AGU.213.3.2023

Dodane przez piotr.talarczyk - 11/05/2023 - 11:41
Krótki opis zapytania:
Odbiór odpadów niebezpiecznych, medycznych, weterynaryjnych i innych.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:
  • odbioru, transportu, przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne
  • odbioru, transportu, unieszkodliwiania odpadów z grupy 18 01, w tym odpadów medycznych zakaźnych
  • odbioru, transportu, unieszkodliwiania odpadów z grupy 18 02, w tym zakaźnych odpadów weterynaryjnych
Kryteria oceny:
Najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
01.06.2023-01.06.2024
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Administracyjno Gospodarczy i Usług
Numer pokoju:
173
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Piotr Talarczyk
Telefon kontaktowy:
85 748 54 52
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
1.Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
3.Ofertę należy podpisać.
4.Oferta musi być oznaczona znakiem sprawy AGU
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Kancelaria Ogólna (lewe skrzydło Pałacu Branickich)
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.