AZP.25.4.2.2023

Dodane przez DzialZamowienP… - 29/03/2023 - 12:40
Krótki opis zapytania:
Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników UMB pn. „Praca w zespole stomatologicznym - wykonywanie zabiegów w stomatologii zachowawczej i endodoncji w metodzie duo”
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi społeczne
Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest:

przygotowanie i przeprowadzenie w salach szkoleniowych zapewnionych przez Wykonawcę szkolenia „Praca w zespole stomatologicznym - wykonywanie zabiegów w stomatologii zachowawczej i endodoncji w metodzie duo” kierowanego do 10 nauczycieli akademickich UMB posiadających tytuł lekarza-dentysty/stomatologa.

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 1. Zagadnienia i treści objęte szkoleniem:
 1. Prawidłowa pozycja lekarza, asysty i pacjenta w metodzie duo (praca bez powiększenia i w powiększeniu)
 2. Organizacja gabinetu i stanowiska do pracy w metodzie duo (praca bez powiększenia i w powiększeniu)
 3. Trzymanie i przekazywanie instrumentów statycznych i dynamicznych
 4. Zasady komunikacji między lekarzem a asystą przy wykonywaniu procedur stomatologicznych
 5. Transfer narzędzi w metodzie duo (praca bez powiększenia i w powiększeniu)
 6. Błędy członków zespołu w różnych aspektach pracy w metodzie duo  i sposoby na ich unikanie
 7. Specyfika przyjmowania pacjenta w wieku rozwojowym i wieku geriatrycznym.

Powyższe zagadnienia określają minimalne wymagania Zamawiającego. Wykonawca może dokonać ich uzupełnienia, o ile uzna to za konieczne z punktu widzenia prawidłowości kształcenia w ramach szkolenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji programu szkolenia. 

 1. Sposób realizacji szkolenia:
 1. W terminie do 7 dni po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania oraz przekazania Zamawiającemu do akceptacji programu szkolenia, ustalonego w oparciu o minimalne wymagania Zamawiającego, z uwzględnieniem liczby planowanych godzin zajęć. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do przygotowanego programu. Wykonawca  jest  zobowiązany  do uwzględnienia  lub odniesienia się  każdorazowo w stosunku do przedstawionych uwag.
 2. Wykonawca zapewni we własnym zakresie sale szkoleniowe oraz niezbędny sprzęt i materiały zużywalne potrzebne do przeprowadzenia szkolenia, w ilości wystarczającej dla wszystkich uczestników szkolenia. Są to m. in.:
 • Stanowisko do pracy (unit stomatologiczny lub stanowisko fantomowe)
 • Narzędzia stomatologiczne
 • Mikroskop zabiegowy.

Jeżeli według Wykonawcy do realizacji szkolenia niezbędny jest dodatkowy sprzęt ponad opisany, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do jego zapewnienia we własnym zakresie.

 1. Wykonawca, przed szkoleniem przekaże uczestnikom materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, które będą niezbędne do przeprowadzenia szkolenia. Zmawiającemu zostanie przekazany dodatkowy komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej.
 2. Wykonawca przekaże każdemu uczestnikowi szkolenia Certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu. Certyfikaty będą zawierały informację potwierdzającą uzyskanie liczby punktów edukacyjnych przysługujących zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Zamawiającemu zostaną przekazane skany lub kserokopie wszystkich wydanych Certyfikatów.
 3. Dla każdego z uczestników szkoleń Wykonawca przeprowadzi proces weryfikacji nabycia kompetencji (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę testów), składający się z następujących elementów:
 1. zdefiniowanie wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku udziału w szkoleniu,
 2. przeprowadzenie wstępnego testu weryfikacji kompetencji na początku szkolenia (ocena kompetencji początkowych),
 3. przeprowadzenie końcowego testu weryfikacji kompetencji na zakończenie szkolenia (ocena kompetencji na zakończenie szkolenia),
 4. porównanie wyników testu wstępnego i końcowego i przedstawienie wniosków w postaci raportu.
 1. Wykonawca przygotuje, zgromadzi i przekaże Zamawiającemu:
 1. oryginały list obecności w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego;
 2. kserokopie/skany zaświadczeń o ukończeniu szkolenia wydanych wszystkim uczestnikom;
 3. oryginały list odbioru zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego;
 4. materiały szkoleniowe w formie elektronicznej - dodatkowy komplet materiałów dla Zamawiającego
 5. raport z procesu weryfikacji nabycia kompetencji wraz z oryginałami testów.
 1. Działania informacyjno-promocyjne:

Wykonawca umieści na programie,  listach obecności, zaświadczeniach o ukończeniu szkolenia, listach odbioru zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, materiałach szkoleniowych i innych dokumentach i opracowaniach wskazanych przez Zamawiającego informacje o nazwie szkolenia i projektu oraz odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową.

 1. Wykonawca zapewni:
 1. dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników szkolenia, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020;
 2. przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego;
 3. materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne zastosowane podczas szkolenia uwzględniające stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.
 1. Planowana liczba uczestników:

Zamówienie dotyczy szkolenia dla maksymalnie 10 osób. Liczebność grupy szkoleniowej może zostać pomniejszona o maksymalnie 2 osoby. Ostateczna liczebność zostanie podana Wykonawcy na 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za liczbę osób faktycznie biorących udział w szkoleniu.

 1. Miejsce szkolenia

Szkolenie realizowane będzie na terenie miasta Białystok, w salach szkoleniowych zapewnionych przez Wykonawcę. Miejsce szkolenia Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym.

 1. Planowany termin realizacji usługi: maj - czerwiec 2023 r.

Dokładny termin szkolenia ustalony zostanie między Zamawiającym i Wykonawcą co najmniej 14 dni przed szkoleniem.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkoleń w przypadku gdy:

- konieczność zmiany wynika z okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dacie zawarcia umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego;

- istnieje konieczność przesunięcia terminu wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Ewentualna zmiana terminu szkoleń uzgodniona będzie w porozumieniu Zamawiającego z Wykonawcą i nie będzie stanowić zmiany warunków umowy. Ustalenie ewentualnego nowego terminu wymaga zachowania formy pisemnej, bez konieczności zawierania aneksów do umowy.

Ostateczny termin, oraz szczegółowy harmonogram szkoleń potwierdzony zostanie przez obie strony na co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.

 1. Czas trwania szkolenia i godziny zajęć:

Wymiar szkolenia: 8 godzin dydaktycznych (z czego część teoretyczna – 3 godziny, część praktyczna – 5 godzin).

 1. Wymagania wobec Wykonawcy

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy akceptują treść Zapytania Ofertowego oraz spełniają następujące warunki:

 1. Nie są podmiotem spełniającym przesłanki wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonali co najmniej dwie usługi szkoleniowe o tożsamej lub podobnej tematyce do przedmiotu zamówienia.
 4. Wykonawca zapewni Trenera biorącego udział w realizacji zamówienia, który posiada minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń o tożsamej lub podobnej tematyce do przedmiotu zamówienia

Wykonawca potwierdzi swoje doświadczenie oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oświadczeniem na formularzu ofertowym.

Kryteria oceny:
Kryteria oceny ofert:
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w ramach kryteriów oceny ofert wynosi 100 punktów przy założeniu, że 1% równa się 1 punkt.
Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Kryterium doświadczenia trenera - waga 50%
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert – 50 pkt
1. Elementem podlegającym ocenie w kryterium będzie przeprowadzenie, przez Trenera prowadzącego szkolenie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, usług szkoleniowych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia skierowanych do nauczycieli akademickich uczelni medycznych. Weryfikacja spełnienia wymogu na podstawie dołączonej do oferty listy przeprowadzonych szkoleń.
2. Zamawiający będzie przyznawał punkty za przeprowadzone szkoleń w liczbie do 10, co oznacza, że maksymalna uwzględniona w procesie przyznawania punktacji liczba przeprowadzonych szkoleń wynosi 10.
3. Ilość punktów (PT) w kryterium zostanie wyznaczona wg wzoru:
PT = (LS/10) x 50, gdzie:
LS – liczba szkoleń w badanej ofercie, przeprowadzonych przez Trenera wskazanego w formularzu ofertowym
10 – największa możliwa do uwzględnienia liczba szkoleń
50 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium
2) Kryterium cena - 50%
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert: 50 pkt.
Ilość punktów PC, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena”, zostanie wyznaczona według wzoru:
PC = (CN / CR ) x 50
gdzie:
CN – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
50 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium
Termin / okres wykonania zamówienia:
Planowany termin realizacji usługi: maj - czerwiec 2023 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Projektów Pomocowych, Dział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Marek Sokołowski, Agata Rekuć
Telefon kontaktowy:
85-748 56 50, 85-748 54 43
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
- oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym - załącznik nr 6 do zapytania ofertowego
- lista usług szkoleniowych zrealizowanych przez Trenera - załącznik nr 1a do formularza ofertowego
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników UMB pn. „Praca w zespole stomatologicznym - wykonywanie zabiegów w stomatologii zachowawczej i endodoncji w metodzie duo” nr AZP.25.4.2.2023 - Nie otwierać przed dniem 11.04.2023, godz. 12.00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.