TZ.220.16.20204.ZO.1

Dodane przez DzialZaopatrze… - 29/05/2024 - 06:06
Krótki opis zapytania:
MODYFIKACJA OPISU I 2 MODYFIKACJA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Dostawa sukcesywna:
cz.1. artykułów i materiałów opatrunkowych
cz.2. waty celulozowej
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Arkusz ofertowy w załączeniu

Dostawy sukcesywne przez 18 miesięcy

Możliwość zawarcia umowy

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne części.

Kryteria oceny:
Cena oferowana 100%
Termin / okres wykonania zamówienia:
Do pięciu dni roboczych od daty złożenia zamówienia
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Zaopatrzenia
Numer pokoju:
3
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Kamil Zadykowicz, kamil.zadykowicz@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy:
085-686-51-36
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Oferty w wersji papierowej należy składać na adres:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1,
15-089 Białystok, KANCELARIA OGÓLNA
Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, drogą elektroniczną na adres: kamil.zadykowicz@umb.edu.pl, pod warunkiem zabezpieczenia oferty hasłem (z możliwością odczytania oferty po zakończeniu postępowania tj. po 21.06.2024r. godz. 12:00).
Pokój numer:
160
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.