TKE 16/2023

Dodane przez TKE - 07/04/2023 - 08:53
Krótki opis zapytania:
Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia do chemicznej dezynfekcji ciepłej wody użytkowej w obiektach Uczelni na terenie kampusu uniwersyteckiego w Białymstoku przy ulicy Mickiewicza 2C, wraz z świadczeniem obsługi technicznej w okresie gwarancji.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z uruchomieniem i  pełną obsługą techniczną kompletnego, podłączonego oraz prawidłowo działającego systemu dezynfekcji wody (urządzenie dozujące, wodomierz impulsowy, punkt dozowania, instalacja podłączeniowa w punkcie poboru wody) polegająca na dozowaniu roztworu dwutlenku chloru (ClO2), do sieci ciepłej wody użytkowej w budynku Collegium Universum - blok C1 w Białymstoku ul. Mickiewicza 2c.

szczegóły zamówienia w załącznikach

Kryteria oceny:
cena urządzenia
okres udzielonej gwarancji
cena serwisu technicznego
Termin / okres wykonania zamówienia:
czerwiec-lipiec 2023 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział Konserwacji i Eksploatacji 15-222 Białystok, ul. Mickiewicza 2C
tel. 8507485549, 502472715
Dział:
Konserwacji i Eksploatacji
Numer pokoju:
152
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Bogusław Jastrzębski, Andrzej Zajczuk
Telefon kontaktowy:
85 7485549, 502472715, 502535705
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Opis techniczny /karty katalogowe , oferowanego urządzenia z rysunkami i sposobem montażu
Referencje wskazane w opisie zamówienia.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Dział Konserwacji i Eksploatacji ,15-222 Białystok, ul. Mickiewicza 2C sekretariat pokój 152
Kancelaria UMB 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1 - lewe skrzydło Pałacu Branickich
mailem na adres: andrzej.zajczuk@umb.edu.pl
Pokój numer:
152
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.