AGU.213.5.2023

Dodane przez maja.zukowska - 13/07/2023 - 13:18
Krótki opis zapytania:
Modernizacja oraz przebudowa systemu kontroli dostępu dla parkingów przy ul. Adama Mickiewicza 2 C i ul. Jana Kilińskiego 1 w Białymstoku.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest: modernizacja oraz przebudowa systemu kontroli dostępu dla parkingów przy ul. Adama Mickiewicza 2 C i ul. Jana Kilińskiego 1 w Białymstoku.

2)  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

3) Kod CPV: 45200000 - 7 – Roboty budowlane

                       45200000 - 9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

4)      Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na:

a) modernizacji, montażu oraz podłączeniu do systemu kontroli dostępu 4 sztuk  automatycznych  szlabanów parkingowych (w tym 2 sztuki nowe) wraz z pracami niezbędnymi do posadowienia i działania szlabanów,

b) demontażu szlabanów oznakowanych na planie sytuacyjnym literami A, B, C, D oraz montażu szlabanów A, B w miejscu oznaczonym A1, B1,

c) montażu nowych szlabanów w punktach E, F,

d) wykonaniu przyłączy kablowych - doprowadzeniu potrzebnych kabli zasilających oraz komunikacyjnych (ethernetowych - żelowych) potrzebnych do pełnego prawidłowego funkcjonowania szlabanów,

e) montażu pętli indukcyjnych (10 sztuk),

f) uruchomieniu, wyregulowaniu i wykonaniu prób, w celu sprawdzenia poprawnego

działania szlabanów,

g) uporządkowaniu miejsca prowadzonych prac, wywozu na bieżąco powstałych odpadów,

h) przekazaniu kluczyków, pilotów, informacji dostępu do otwierania szlabanu.

2. Założenia sytemu:

System ma ograniczyć dostęp do parkowania pojazdom nie posiadających uprawnień oraz ma zapewnić całodobowo odpowiednio wysoką przepustowość samochodów.

Zastosowane rozwiązania technologiczne mają opierać się na pełnej automatyce.

System powinien być zbudowany z jednej zapory wjazdowej, jednej zapory wyjazdowej oraz dwóch zapór wjazdowo-wyjazdowych.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1) Szlabany wjazdowo-wyjazdowe (2 szt.), wjazdowy (1 szt.), wyjazdowy (1 szt.) muszą spełniać następujące wymagania:

a) wymagany czas otwarcia 1,2s,

b) wymagany czas zamknięcia 1,2s,

c) zakres temperaturowy pracy urządzenia min. od - 40 C do +55 C,

d) silnik bezszczotkowy o wysokiej wydajności,

e) wysoka wytrzymałość,

f) szlaban musi być fabrycznie nowy (dotyczy C, D) oraz spełniać MCBF >= 10 mln cykli,

g) urządzenie powinno być tak zaprojektowane i wykonane, aby jego kluczowe elementy tj. mechanizm i elektronika były zabezpieczone przed kurzem, błotem oraz wodą – stopień ochrony min. IP 44,

h) długość ramienia szlabanu około 3,8 m – do ustalenia w trakcie końcowych pomiarów, z podświetleniem RG (czerwone, zielone światło) na ramieniu oraz obudowie szlabanu - taśma led w technologii COB FOB,

i) ramię szlabanu musi zostać wyposażone w komplet naklejek ostrzegawczych,

j) wybór typu szlabanu - lewy / prawy - do ustalenia,

k) posadowienie konstrukcji szlabanu na własnym trwałym fundamencie w punktach A1, B2, D, E wykonanym zgodnie z zaleceniami producenta,

l) po zastosowaniu właściwej dla urządzenia procedury, poza normalnym trybem pracy, bariera powinna pozostawać otwarta lub zamknięta w zależności od wyboru dokonanego przez operatora,

m) szlaban musi posiadać funkcję trwałego, ręcznego podniesienia,

n) każda z barier powinna posiadać pętle indukcyjne:

- aktywujące (czynniki UHF/rfid),

- kontrolne / zamykające,

- w przypadku barier typu wjazd / wyjazd dodatkowo otwierające od strony wewnętrznej parkingu.

o) pętle indukcyjne nie mogą oddziaływać na siebie, muszą być wykonane z dedykowanego okablowania oraz być wzmocnione w podłożu,

p) należy zapewnić możliwość swobodnego wyjścia / wejścia osobom pieszym,

r) w przypadku uruchomienia głównego wyłącznika elektrycznego bariery mają automatycznie unieść się w górę, trzeba zatem przewidzieć takie rozwiązanie, które przy braku zasilania głównego uniesie ramię bariery.

2) Detektory pętli indukcyjnej muszą spełniać następujące wymagania:

a) wymiary nie większe niż: 22,5 x 94 x 88 mm,

b) napięcie zasilania / pobór mocy: 24 VAC -20% do +10%, maks. 2 VA, 24 VDC -10% do +20%, maks. 1.5 W,

c) wyświetlacz ciekłokrystaliczny,

d) montaż obudowy: montaż bezpośrednio na szynie DIN.

3) Fotokomórki: - przewodowe, bez ledów, panel frontowy fotokomórki mocowany do obudowy, za pomocą śruby / śrub ze stali nierdzewnej, wymiar – prostokątny.

4) Zasilacze: - bezwzględnie przemysłowe, z odpowiednimi zabezpieczeniami, montaż bezpośrednio na szynie DIN,

5) Urządzenia peryferyjne np. detektory pętli indukcyjnej, radioodbiorniki, fotokomórki muszą być zasilane napięciem nie wyższym niż 24VAC/DC.

6) Kontrola dostępu do parkingu musi spełniać następujące wymagania:

a) otwieranie szlabanu musi być zainicjowane w następujący sposób:

− zdalnie −  pilotem 433 MHz z odległości minimum 10 m, (zamontowany radioodbiornik 4-kanałowy w obudowie szlabanu, umożliwiający zapamiętanie minimum 700 pilotów w swojej pamięci),

− przez czytnik UHF zamontowany przy szlabanie – lokalizacja – do ustalenia,

(częstotliwość pracy czytnika musi mieścić się w zakresie UHF 865-868 MHz zgodnie z normami EU),

- przez czytnik dualny 125kHz / 13,56 MHz zamontowany przy szlabanie na słupku – lokalizacje – do ustalenia,

b) pełne sterowanie (otwórz [chwilowe], otwórz na stałe, zamknij) przez panele sterujące z portierni budynków (oznaczenia P, P1),

c) zamykanie szlabanu powinno nastąpić automatycznie po odliczeniu odpowiedniego czasu lub poprzez zjazd samochodu z pętli zamykającej lub po naciśnięciu przycisku „zamknij” z panelu sterowania z portierni.

7) Zamawiający wymaga aby:

a) sterownik zarządzający pracą szlabanu został zamontowany w obudowie

szlabanu (D) – lokalizacja ul. Jana Kilińskiego 1,

b) sterownik zarządzający pracą szlabanów został zamontowany w portierni oznaczonej jako P – lokalizacja ul. Adama Mickiewicza 2 C,

c) przewody które będą „widoczne” pomiędzy czytnikiem UHF, a miejscem montażu (rura) zostaną „ukryte” w peszlu zewnętrznym koloru czarnego,

d) wszystkie przewody będą opisane za pomocą wodoodpornego markera lub drukarki termicznej, a sposób ich ułożenia będzie estetyczny,

e) odcięcie zasilania 230V dla szlabanu oraz urządzeń peryferyjnych będzie wykonane za pomocą bezpiecznika ~B10 zamontowanego na szynie DIN wewnątrz obudowy szlabanu,

f) data produkcji wszystkich urządzeń nie może przekraczać 18 miesięcy w stosunku do daty zakończenia inwestycji,

g) wszystkie kable niezbędne do funkcjonowania systemu zostały ułożone w rurach osłonowych, typu arot.

h) pomiędzy portiernią P, a obudową szlabanów A1, B1 oraz E mają być dodatkowo ułożone po dwa kable ethernetowe (żel 4x2x24AWG).

8) Uszczelnienia przejść kablowych w obiektach powinny być stosowane w następujących przypadkach:

a) wodoszczelne i gazoszczelne przy przejściach przez ściany zewnętrzne,

b) przy przejściach przez ściany do głośnych pomieszczeń technicznych,

c) przy przejściach przez ściany i stropy, które tworzą oddzielenie pożarowe.

W przypadku przejść kablowych przez ściany i stropy, które tworzą oddzielenia pożarowe, przejścia powinny być uszczelniane przez Wykonawcę w sposób zapewniający taką samą odporność ogniową jak oddzielenie pożarowe.

9) Wymagania dodatkowe:

a) Wykonawca musi zorganizować niezbędne prace w taki sposób, żeby zapewnić ruch pojazdów. Wjazd na parking oraz wyjazd z parkingu musi zostać zachowany. Dopuszczalne są minimalne utrudnienia w ruchu trwające do 15 minut,

b) roboty należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz normy wykonania i odbioru robót. Wszystkie prace muszą być prowadzone zgodnie z zasadami BHP, przepisami Prawa budowlanego i ustaw powiązanych, przepisami ochrony ppoż.,

c) wszystkie materiały, urządzenia lub inne wyroby użyte do wykonania robót powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności. Dokumenty te będą stanowić załącznik „dokumentacji powykonawczej”,

d) wszelkie kable ułożone przez Wykonawcę w ziemi będą spełniały normy z tym związane,

e) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie robót oraz usunięcie wad i usterek, w tym również odpowiedni nadzór, robociznę, roboty pomocnicze i inne elementy, zarówno tymczasowe, jak i trwałe, z zachowaniem szczególnej staranności zawodowej,

f) zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie niezbędne informacje potrzebne do przygotowania i złożenia oferty, m. in. dokonał wizji lokalnej terenu,

g) Wykonawca zobowiązuje się do przywrócenia stanu pierwotnego i usunięcia szkód powstałych na skutek prowadzenia robót ziemnych czy konieczności rozbiórek nawierzchni oraz innych powstałych w trakcie prowadzonych prac montażowych,

h) termin zakończenia realizacji zamówienia: do dnia 30.09.2023r.,

i) Zamawiający wymaga aby do oferty został dołączony wykaz proponowanych urządzeń z określeniem ich roli w działaniu systemu (nazwa, typ, producent),

j) połączenie pomiędzy portiernią P1, a szlabanem F należy wykonać w technologii światłowodowej poprzez urządzenia, które spełniają następujące wymogi: - załącznik nr 3,

k) serwer zarządzający kontrolą dostępu systemu parkingowego należy doposażyć w UPSa o mocy nie niższej niż 1500VA, który jest wyposażony w kartę SNMP z możliwością odczytu temperatury otoczenia,

l) szlaban oznaczony literą F należy doposażyć:

- w kamerę CCTV ip poe 8 mpx, kąt widzenia nie mniejszym niż 100 stopni,

- videodomofon ip poe, przetwornik 1/2.8 ", 2 mpx CMOS, kąt widzenia nie mniejszy niż 129 stopni, wbudowany czytnik zbliżeniowy: karty kontroli dostępu - MIfare S50

m) portiernię P1 należy wyposażyć w panel sterujący oraz stację monitorującą - do videodomofonu. Urządzenie powinno posiadać ekran nie mniejszy niż 7", dotykowy pojemnościowy, o rozdzielczości nie mniejszej niż 800 x 480, kolor czarny.

4. Potwierdzenie wykonania usługi (protokół zdawczo – odbiorczy):

Po wykonaniu robót, przeprowadzeniu wymaganych testów Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu następujące dokumenty:

a) podpisaną dokumentację powykonawczą, która obejmuje trasy kablowe, schemat ideowy oraz opis techniczny działania systemu wraz z dokumentacją producenta montowanych urządzeń,

b) Wykonaną na płycie dvd lub pendrivie (usb) kopię wszelkich dokumentów wyprodukowanych podczas realizacji tego zadania,

c) kompletną dokumentację fotograficzną obrazującą przebieg wykonanych prac, również ziemnych,

d) komplet DTR, kart katalogowych, atestów i certyfikatów na zastosowane materiały i urządzenia,

e) kartę gwarancyjną na wykonaną instalację zawierającą uzgodnienia z Zamawiającym w zakresie trybu wykonywania napraw gwarancyjnych.

5. Gwarancja oraz serwis

a) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i bezpłatnego wsparcia na dostarczony przedmiot umowy na okres 24 miesięcy licząc od daty wystawienia faktury,

b) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia zgłoszonych usterek i wad w jak najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż 7 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego,

c) Termin podany w pkt. b może ulec wydłużeniu do 14 dni jeśli usunięcie usterki wymaga sprowadzenia części zamiennych spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

d) Wykonawca w okresie gwarancyjnym zapewnia Zamawiającemu bezpłatną pomoc w zakresie dostarczonego przedmiotu umowy,

e) Zamawiający może kontaktować się z Wykonawcą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00 telefonicznie pod nr  ………………. lub pocztą elektroniczną …………………………,

f) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne działanie oprogramowania wynikające z usterek lub błędnego działania zewnętrznych systemów, od których jest uzależniony (np.: system operacyjny,  silnik bazy danych, programów antywirusowych),

g) Wykonawca nie pobiera od Zamawiającego żadnych dodatkowych opłat okresowych za korzystanie z oprogramowania.

 

 

 

 

 

 

Kryteria oceny:
Najniższa cena.
Termin / okres wykonania zamówienia:
do 30.09.2023
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
15-222 Białystok, ul. Mickiewicza 2C
Dział:
Dział Administracyjno-Gospodarczy i Usług
Numer pokoju:
173
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Sebastian Sochoń
Telefon kontaktowy:
793567053
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Kancelaria Ogólna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (lewe skrzydło Pałacu Branickich)
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.