ARE/02/2021/INFOSTRATEG

Dodane przez dre - 18/02/2021 - 14:07
Krótki opis zapytania:
W związku z planowanym ubieganiem się o przyznanie dofinansowania projektu pn.: „INFOTESTER – Opracowanie i weryfikacja oryginalnych metod wertykalnej sztucznej inteligencji do automatycznego i precyzyjnego wykrywania dezinformacji” przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INFOSTRATEG zamawiający zaprasza do oszacowania wartości przedmiotu zamówienia.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na oszacowanie wartości zamówienia
Rodzaj zamówienia:
usługi szacowania wartości
Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za znalezienie, zatrudnienie i wynagrodzenie ekspertów z  dziedziny medycyny, którzy ocenią treść o tematyce medycznej pod kątem prawdziwości danej treści. Tematy medyczne, którymi będą się zajmować eksperci będą wskazane przez pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na początku fazy I Projektu. Następnie treści dotyczące danego zagadnienia będą wyszukane na stronach WWW przez ekspertów Uniwersytetu Medycznego W Białymstoku, a następnie umieszczone na platformie dostarczonej przez Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych przy pomocy której będzie wykonywana ocena przez zatrudnionych u wykonawcy ekspertów. 

Usługa finansowana będzie z budżetu projektu: „INFOTESTER - Opracowanie i weryfikacja oryginalnych metod wertykalnej sztucznej inteligencji do automatycznego i precyzyjnego wykrywania dezinformacji”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu INFOSTRATEG 1, pod warunkiem uzyskania finansowania przez Zamawiającego. 

Opis wykonywanych czynności przez wykonawcę:  

W ramach fazy I projektu 

- znalezienie i zatrudnienie 4 ekspertów z 4 dziedzin medycyny wskazanych przez Zamawiającego (ekspert -  lekarz medycyny o odpowiednich specjalizacjach z doświadczeniem klinicznym oraz lekarz medycyny o odpowiednich specjalizacjach z doświadczeniem klinicznym posiadający dodatkowo, przynajmniej tytuł doktora nauk medycznych - do rozstrzygania treści, co do których nie został odnaleziony konsensus),  

- wykonanie przez ekspertów oceny 8000 stwierdzeń medycznych (1 ekspert oceniający 1000 stwierdzeń medycznych) przedstawionych przez Zamawiającego. Zamawiający szacuje, że do wykonania zadania niezbędne będzie zaangażowanie maksymalnie 4 ekspertów z 4 różnych dziedzin medycyny. Dziedziny zostaną wyłonione na początku fazy I projektu.

Metoda rozliczania z Wykonawcą: 

- rozliczenie będzie następować w okresach miesięcznych po uzyskaniu od Wykonawcy każdego zestawienia z stwierdzeniami medycznymi. Każde stwierdzenie medyczne ma zostać ocenione przez dwóch ekspertów. 

Oferta powinna zawierać kwotę brutto za wykonanie opisanych wyżej czynności.

Dodatkowe wymagania dotyczące Wykonawcy 

  1. Zbudowana i aktualna sieć współpracy z ekspertami naukowymi potwierdzona możliwością kontaktu mailowego Zamawiającego lub innego z siecią.
  2. Doświadczenie w zakresie współpracy z ekspertami w ramach projektów B+R lub badawczych potwierdzone dowolnym dokumentem przedstawionym przez Wykonawcę

Forma zatrudnienia wykonawcy: umowa zlecenie lub rozliczenie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

 

Planowane terminy i miejsce realizacji usługi: 

Wykonawca zostanie zatrudniony na okres 9 w okresie: I Faza – 1.10.2021 – 30.06.2022 

 

Termin / okres wykonania zamówienia:
22/02/2021
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Rozwoju i Ewaluacji
Numer pokoju:
53
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Magdalena Bogdan, email: magdalena.bogdan@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy:
857485655
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Podpisany formularz z załącznikiem nr 1 wartością szacunkową należy przesłać na email magdalena.bogdan@umb.edu.pl do dnia 22.02.2021r.