APK.512.6.2023

Dodane przez DzialdsKlinicznych - 15/06/2023 - 11:08
Krótki opis zapytania:
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi cateringowej w ramach realizacji Projektu pn. „Kursy podnoszące kwalifikacje kadry medycznej udzielającej świadczeń zdrowotnych, w tym w związku z chorobą zakaźną, w szczególności COVID-19”, nr POWR.07.01.00-00-0002/22 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Wsparcie REACT- EU dla obszaru zdrowia w latach 2022 – 2023, Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa cateringowa + usługa serwisu kawowego dla około 40 osób

1.Usługa cateringowa -dania ciepłe dla ok. 40 osób od godz. 11:30-12:45

wyżywienie  składające się z dwudaniowego obiadu obejmującego:

• zupę,

• drugie danie oraz napój

2.Usługa serwisu kawowego- dla około 40 osób ( dwa dni kursu  od godz.8:45 do  godz. 15:30); jeden dzień kursu od godz.8:45 do godz.18:30)

• kawa i herbata, woda, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki, kruche ciastka, owoce

Do wszystkich posiłków zostanie zapewniony serwis gastronomiczny (w tym przygotowanie, obsługa kelnerska, sprzątanie).

W zakresie wyżywienia Wykonawca zobowiązany jest do:

• zachowania zasad higieny i obowiązujących przepisów sanitarnych przy podawaniu posiłków;

• przygotowywania posiłków zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia urozmaiconych (każdego dnia Kursu stacjonarnego inne menu) przygotowywanych ze świeżych produktów z ważnymi terminami przydatności do spożycia.

Oferta musi zawierać propozycję menu. 

Oferent zapewnia dowóz cateringu o ustalonej godzinie na miejsce spotkania wskazane przez Zamawiającego. Koszt dowozu musi zostać uwzględniony w cenie oferty. 

Oferent zapewnia przygotowanie bufetu (obrusy, serwetki itp.), stoliki koktajlowe (min. 8) własne naczynia (termosy/podgrzewacze, bemary, filiżanki, talerzyki, szklanki/kubeczki, łyżeczki, cukiernice, talerze, sztućce itp.), zgodnie z wymaganiami menu. Posiłki w momencie ich podawania powinny posiadać estetyczny wygląd być ciepłe, podane w formie stołu szwedzkiego.

Miejsce realizacji usługi: 

- Uniwersytecki Szpital Kliniczny ,ul. Jerzego Waszyngtona 15 , 15-269 Białystok  blok M, piętro 6 (dostępna winda)

 

Kryteria oceny:
Najkorzystniejsza cena wykonania zamówienia: 100% 
Termin / okres wykonania zamówienia:
wrzesień:2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30 październik:1,7,8,14,15,21
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1, Dział ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego
pokój 332 ,tel.+48 85 748 55 68
Dział:
Dział ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego
Numer pokoju:
332
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Natalia Truszkowska, Karolina Rugień
Telefon kontaktowy:
+48 85 748 55 68
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
1)Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
2) dokumenty potwierdzające realizację trzech zamówień cateringowych wykonanych dla trzech różnych odbiorców w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, ilości osób korzystających z usługi i odbiorców oraz ocenę odbiorcy co do jakości usługi, 
3) propozycję menu, 
4) oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (załącznik do zapytania ofertowego). 
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (Kancelaria Ogólna) z dopiskiem Dział ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego "Zapytanie ofertowe nr POWR.07.01.00-00-0002/22 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Wsparcie REACT- EU dla obszaru zdrowia w latach 2022 – 2023, Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia 
Pokój numer:
332
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.