TZ.220.3.H.2023

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 30/06/2023 - 08:09
Krótki opis zapytania:
Sukcesywna dostawa materiałów instalacyjno-sanitarnych 2023-2024
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup materiałów instalacyjno-sanitarnych na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dostawa do Warsztatu Hydraulicznego na ul. Mickiewicza 2C. lub inne miejsce wskazane przez zamawiającego.

Kryteria oceny:
Najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
01.08.2023-31.07.2024
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia ul. Akademicka 3 15-267 Białystok
Krzysztof Lewończuk - informacje techniczne 85 748 55 56 lub mgr Grzegorz Czech 85 874 56 28
Dział:
Zaopatrzenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Grzegorz Czech
Telefon kontaktowy:
(85) 748 56 28
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział Zaopatrzenia ul. Akademicka 3 15-267 Białystok lub email: Grzegorz.czech@umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.