AWM/NCBR/01/2021/TM

Dodane przez DzialWspolpracy - 18/02/2021 - 09:08
Krótki opis zapytania:
Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej polegającej na realizacji zajęć w języku angielskim dla studentów Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz dla studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w ramach projektu: „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia, którego przedmiotem są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE (dalej jako usługi społeczne), realizowane na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.).
Rodzaj zamówienia:
usługi społeczne
Opis przedmiotu zamówienia:

 

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

 1. Rodzaj zamówienia

Usługi społeczne

 

Nazwa i kod zgodnie z CPV:

80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe

80300000-7 – usługi szkolnictwa wyższego

80430000-7 – usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Zamówienie dotyczy projektu pt. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.  

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej polegającej na realizacji zajęć w języku angielskim (wykłady i seminaria) w trybie online dla studentów studiujących na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz dla studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

 

 1. Usługa szkoleniowa będzie realizowana w podziale na następujące części (ofertę można złożyć na jedną lub kilka części przedmiotowego zamówienia):

 

 

CZĘŚĆ I: Przeprowadzenie zajęć pod tytułem: Nagroda Nobla w medycynie z roku 2012. Jak przeprogramować komórki dorosłego organizmu tak, by stały się komórkami macierzystymi?

 

Zakres tematyczny zajęć:

Identyfikacja technologii opartego o mechanizmy inżynierii genetycznej przeprogramowania dojrzałych komórek dorosłego organizmu w kierunku komórek macierzystych należy do jednych z najbardziej przełomowych odkryć w biologii komórki. Odkrycie to rodzi jednak szereg kolejnych pytań: jaka jest efektywność i powtarzalność tego procesu? Kiedy ma on szansę stać się realną alternatywą dla innych form leczenia? Czy genom indukowanych komórek macierzystych jest na tyle stabilny, by nie doprowadzić do niekontrolowanej proliferacji komórkowej?

 

CZEŚĆ II: Przeprowadzenie zajęć pod tytułem: Wzajemne zależności pomiędzy mikroRNA i nowotworem. Czy można je skutecznie wykorzystać w terapii?

 

Zakres tematyczny zajęć:

MikroRNA mają zdolność do regulacji ekspresji genów. Ostatnie lata dostarczyły wielu dowodów na występowanie w przebiegu chorób nowotworowych szeregu nieprawidłowości w kodowaniu mikroRNA, zaburzeniu ich transkrypcji i regulacji epigenetycznej. Na ile odwrócenie tych zmian mogłoby pomóc w stworzeniu nowych form terapii chorób nowotworowych?

 

CZĘŚĆ III: Przeprowadzenie zajęć pod tytułem: Czy w naszych organizmach możemy jeszcze odnaleźć komórki macierzyste podobne do zarodkowych komórek macierzystych?

 

Zakres tematyczny zajęć:

Stosowanie zarodkowych komórek macierzystych ze względu na ich bardzo duży potencjał regeneracyjny budzi entuzjazm jednych, ale sprzeciw innych naukowców wskazujących na szereg kontrowersji etycznych związanych ze sposobem ich pozyskania i wynikającymi z tego konsekwencjami. Czy możliwym jest, że w dorosłych organizmach można znaleźć komórki macierzyste o potencjale zbliżonym do komórek zarodkowych? Jak można je zidentyfikować i skąd można je pozyskiwać? Czy liczba takich komórek obecnych w naszych organizmach jest wystarczająca do zastosowania terapeutycznego? W jakich jednostkach klinicznych możemy spodziewać się ich ewentualnego wykorzystania?

 

CZĘŚĆ IV: Przeprowadzenie zajęć pod tytułem: Opowieści o sodzie i wodzie.

 

Zakres tematyczny zajęć:

Patogeneza zaburzeń gospodarki sodowej jest złożona i obejmuje również zaburzenia gospodarki wodnej. Ostatnie lata pozwoliły na poznanie nowych mechanizmów, uzmysłowiły gromadzenie się sodu w skórze i zmieniły nasze spojrzenie na dystrybucję sodu w organizmie. Wykład ma przybliżyć najczęstsze zaburzenia gospodarki wodno-sodowej w sytuacjach klinicznych i możliwości terapeutyczne.

 

CZĘŚĆ V: Przeprowadzenie zajęć pod tytułem: Trudne nadciśnienie tętnicze.

 

Zakres tematyczny zajęć:

Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych we współczesnym społeczeństwie, wymagającą regularnego przyjmowania leków. Jednak lekarze prowadzący borykają się z problemem nieuzyskania wystarczającej kontroli ciśnienia tętniczego pomimo stosowania skojarzonej terapii 3-lekowej. Pojawiają się wtedy liczne pytania: jaka jest przyczyna oporności na leczenie? Czy to nadciśnienie wtórne? Czy dołączyć kolejny lek? Czy pogłębić diagnostykę? Istotnym zagadnieniem jest także tzw. compliance oraz to, jak poprawić stosowanie się do zaleceń przez pacjenta.

 

CZĘŚĆ VI: Przeprowadzenie zajęć pod tytułem: Media społecznościowe w medycynie

 

Zakres tematyczny zajęć:

Wraz z wkroczeniem w XXI wiek obserwowaliśmy rozwój tzw. mediów społecznościowych takich jak Facebook, Twitter czy Instagram. Służą one wielu celom, między innymi także medycznym. W chwili obecnej Twitter można wykorzystywać jako medyczną platformę edukacyjną. Wykład ma przybliżyć możliwości Twittera, istniejące platformy edukacyjne, hasztagi, gry medyczne, zmieniając spojrzenie na wykorzystanie Internetu w nauce medycyny.

 

CZĘŚĆ VII: Przeprowadzenie zajęć pod tytułem: Ocena stanu nawodnienia przy użyciu USG.

 

Zakres tematyczny zajęć:

Płynoterapia jest powszechnie stosowanym elementem leczenia, zlecanym niemal rutynowo w większości szpitali. Jednak ocena stanu nawodnienia, a tym samym wskazań do płynoterapii, wyłącznie za pomocą badania przedmiotowego może stwarzać trudności, szczególnie u pacjentów starszych. W ostatnich latach, dzięki coraz większej dostępności, z pomocą przychodzi aparat USG. Wykład ma przybliżyć elementy oceny stanu nawodnienia ze szczególnym uwzględnieniem USG oraz metody kontroli efektów stosowanej płynoterapii.

 

CZĘŚĆ VIII: Przeprowadzenie zajęć pod tytułem: Kultura bezpieczeństwa w medycynie i nefrologii.

 

Zakres tematyczny zajęć:

1) Wstęp

2) Bezpieczeństwo jako wymaganie krytyczne dotyczące jakości

3) Bezpieczeństwo pacjenta w medycynie (historia, uzasadnienie, przykłady)

4) Kultura bezpieczeństwa

a) Pomiar poziomu kultury bezpieczeństwa

b) Kultura zespołu i zaufanie

5) Bezpieczeństwo pacjenta podczas dializy

6) Systemy opieki zdrowotnej o wysokiej niezawodności

a) Bariery w osiągnięciu (ultra)bezpiecznego leku

7) Poprawa jakości (QI) - podejścia / metody

8) QI w nefrologii / dializie

9) Pomiar poprawy a pomiar niezawodności

10) Wskaźniki dotyczące opieki nefrologicznej

11) Zmiana kultury

12) Zaangażowanie pacjenta

13) Wnioski

14) Pytania i odpowiedzi

 

CZĘŚĆ IX: Przeprowadzenie zajęć pod tytułem: Fuzje genowe jako czynniki chorobotwórcze

 

Zakres tematyczny zajęć:

1) Fuzje genów

a) Definicja fuzji genów

b) Rodzaje fuzji genów i mechanizmy prowadzące do zdarzeń fuzyjnych

2) Wielowymiarowe biologiczne konsekwencje fuzji genów

a) Perspektywa na poziomie genomu

b) Zmiany na poziomie transkrypcyjnym i potranskrypcyjnym

c) Białka fuzyjne

3. Znaczenie zdarzenia fuzyjnego dla praktyki klinicznej

a) Choroby związane z fuzjami genów

b) Fuzje genów w diagnostyce i terapii

c) Metody wykrywania fuzji

 

 

CZĘŚĆ X: Przeprowadzenie zajęć pod tytułem: Zastosowanie genetyki w klinikach i społeczeństwie  

 

Zakres tematyczny zajęć:

Korzystanie z tanio generowanych informacji genetycznych za pomocą macierzy SNP (<30 euro za próbkę DNA), które można wykorzystać do obliczenia poligenowej oceny ryzyka (PRS) dla wszystkich powszechnych chorób (np. raka piersi, raka jelita grubego, chorób oczu, cukrzycy itp.), oraz używanych do wykrywania mutacji mendlowskich i badań przesiewowych pod kątem rodzinnej hipercholesterolemii i/lub mutacji BRCA1/2, itp. Ten temat otwiera tak wiele możliwości (np. większe użycie macierzy niż sekwencjonowania w warunkach klinicznych, dzięki czemu można oszczędzić koszty), że istnieje chęć wprowadzenia tych zmian w klinikach, ale także poza nimi, w populacyjnych programach badań przesiewowych (tak jak w Holandii w przypadku raka piersi i raka jelita grubego).

 

CZĘŚĆ XI: Przeprowadzenie zajęć pod tytułem: Choroby cywilizacyjne jako problem interdyscyplinarny

 

Zakres tematyczny zajęć:

1) Choroby cywilizacyjne, czynniki obejmujące proces chorobowy, mechanizmy zaburzeń metabolicznych w komórce;

2) Diagnostyka molekularna chorób cywilizacyjnych i zasady profilaktyki;

3) Nowoczesne metody oceny zmian aktywności biochemicznej chorych komórek.

 

CZĘŚĆ XII: Przeprowadzenie zajęć pod tytułem: Umiejętności miękkie a sukces zawodowy/naukowy

 

Zakres tematyczny zajęć:

1) Podział umiejętności, sposoby ich weryfikacji;

2) Sposoby rozwijania umiejętności miękkich, takich jak asertywność, kreatywność, inteligencja emocjonalna

3) Sposoby wykorzystania umiejętności miękkich w samorozwoju i poszukiwaniu pracy.

 

 1. Informacje organizacyjne dotyczące zaplanowanych zajęć:

 

Zajęcia zostaną przeprowadzone w trybie online.

 

Sposób środka komunikacji zostanie ustalony w trybie roboczym z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem zajęć.

 

Zajęcia w ramach każdej z części zostaną przeprowadzone w roku akademickim 2020/2021 i 2021/2022 (z zaznaczeniem, iż zajęcia zostaną zrealizowane w roku kalendarzowym 2021, co obejmuje lata akademickie 2020/2021 oraz 2021/2022).

 

Poszczególne zajęcia zostaną zrealizowane w ciągu jednego dnia lub podzielone na dwa lub więcej dni. Dokładny termin i godzina przeprowadzenia zajęć zostaną uzgodnione w trybie roboczym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej 30 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia poszczególnych zajęć. Zajęcia będą realizowane nie wcześniej niż od godziny 8.00 czasu lokalnego w Polsce i nie później niż do godziny 19.00 czasu lokalnego w Polsce.

 

 

Planowana liczba godzin zajęć:

 

Część I: 4 godziny dydaktyczne (wykłady – 2 godziny dydaktyczne, seminaria – 2 godziny dydaktyczne);

Część II: 4 godziny dydaktyczne (wykłady – 2 godziny dydaktyczne, seminaria – 2 godziny dydaktyczne);

Część III: 4 godziny dydaktyczne (wykłady – 2 godziny dydaktyczne, seminaria – 2 godziny dydaktyczne).

CZĘŚĆ IV: 1 godzina dydaktyczna (wykłady – 1 godzina dydaktyczna).

CZĘŚĆ V: 1 godzina dydaktyczna (wykłady – 1 godzina dydaktyczna).

CZĘŚĆ VI: 1 godzina dydaktyczna (wykłady – 1 godzina dydaktyczna).

CZĘŚĆ VII: 1 godzina dydaktyczna (wykłady – 1 godzina dydaktyczna).

CZĘŚĆ VIII: 2 godziny dydaktyczne (wykłady – 2 godziny dydaktyczne).

CZĘŚĆ IX: 3 godziny dydaktyczne (wykłady – 3 godziny dydaktyczne).

CZĘŚĆ X: 2 godziny dydaktyczne (wykłady – 2 godziny dydaktyczne).

CZĘŚĆ XI: 40 godzin dydaktycznych (wykłady – 10 godzin dydaktycznych, seminaria – 30 godzin dydaktycznych; realizacja w dwóch edycjach:

I edycja wykłady – 5 godzin dydaktycznych, seminaria – 15 godzin dydaktycznych

II edycja wykłady – 5 godzin dydaktycznych, seminaria – 15 godzin dydaktycznych).

CZĘŚĆ XII: 20 godzin dydaktycznych (seminaria – 20 godzin dydaktycznych; realizacja w dwóch edycjach:

I edycja: 10 godzin dydaktycznych

II edycja 10 godzin dydaktycznych).

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofer częściowych z podziałem na 12 części, przy czym pod pojeciem oferty częściowej należy rozumieć jedną lub kilka części, wyszczególnionych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, określonych przez Zamawiającego. Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę częściową oddzielnie. Oferty na niepełne części zostaną odrzucone jako niekompletne. Każda część wskazana w opisie przedmiotu zamówienia stanowi odrębną część i będzie podlegała odrębnej procedurze związanej z oceną i wyborem oferty najkorzystniejszej.

 

 

 1. Wymagania stawiane Wykonawcom:

 

CZĘŚĆ I

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora oraz zatrudnienie w ciągu ostatnich 10 lat (co najmniej 5-letni okres zatrudnienia) na stanowisku associate professor w zagranicznym ośrodku badawczym (uniwersytet lub instytut badawczy);
 • posiadanie co najmniej 5 lat doświadczenia dydaktycznego, w szczególności: prowadzenie zajęć wykładowych i praktycznych w języku angielskim z zakresu przeprogramowania komórek dorosłego organizmu w komórki macierzyste;
 • posiadanie co najmniej 5 publikacji w czasopismach międzynarodowych w ciągu 5 lat z zakresu przeprogramowania komórek dorosłego organizmu w komórki macierzyste;
 • uczestniczenie w ciągu ostatnich 5 lat w działalności prezentacyjnej w gremiach międzynarodowych, np. na konferencjach;
 • posiadanie stopnia naukowego z dziedzin nauk medycznych lub pokrewnych.

 

CZĘŚĆ II

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora oraz zatrudnienie w ciągu ostatnich 10 lat (co najmniej 5-letni okres zatrudnienia) na stanowisku associate professor w zagranicznym ośrodku badawczym (uniwersytet lub instytut badawczy);
 • posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia dydaktycznego, w szczególności: prowadzenie zajęć wykładowych i praktycznych w języku angielskim z zakresu zależności pomiędzy mikroRNA i nowotworem;
 • posiadanie co najmniej 5 publikacji w czasopismach międzynarodowych w ciągu 5 lat z zakresu zależności pomiędzy mikroRNA i nowotworem;
 • uczestniczenie w ciągu ostatnich 5 lat w działalności prezentacyjnej w gremiach międzynarodowych, np. na konferencjach;
 • posiadanie stopnia naukowego z dziedzin nauk medycznych lub pokrewnych.

 

CZĘŚĆ III

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora oraz zatrudnienie w ciągu ostatnich 10 lat (co najmniej 5-letni okres zatrudnienia) na stanowisku associate professor w zagranicznym ośrodku badawczym (uniwersytet lub instytut badawczy);
 • posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia dydaktycznego, w szczególności: prowadzenie zajęć wykładowych i praktycznych w języku angielskim z zakresu komórek macierzystych, ich podobieństwa do zarodkowych komórek macierzystych;
 • posiadanie co najmniej 5 publikacji w czasopismach międzynarodowych w ciągu 5 lat z zakresu komórek macierzystych, ich podobieństwa do zarodkowych komórek macierzystych;
 • uczestniczenie w ciągu ostatnich 5 lat w działalności prezentacyjnej w gremiach międzynarodowych, np. na konferencjach;
 • posiadanie stopnia naukowego z dziedzin nauk medycznych lub pokrewnych.

 

CZĘŚĆ IV

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora oraz zatrudnienie w ciągu ostatnich 10 lat (co najmniej 5-letni okres zatrudnienia) na stanowisku assistant professor w zagranicznym ośrodku badawczym (uniwersytet lub instytut badawczy);
 • posiadanie doświadczenia dydaktycznego, w szczególności w zakresie prowadzenia zajęć w przestrzeni wirtualnej
 • uczestniczenie w ciągu ostatnich 5 lat w działalności prezentacyjnej w gremiach międzynarodowych, np. na konferencjach.

 

CZĘŚĆ V

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora oraz zatrudnienie w ciągu ostatnich 10 lat (co najmniej 5-letni okres zatrudnienia) na stanowisku assistant professor w zagranicznym ośrodku badawczym (uniwersytet lub instytut badawczy);
 • posiadanie doświadczenia dydaktycznego, w szczególności w zakresie prowadzenia zajęć w przestrzeni wirtualnej
 • uczestniczenie w ciągu ostatnich 5 lat w działalności prezentacyjnej w gremiach międzynarodowych, np. na konferencjach.

 

CZĘŚĆ VI

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora oraz zatrudnienie w ciągu ostatnich 10 lat (co najmniej 5-letni okres zatrudnienia) na stanowisku assistant professor w zagranicznym ośrodku badawczym (uniwersytet lub instytut badawczy);
 • posiadanie doświadczenia dydaktycznego, w szczególności w zakresie prowadzenia zajęć w przestrzeni wirtualnej
 • uczestniczenie w ciągu ostatnich 5 lat w działalności prezentacyjnej w gremiach międzynarodowych, np. na konferencjach.

 

CZĘŚĆ VII

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora oraz zatrudnienie w ciągu ostatnich 10 lat (co najmniej 5-letni okres zatrudnienia) na stanowisku assistant professor w zagranicznym ośrodku badawczym (uniwersytet lub instytut badawczy);
 • posiadanie doświadczenia dydaktycznego, w szczególności w zakresie prowadzenia zajęć w przestrzeni wirtualnej
 • uczestniczenie w ciągu ostatnich 5 lat w działalności prezentacyjnej w gremiach międzynarodowych, np. na konferencjach.

 

CZĘŚĆ VIII

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora oraz zatrudnienie w ciągu ostatnich 10 lat (co najmniej 5-letni okres zatrudnienia) na stanowisku assistant professor w zagranicznym ośrodku badawczym (uniwersytet lub instytut badawczy);
 • posiadanie doświadczenia dydaktycznego, w szczególności w zakresie prowadzenia zajęć w przestrzeni wirtualnej
 • uczestniczenie w ciągu ostatnich 5 lat w działalności prezentacyjnej w gremiach międzynarodowych, np. na konferencjach.

 

CZĘŚĆ IX

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora oraz zatrudnienie w ciągu ostatnich 10 lat (co najmniej 5-letni okres zatrudnienia) na stanowisku assistant professor w zagranicznym ośrodku badawczym (uniwersytet lub instytut badawczy);
 • posiadanie doświadczenia dydaktycznego, w szczególności w zakresie prowadzenia zajęć w przestrzeni wirtualnej
 • uczestniczenie w ciągu ostatnich 5 lat w działalności prezentacyjnej w gremiach międzynarodowych, np. na konferencjach.

 

CZĘŚĆ X 

 • posiadanie co najmniej stopnia doktora oraz zatrudnienie w ciągu ostatnich 10 lat (co najmniej 5-letni okres zatrudnienia) na stanowisku assistant professor w zagranicznym ośrodku badawczym (uniwersytet lub instytut badawczy);
 • posiadanie doświadczenia dydaktycznego, w szczególności w zakresie prowadzenia zajęć w przestrzeni wirtualnej;
 • uczestniczenie w ciągu ostatnich 5 lat w działalności prezentacyjnej w gremiach międzynarodowych, np. na konferencjach;
 • publikacje naukowe w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

 

 

 

CZĘŚĆ XI 

 • wykładowca posiadający co najmniej stopień naukowy doktora i pracujący co najmniej 3 lata w ciągu ostatnich 10 lat w zagranicznym ośrodku naukowym (uczelni lub instytucie badawczym);
 • wykładowca posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie edukacyjne, w szczególności: prowadzenie wykładów i prowadzenie zajęć praktycznych w języku angielskim z zakresu badań nad mechanizmami rozwoju chorób cywilizacyjnych;
 • wykładowca posiadający co najmniej 5 publikacji w czasopismach międzynarodowych w ciągu ostatnich 5 lat z zakresu stosowania najnowszych metod separacji w badaniu mechanizmów rozwoju chorób cywilizacyjnych;
 • osoba, która w ciągu ostatnich 5 lat aktywnie uczestniczyła w działaniach prezentacyjnych w organach międzynarodowych, np. na konferencjach.

 

CZĘŚĆ XII

 • wykładowca posiadający co najmniej stopień naukowy doktora i pracujący co najmniej 3 lata w ciągu ostatnich 10 lat w zagranicznym ośrodku naukowym (uczelni lub instytucie badawczym);
 • wykładowca posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie edukacyjne, w szczególności: prowadzenie wykładów i prowadzenie zajęć praktycznych w języku angielskim z zakresu rozwoju i wykorzystania umiejętności miękkich w samorozwoju w pracy zawodowej związanej z nauką;
 • wykładowca posiadający co najmniej 5 publikacji w czasopismach międzynarodowych w ciągu ostatnich 5 lat z zakresu  rozwoju i wykorzystania umiejętności miękkich w samorozwoju w pracy zawodowej związanej z nauką;
 • osoba, która w ciągu ostatnich 5 lat aktywnie uczestniczyła w działaniach prezentacyjnych w organach międzynarodowych, np. na konferencjach.

 

 1. Grupa docelowa:

Uczestnicy zajęć to studenci Kierunku Lekarskiego, Kierunku Analityka Madyczna oraz Kierunku Kosmetologia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wszyscy uczestnicy zajęć znają język angielski w stopniu bardzo dobrym.

 

Część I – X - Zajęcia przeznaczone są dla studentów od I do VI roku Kierunku Lekarskiego. Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program studiów.

 

CZĘŚĆ XI - Zajęcia przeznaczone są dla studentów od II do V roku Kierunku Analityka Medyczna. Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program studiów.

 

CZĘŚĆ XII - Zajęcia przeznaczone są dla studentów II roku studiów magisterskich Kierunku Kosmetologia. Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć dodatkowych wykraczających poza standardowy program studiów.

 

 1. Planowany termin i miejsce realizacji usługi:

Zajęcia zostaną przeprowadzone w roku kalendarzowym 2021, co obejmuje lata akademickie 2020/2021 (dotyczy części: II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII) oraz 2021/2022 (dotyczy części: I, III). Zajęcia będą realizowane w trybie online, bez konieczności obecności Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.

 

 1. Forma zajęć:

- wszystkie zajęcia będą realizowane w formule zamkniętej – tylko  z udziałem studentów Zamawiającego;

- Wykonawcy muszą zrealizować przedmiot zamówienia osobiście; 

- wszystkie zajęcia będą miały formę wykładu i/lub seminariów;

- zajęcia będą przeprowadzone dla jednej grupy uczestników;

- Wykonawca przeprowadzi zajęcia w formie aktywizującej uczestników;

- uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań;

- dyskusje w grupie, moderowanie dyskusji przez Wykonawcę;

- możliwość konsultacji, udzielanie informacji zwrotnych.

 

 1. Kwestie organizacyjne związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

- wszystkie zajęcia będą prowadzone w języku angielskim;

- Zamawiający wyznaczy osobę odpowiedzialną za kwestie organizacyjne związane z realizacją przedmiotu zamówienia;

- przygotowanie i zebranie niezbędnej dokumentacji z zajęć: oryginałów list obecności, dzienników zajęć oraz potwierdzenia odbioru zaświadczeń, na dwujęzycznych wzorach przekazanych przez Zamawiającego leży po stronie Zamawiającego;

-  Wykonawca podpisze zaświadczenia potwierdzające udział w zajęciach, zawierające logotypy i nazwę projektu, które zostaną przygotowane przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego. Oryginały zaświadczeń będą przesyłane pocztą;

- raport końcowy zostanie przygotowany przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego, w  uzgodnieniu z Wykonawcą.

 

 

Wykonawca poinformuje uczestników podczas pierwszej godziny zajęć o współfinansowaniu zajęć ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”.

 

Zamawiający zapewni odpowiednią dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników zajęć, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego.

 

Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego.

 

W przypadku zajęć trwających dłużej niż dwie godziny dydaktyczne, Zamawiający przewiduje
15-minutowe przerwy, realizowane w cyklach co dwie kolejne godziny dydaktyczne. Przerwy nie wliczają się do łącznego wymiaru trwania zajęć stanowiących przedmiot niniejszego zapytania ofertowego.

 

Za kwestie organizacyjne związane z realizacją zajęć (rekrutacja uczestników, wydanie zaświadczeń, ewentualna pomoc organizacyjna itp.) odpowiada Zamawiający.  

 

 

 

 1. Kryteria oceny:

 

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego oddzielnie w odniesieniu do wszystkich części zamówienia na podstawie następującego kryterium:

 

Cena oferty – maksymalna liczba – 100 pkt

 

Zasady oceny kryterium „Cena oferty”

 

- W formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę brutto za realizację zamówienia w danej części. Ocena w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

 

- Liczba punktów = najniższa oferowana cena / cena oferty ocenianej x 100

 

- Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 punktów.

 

 

 1. Termin lub okres wykonania zamówienia

 

Zamówienie zostanie zrealizowane w roku akademickim 2020/2021 i 2021/2022.

Ostateczny termin realizacji usługi, mieszczący się w wyżej wskazanym przedziale czasowym zostanie ustalony w trybie roboczym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, po podpisaniu umowy, z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia poszczególnych zajęć.

 

 1. Składanie ofert
 1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Dział Współpracy Międzynarodowej, pokój nr 205, Prawe Skrzydło Pałacu Branickich.

 

 1. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

mgr Joanna Zadykowicz

Telefon kontaktowy, e-mail:

+ 48 85 686 51 78, international@umb.edu.pl

 

 

 1. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:

 

 1. Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym,
 2. Kopię dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (np. życiorys zawodowy, lista publikacji naukowych, kopie dyplomów i innych dokumentów itp.). Dokumenty powinny zawierać informacje niezbędne do potwierdzenia wymaganych kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia.

 

 1. Termin składania ofert (data i godzina):

NIEAKTUALNE: 2021-03-12, godz. 15.00

AKTUALNE: 2021-03-16, godz. 15.00

 

Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

Ofertę należy złożyć za pomocą poczty elektronicznej w postaci przesłania skanów podpisanych dokumentów, na adres e-mail: tomasz.maliszewski@umb.edu.pl. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty powinny być złożone w języku angielskim.

 

 

 1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:

- do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie;

- do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;

- do zmiany zakresu postępowania.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, NIP 542-021-17-17, REGON 000288604, reprezentowany przez Rektora;
 • kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@umb.edu.pl;
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z zawarciem umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu oceny złożonej oferty i kontaktu z oferentem;
 • odbiorcami danych osobowych mogą być wykonawcy, osoby wnioskujące o udostępnienie informacji publicznej, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty na podstawie zawartych umów powierzenia z Zamawiającym, 
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. 5 lat od dnia zakończenia umowy,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny oferty, co będzie wiązało się z odrzuceniem oferty lub wykluczeniem z postępowania; 
 • w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • wykonawca posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych 1;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Wykonawcy:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku konkursu ani zmianą postanowień umowy

 

2  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy;
 2. Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym;
 3. Wzór umowy.
Kryteria oceny:
Cena oferty – maksymalna liczba – 100 pkt
Termin / okres wykonania zamówienia:
31.12.2021
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Dział Współpracy Międzynarodowej, pokój nr 205, Prawe Skrzydło Pałacu Branickich.

2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
mgr Joanna Zadykowicz
Telefon kontaktowy, e-mail:
+ 48 85 686 51 78, international@umb.edu.pl
Dział:
Dział Współpracy Międzynarodowej
Numer pokoju:
209
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
mgr Joanna Zadykowicz
Telefon kontaktowy:
+ 48 85 686 51 78
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
1) Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym,
2) Kopię dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (np. życiorys zawodowy, lista publikacji naukowych, kopie dyplomów i innych dokumentów itp.). Dokumenty powinny zawierać informacje niezbędne do potwierdzenia wymaganych kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę należy złożyć za pomocą poczty elektronicznej w postaci przesłania skanów podpisanych dokumentów, na adres e-mail: tomasz.maliszewski@umb.edu.pl. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Oferty powinny być złożone w języku angielskim.
Pokój numer:
Nie dotyczy
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:

- do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie;

- do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;

- do zmiany zakresu postępowania.