OWBK/113/2023/01

Dodane przez btt - 24/04/2023 - 08:36
Krótki opis zapytania:
Wyłonienie Wykonawcy, który będzie pełnił rolę Brokera Innowacji
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi szacowania wartości
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie pełnił rolę Brokera Innowacji.

Opis wykonywanych czynności przez wybraną osobę:

  • wyszukiwanie projektów badawczych, które mają potencjał komercyjny,
  • ocenianie stopnia zaawansowania projektów innowacyjnych,
  • opieka nad projektem: monitorowanie postępów i wsparcie naukowców w jego rozwoju,
  • tworzenie komercyjnej oferty wybranych projektów naukowych,
  • poszukiwanie potencjalnych odbiorców i nawiązywanie kontaktów biznesowych.

Zamawiający szacuje, że usługa będzie realizowana łącznie przez około 400 godzin.

Kryteria oceny:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium ceny

Termin / okres wykonania zamówienia:
maj 2023 - grudzień 2023
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych, Biuro Transferu Technologii
Numer pokoju:
9
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Anna Bukłaha
Telefon kontaktowy:
856865122
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych, Biuro Transferu Technologii
Wypełniony i podpisany formularz rozeznania cenowego należy złożyć w formie elektronicznej, zaszyfrowanej na adres e-mail: btt@umb.edu.pl, a kod dostępu do odszyfrowania pliku należy przesłać po zakończeniu składania formularzy (28.04.2023 r. po godz. 12.00).
Pokój numer:
9
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.