TZ.220.6.2023.08.33

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 01/08/2023 - 11:38
Krótki opis zapytania:
dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego - membrany cz.1
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

oferty proszę składać na adres e-mail : violetta.polkowska@umb.edu.pl

Kryteria oceny:
najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
do 14 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Akademicka 3, Dział Zaopatrzenia
Dział:
Zaopatrzenia
Numer pokoju:
nr.3
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Violetta - Katarzyna Polkowska
Telefon kontaktowy:
85 748 55 36
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
2023/08/11
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Zaopatrzenia
Pokój numer:
nr.3
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.