OWBK.304.17.2023/UB

Dodane przez aleksandra.was… - 14/04/2023 - 06:56
Krótki opis zapytania:
Zapytanie ofertowe na wyłonienie Wykonawcy świadczącego usługę polegającą na wykonaniu oraz dostarczeniu dedykowanych podłoży mikrobiologicznych.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie oraz dostarczenie dedykowanego podłoża mikrobiologicznego do prowadzonych badań na modelu biologicznym w Zakładzie Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Podłoża zostaną wykonane wg procedury:

·         20 x 49 g sztucznego, jałowego, zliofilizowanego wysięku do badań mikrobiologicznych zawierającego płodową surowicę bydlęcą w stężeniu końcowym wynoszącym 70%; kolagen z ogona szczura w stężeniu końcowym 10-12 µg/mL, laktoferynę w stężeniu końcowym 23-30 µg/mL (2 mg /ml roztwór rozpuszczonego w1x PBS (pH 7,4) i sterylizowanego przez filtrację, fibronektynę w stężeniu końcowym w  IVWM 30-60 µg/ mL (1 mg/ml roztworu podstawowego w sterylnej wodzie destylowanej), fibrynogen w stężeniu końcowym w IVWM 200-400 µg/mL (wstępnie ogrzany do 37°C podstawowyroztwór o stężeniu 10 mg/mL należy sterylizować przez filtrację) i kwas mlekowy w stężeniu końcowym 11-12 mM ( stężenie podstawowe 11,4M).

·         Składniki medium należy zakupić sterylne lub sterylizować przez filtr przy użyciu filtra strzykawkowego 0,22 µm. Ciężar właściwy IVWM należy obliczyć jako względną masę IVWM w porównaniu z wagą równej objętości wody destylowanej w wadze analitycznej. Przygotowane medium należy zliofilizować w sterylnych warunkach do uzyskania suchej masy i przenieść do jałowych pojemników z zachowaniem warunków aseptycznych. Jałowość oznaczyć metodą farmakopealną badania jakości dla próbki o masie 1 g z każdego z 20 pojemników zawierających liofilizat.

 

 Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

1.       Uzyskane podłoże Wykonawca na swój koszt odeśle na wskazany w umowie adres.

2.       Wykonawca nie może zlecić wykonania badań osobie trzeciej, bez zgody Zamawiającego.

3.       Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony i posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia.

4.       Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość wykonania umowy.

Kryteria oceny:
Najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
Czas realizacji zamówienia to 14 dni od dnia podpisania umowy.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Zakład Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 2a, 15-230 Białystok
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Jakub Strawa, email:jakub.strawa@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy:
+48 85 686 5129
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
Dział: Kancelaria Ogólna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (lewe skrzydło Pałacu Branickich)
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr OWBK.304.17.2023/UB
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.