AGU.224.256.2023

Dodane przez maja.zukowska - 28/08/2023 - 12:57
Krótki opis zapytania:
Przedmiotem umowy jest:
1) usługa dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych
2) monitoring stanu ww. urządzeń wraz z odczytem liczników wykonanych kopii/wydruków za pośrednictwem powiadomień e-mailowych oraz usługą rozliczania kosztów dla urządzeń dzierżawionych
3) dostarczanie materiałów eksploatacyjnych, serwis dzierżawionych urządzeń
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

1)       usługa dzierżawy urządzeń wielofunkcyjnych :

 • Dzierżawione urządzenia objęte będą gwarancją oraz obsługą serwisową przez cały okres trwania umowy
 • W czasie całego okresu obowiązywania umowy, Zamawiający ma prawo zwiększyć ilość dzierżawionych urządzeń według potrzeb
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wymiany dzierżawionego urządzenia, które nie spełnia oczekiwań Zamawiającego, na urządzenie o wyższych parametrach technicznych

2)      monitoring stanu ww. urządzeń wraz z odczytem liczników wykonanych kopii/wydruków za pośrednictwem powiadomień e-mailowych oraz usługą rozliczania kosztów dla urządzeń dzierżawionych

 • Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje miesięczną opłatę za wykonane przez Zamawiającego kopie i wydruki na dzierżawionych urządzeniach
 • Faktyczna ilość kopii/wydruków wynikać będzie wyłącznie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego

3)      dostarczanie materiałów eksploatacyjnych, serwis dzierżawionych urządzeń:

 • W czasie trwania dzierżawy Wykonawca zapewnia bezpłatnie dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz serwis, który obejmuje wszelkie konieczne konserwacje, przeglądy, regulacje, naprawy i wymiany zużytych części, które powodują nieprawidłowe funkcjonowanie urządzeń
 • W czasie trwania dzierżawy jedyną jednostką uprawnioną do wykonywania konserwacji okresowych i napraw urządzeń jest serwis Wykonawcy
 • Wykonawca winien jest posiadać certyfikaty autoryzacji producenta dostarczanych urządzeń

 

Pozostałe warunki zawarte są we wzorze umowy załączonym do zapytania.

Kryteria oceny:
Najniższa cena.

Zamawiający wybierze najlepszą ofertę na podstawie wzoru:
a) A4 mono: 5000 kopii x cena brutto = wynik
b) A4 kolor: 1000 kopii x cena brutto = wynik
c) A3 mono: 5000 kopii x cena brutto = wynik
d) A3 kolor: 1000 kopii x cena brutto = wynik
Termin / okres wykonania zamówienia:
01.10.2023 - 30.09.2025
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. Mickiewicza 2C
Dział:
Dział Administracyjno-Gospodarczy i Usług
Numer pokoju:
169
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Maja Żukowska
Telefon kontaktowy:
85 748-55-40
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Certyfikaty autoryzacji producenta dostarczanych urządzeń.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Kancelaria Ogólna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ( lewe skrzydło Pałacu Branickich)
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr AGU.224.256.2023

UWAGA: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wydłuża termin składania ofert do dnia 08.09.2023 r. do godz. 10:00.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
 • swobodnego wyboru oferty,
 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.