TZ.2200.3.C.2023

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 26/06/2023 - 07:46
Krótki opis zapytania:
Sukcesywna dostawa azotu ciekłego 2023-2024
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa azotu ciekłego dwa razy w tygodniu (wtorek i piątek w godz.7:30 - 10:00. Ilości poszczególnych dostaw będą uzgadniane telefonicznie. Miejsce dostawy Dział Zaopatrzenia 15-267 Białystok ul Akademicka 3 (lub w razie potrzeby ul. Waszyngtona 13 15-269 Białystok). Napełnianie pojemników o różnych pojemnościach w miejscu dostawy.

Kryteria oceny:
Najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
do 5 dni od daty zamówienia
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3
Dział:
Zaopatrzenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Grzegorz Czech
Telefon kontaktowy:
(85) 748 56 28
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Oferty proszę składać na adres e-mail: Lukasz.czega@umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.