AZP.25.4.6.2023

Dodane przez DzialZamowienP… - 12/06/2023 - 09:18
Krótki opis zapytania:
Przeprowadzenie szkolenia „Dostępność z zastosowaniem standardów WCAG 2.1”
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi społeczne
Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „Dostępność z zastosowaniem standardów WCAG 2.1” w ramach projektu pn. „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 1. Dokładny opis tematyki szkolenia:

 

Adresatami szkolenia są pracownicy administracyjni Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z kluczowymi zagadnieniami prawnymi ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych ze szczególnym naciskiem na praktyczne zastosowanie standardów WCAG 2.1 na wskazanych przez Zamawiającego jego rzeczywistych stronach internetowych i dokumentacji projektowej.

 

Zakres szkolenia powinien zawierać:

W części teoretycznej (stanowiącej maksymalnie 40% czasu szkolenia):

 1. Omówienie kluczowych zagadnień ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
 2. Omówienie głównych zasad WCAG 2.1;

W części praktycznej (stanowiącej ok. 60% czasu szkolenia):

 1. Tworzenie dostępnych dokumentów i ich weryfikacja w ramach pakietu Office oraz dostępnych treści stron internetowych, w tym zrozumiałych tekstów, formularzy, dokumentów do pobrania, tabel, logotypów, obrazów itp. w oparciu o materiały przekazane przez Zamawiającego (strony www i dokumenty);
 2. Wiedzę w zakresie funkcji pakietu Office i narzędzi umożliwiających weryfikację błędów i ich naprawę.
 1. Sposób realizacji szkolenia:
 1. W terminie do 7 dni od dnia podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy linki do stron internetowych (min. 2 stron www) i dokumentację projektową, w oparciu o które m.in. powinna być przygotowana i przeprowadzona część praktyczna szkolenia.
 2. W terminie do 14 dni od dnia podpisaniu umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy program szkolenia ze wskazanymi zagadnieniami do realizacji.
 3. Wykonawca przygotuje i zapewni uczestnikom drukowane materiały szkoleniowe, zawierające co najmniej prezentację ze szkolenia. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia. Materiały zostaną opatrzone odpowiednimi logo, które Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą mailową.
 4. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma od Wykonawcy zaświadczenie ukończenia szkolenia opatrzone odpowiednimi logo, które Zamawiający przekaże wykonawcy drogą mailową.
 5. Wykonawca przeprowadzi proces weryfikacji nabycia kompetencji przez uczestników szkolenia w odniesieniu do zakładanych efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku udziału w szkoleniu. Proces będzie się składał z następujących elementów:
 1. określenie zakładanych efektów uczenia się w wyniku udziału w szkoleniu (zakładane kompetencje)
 2. przeprowadzenie wstępnego testu weryfikacji kompetencji na początku szkolenia w dniu ich rozpoczęcia (ocena kompetencji początkowych),
 3. przeprowadzenie końcowego testu weryfikacji kompetencji na zakończenie szkolenia (ocena kompetencji na zakończenie szkolenia)
 4. przygotowanie raportu końcowego zawierającego porównanie poziomu nabytych kompetencji.

            Zamawiający przekaże Wykonawcy wzory ww. dokumentów.

 1. Wykonawca przygotuje, zgromadzi i przekaże Zamawiającemu, do 7 dni po zakończeniu szkolenia:
 • oryginały list obecności w formie przygotowanej przez Zamawiającego,
 • kopie wszystkich zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia wraz z oryginałem listy potwierdzającej odbiór zaświadczeń przez uczestników szkolenia,
 • oryginały testów wiedzy wstępnych i końcowych uczestników wraz z raportem porównującym wyniki testów,
 • jeden egzemplarz materiałów szkoleniowych.
 1. Wykonawca zapewni:
 • w razie potrzeby, odpowiednią dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników szkolenia, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
 • przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego.
 1. Materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne zastosowane podczas szkolenia będą uwzględniać stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć. Wykonawca zapewni, że metody i pomoce dydaktyczne zastosowane podczas szkolenia będą różnorodne, będą wykorzystywać nowoczesne i efektywne sposoby nauczania oraz w możliwie najlepszy sposób zaangażują uczestników i zapewnią maksymalny efekt.
 2. Wszystkie wymienione w pkt. 6) dokumenty ze szkolenia oraz materiały szkoleniowe Wykonawca przygotuje na wzorze papieru projektowego z logotypami projektowymi, które Zamawiający przekaże Wykonawcy drogą mailową.
 3. Wykonawca nie może zlecić wykonania podwykonawstwa kluczowych części zamówienia (tj. przeprowadzenia szkolenia) osobie trzeciej.

 

 1. Miejsce szkolenia: Szkolenie realizowane będzie stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego UMB, w sali wyposażonej w sprzęt multimedialny.

 

 1. Planowany termin realizacji szkolenia i godziny zajęć:
 1. Szkolenie przeprowadzone będzie w okresie do 30.09.2023, wyłącznie w dni robocze, w godzinach 07:30-15:30. W terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca ustali z Zamawiającym termin szkolenia, zgodnie z zapisami sekcji III niniejszego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu terminów szkolenia Wykonawca uwzględni możliwości czasowe uczestników szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów zajęć, w uzgodnieniu z Wykonawcą.
 2. Wymiar godzinowy zajęć: zakłada się realizację 8 godzinnego szkolenia dla 2 grup w podziale na dwa dni, po 4 godzin dziennie dla każdej z grup (1 godz. dydaktyczna = 45 minut), łącznie 16 godzin.

 

 1. Planowana liczba uczestników: W szkoleniu przewiduje się udział łącznie 17 osób w podziale na 2 grupy szkoleniowe maksymalnie po  10 osób w grupie.

 

Wymagania wobec Wykonawcy:

1. wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 2 lat od daty składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej 2 usługi polegające na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu dostępności z zastosowaniem standardów WCAG 2.1.

2. Wykonawca dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi do realizacji przedmiotowej usługi, tj.: trenerem, który powinien posiadać:

3. wykształcenie wyższe/wyższe zawodowe

4. znajomość ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz znajomość standardów WCAG 2.1

5. doświadczenie zawodowe z zakresu dostępności nie krótsze niż 2 lata od daty składania ofert w tym doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów lub zajęć dydaktycznych w ww. obszarze.

6. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej zostanie zweryfikowane na podstawie przedłożonego wraz z ofertą zestawienia przeprowadzonych szkoleń z zakresu dostępności z zastosowaniem standardów WCAG 2.1, w okresie ostatnich 2 lat od daty składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Liczbę zrealizowanych szkoleń należy podać w formularzu ofertowym

Kryteria oceny:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa po uprzednim sprawdzeniu i ocenie ofert na podstawie kryteriów oceny określonych jak niżej.

a. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej spośród ważnych ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Nazwa kryterium waga
PC - Cena oferty 40%
PD - Doświadczenie zawodowe trenera 60%

b. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.

c. Liczba punktów PC, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena oferty”, zostanie wyznaczona według wzoru:

PC = (CN / CR ) x 40
gdzie:
CN – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
40 – maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium „cena” – 40%.

d. Liczba punktów PD, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „doświadczenie zawodowe trenera” zostanie przyznana w następujący sposób:
1) Elementem podlegającym ocenie będzie przeprowadzenie przez wskazanego trenera min. 3 szkoleń o tematyce dostępności z zastosowaniem standardów WCAG 2.1 skierowanych do pracowników podmiotów publicznych w wymiarze 8 godzin na grupę, w ciągu ostatnich 2 lat od daty składania ofert.
2) Weryfikacja spełnienia wymogu odbędzie się na podstawie dołączonej do oferty listy przeprowadzonych przez trenera szkoleń - w formularzu ofertowym
3) Szkolenia o tej samej nazwie i tematyce dla kilku grup u jednego zamawiającego, w ramach jednej umowy będzie traktowane jako jedno szkolenie. Szkolenia indywidualne oraz szkolenia realizowane na rzecz własnego pracodawcy (szkolenia wewnętrzne) nie będą uznawane za spełniające wymogi niniejszego kryterium.
4) Zamawiający będzie przyznawał punkty za przeprowadzone szkolenia z dostępności z zastosowaniem standardów WCAG 2.1 w liczbie od 4 do 10, co oznacza, że minimalna uwzględniona w procesie przyznawania punktacji liczba przeprowadzonych szkoleń wynosi 4, natomiast maksymalna liczba przeprowadzonych szkoleń uwzględniona w procesie przyznawania punktacji to 10.
5) Imię i nazwisko trenera oraz liczbę zrealizowanych przez niego szkoleń należy podać w formularzu ofertowym

Liczba punktów PD zostanie wyznaczona wg wzoru:
PD = (PR / PN) x 60
gdzie:
PR – liczba szkoleń w badanej ofercie
PN – największa możliwa do uwzględnienia liczba szkoleń – 10
60 – maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium „doświadczenie zawodowe trenera” – 60%

e. Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów P obliczoną według wzoru: P = PC + PD
Termin / okres wykonania zamówienia:
od daty zawarcia umowy do 30.09.2023 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Projektów Pomocowych, Dział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Gabriela Radulska, Agata Rekuć
Telefon kontaktowy:
85-748 56 50, 85-748 54 43
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
- oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem Przeprowadzenie szkolenia „Dostępność z zastosowaniem standardów WCAG 2.1” nr AZP.25.4.6.2023 - Nie otwierać przed dniem 21.06.2023, godz. 12.00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.