CSM.PS.08.2023

Dodane przez DzialZamowienP… - 09/08/2023 - 13:14
Krótki opis zapytania:
Wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów podczas zajęć dydaktycznych ze studentami kierunku lekarskiego w okresie od 01.10.2023 do 31.10.2024.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców, którzy będą odgrywali role pacjentów podczas symulowanych scenek, w celu nauczania studentów umiejętności komunikowana się z pacjentem, w czasie zajęć dydaktycznych. Pacjent symulowany to człowiek specjalnie przygotowany do tego, żeby realistycznie i dokładnie odtworzyć historię przebiegu danej choroby, demonstrując fizyczne i emocjonalne symptomy choroby prawdziwego pacjenta.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do zapytanie ofertowego.

Kryteria oceny:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
1)cena za realizacje usługi – 40%
W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto za 1 godzinę dydaktyczną pracy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena obejmuje całkowite wynagrodzenie za usługę opisaną w zapytaniu ofertowym, w tym wszystkie obowiązkowe obciążenia, np. VAT, ZUS pracodawcy.
2)wykształcenie i doświadczenie Wykonawcy - 60%, w tym:
magister psychologii – 20 pkt
ukończone studia medyczne, kierunek lekarski lub lekarsko-dentystyczny – 30 pkt.
ukończone studia medyczne, inne niż kierunek lekarski – 20 pkt.
doświadczenie w pracy jako pacjent symulowany na uczelni medycznej – 30 pkt.
znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym odgrywanie ról po angielsku – 30 pkt.
Posiadane wykształcenie i doświadczenie należy podać w formularzu ofertowym. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. wykształcenia i doświadczenia.
7. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
1) Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
- cena za realizację usługi (CU) – 40 %
- wykształcenie i doświadczenie wykonawcy (WW) - 60 %
2) Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
3) Łączna liczba punktów, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena za realizację usługi” (CU), zostanie wyznaczona według wzoru:
CU = (Cmin / CR ) x 40, gdzie:
Cmin – najniższa cena za realizację usługi spośród niepodlegających odrzuceniu ofert,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
40 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg. kryterium cena.
4) Ilość punktów, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „wykształcenie i doświadczenie Wykonawcy” (WW) zostanie przyznana w następujący sposób:
WW = (WR/Wmax) x 60, gdzie:
Wmax – najwyższa suma punktów za wykształcenie i doświadczenie spośród niepodlegających odrzuceniu ofert,
WR – liczba punktów za wykształcenie i doświadczenie w rozpatrywanej ofercie,
60 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg. kryterium.
5) Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (P) obliczoną według wzoru: P = CU + WW
Termin / okres wykonania zamówienia:
01.10.2023 - 31.10.2024
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ, adres: Szpitalna 30, 15-295 Białystok
Dział:
CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Małgorzata Żynel lub Krzysztof Bekisz, e-mail: csm@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy:
tel.: 85 686 52 40 lub 85 686 52 44
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Oferta, w formie Formularza ofertowego (załącznik nr 1).
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę, w formie Formularza ofertowego (załącznik nr 1), można złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, w podpisanej i zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – Pacjent Symulowany".
Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.