ARE.611.1.3.2021

Dodane przez dre - 19/02/2021 - 14:52
Krótki opis zapytania:
Zapytanie ofertowe dotyczące wyłonienia 11 kandydatek/ów (pielęgniarek) na wykonawców w projekcie pn.: „Opracowanie i walidacja kliniczna nowego hybrydowego testu molekularnego (SARS-HYB45) do bezpośredniej i szybkiej diagnostyki SARS-CoV-2: aplikacja laboratoryjna i „point-of-care” (POC)”. Projekt finansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie poniższych zadań:

  1. Pobieranie materiału biologicznego od uczestników badań,
  2. Zabezpieczanie materiału biologicznego,
  3. Sporządzanie raportów z pobrania materiału,
  4. Przygotowanie materiału biologicznego do transportu

 

Wymagania:

Kandydaci na wykonawców w projekcie powinni spełnić następujące wymagania:

  1. Posiadać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych

 

Dodatkowe informacje:

Przedmiot umowy będzie wykonywany w Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Wynagrodzenie płatne za każdą przepracowaną godzinę (60 min.) pracy.

Maksymalna liczba godzin do przepracowania w miesiącu: 16 h

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia.

Dodatkowe informacje:

1)     Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę w odpowiedzi na konkurs ofert nr  ARE.611.1.3.2021

2)     Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami niniejszego zapytania.

3)     Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

4)     Ofertę należy podpisać

5)      Oferta musi być oznaczona znakiem sprawy: ARE.611.1.3.2021

Kryteria oceny:
najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
05.03.2021 - 31.07.2021
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji, Dział Rozwoju i Ewaluacji
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Prof. dr hab. Sławomir Pancewicz – sprawy merytoryczne, telefon do kontaktu: 85 740 95 14 Ewa Andruszkiewicz, Dział Rozwoju i Ewaluacji – sprawy formalne, telefon do kontaktu: 85 686 51 18
Telefon kontaktowy:
Prof. dr hab. Sławomir Pancewicz – sprawy merytoryczne, telefon do kontaktu: 85 740 95 14 Ewa Andruszkiewicz, Dział Rozwoju i Ewaluacji – sprawy formalne, telefon do kontaktu: 85 686 51 18
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
1) CV
2) dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki stwierdzone albo przyznane przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych
3) dokument potwierdzający obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pielęgniarki
4) oświadczenie do celów ubezpieczeniowych

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta, nr sprawy ARE.611.1.2.2021. Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną powyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.
2. Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.