TZ.220.19.2023.ZO.1

Dodane przez DzialZaopatrze… - 23/06/2023 - 08:00
Krótki opis zapytania:
Zestaw Sprzętów AGD- Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz dostarczeniem instrukcji obsługi i karty gwarancyjnej .
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

W załącznikach

Kryteria oceny:
Cena-100%
Termin / okres wykonania zamówienia:
do 30 dni
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia, 15-222 Białystok, ul. Akademicka 3 (Dom Studenta nr 1) - wjazd od ulicy Mickiewicza
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Numer pokoju:
11
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Maria Skwarko
Telefon kontaktowy:
85 748 58 19
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Pokój numer:
KANCELARIA OGÓLNA
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.