.