ARE/01/2021/INFOSTRATEG

Dodane przez dre - 16/02/2021 - 15:44
Krótki opis zapytania:
W związku z planowanym ubieganiem się o przyznanie dofinansowania projektu pn.: „INFOTESTER - Opracowanie i weryfikacja oryginalnych metod wertykalnej sztucznej inteligencji do automatycznego i precyzyjnego wykrywania dezinformacji” przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INFOSTRATEG zamawiający zaprasza do oszacowania wartości przedmiotu zamówienia.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na oszacowanie wartości zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł netto

Rodzaj zamówienia:
usługi szacowania wartości
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie jednego wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie, przeprowadzenie i walidację procesów badawczych w ramach projektu „INFOTESTER - Opracowanie i weryfikacja oryginalnych metod wertykalnej sztucznej inteligencji do automatycznego i precyzyjnego wykrywania dezinformacji”. Celem projektu jest zbudowanie narzędzi wykrywających fałszywe informacje i pozwalających na oznaczanie takich informacji w wyszukiwarkach.

Usługa finansowana będzie z budżetu projektu: „Opracowanie i weryfikacja oryginalnych metod wertykalnej sztucznej inteligencji do automatycznego i precyzyjnego wykrywania dezinformacji”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu INFOSTRATEG 1, pod warunkiem uzyskania dofinansowania na realizację projektu przez Zamawiającego.

Opis wykonywanych czynności przez Oferenta:

W ramach fazy I projektu:

 1. Zapewnienie efektywnego przepływu informacji między UMB a konsorcjantami.
 2. Wyznaczenie celów badawczych pokrywających się z celem projektu.
 3. Zaprojektowanie procedur badawczych. W szczególności w obszarze:
  • pozyskiwania treści www z co najmniej 200 źródeł w podziale na dwie dziedziny medyczne (w I i II  fazie projektu)
  • pozyskiwania treści www z co najmniej 100 źródeł z jednej dziedziny medycznej (w III  fazie projektu)
  • tagowania około 4000 zdań wydobytych z treści www ze wskazanych źródeł (w I i II fazie projektu)
  • tagowania około 2000 zdań wydobytych z treści www ze wskazanych źródeł (w III fazie projektu)
  • raportowania postępów, dla każdej z faz projektu.
 4. Wyszukiwanie, analiza i ocena treści www niezbędnej do rozpoczęcia badań.
 5. Zbieranie statystyk dotyczących procesu pozyskiwania danych do zbiorów uczących
 6. Projektowanie sygnatur fragmentów treści www wspierających pracę ekspertów domenowych.
 7. Stworzenie procesu pozyskiwania danych uczących przez zespoły ekspertów domenowych.
 8. Wyznaczanie metryk sukcesu dla każdego z procesów i odpowiedzialność za ich osiągnięcie.

Szacowana liczba godzin pracy (60 min.) w jednym miesiącu wynosi: 120

W ramach fazy II projektu:

 1. Zbieranie statystyk dotyczących procesu pozyskiwania danych do zbiorów uczących.
 2. Wnioskowanie na podstawie zebranych statystyk oraz udoskonalanie procesu.
 3. Walidacja celowości wdrażania sygnatur tekstu wspierających proces tworzenia zbiorów uczących
 4. Mierzenie efektywności procesu pozyskiwania danych do zbiorów uczących po wprowadzeniu sygnatur.
 5. Dbałość o efektywność procesu pozyskiwania danych do zbiorów uczących.
 6. Odpowiedzialność za osiągnięcie metryk sukcesu dla każdego z procesów.

Szacowana liczba godzin pracy (60 min.) w jednym miesiącu wynosi: 120

W ramach fazy III projektu:

 1. Zbieranie statystyk dotyczących procesu pozyskiwania danych do zbiorów uczących
 2. Iteracyjna poprawa procesów.
 3. Odpowiedzialność za osiągnięcie metryk sukcesu dla każdego z procesów.
 4. Współpraca przy definiowaniu i projektowaniu produktu projektu.
 5. Praca nad metodyką prowadzenia zajęć z wykorzystaniem produktu projektu.

Szacowana liczba godzin pracy (60 min.) w jednym miesiącu wynosi: 120

Dodatkowe wymagania dotyczące kandydata:

 1. Doświadczenie zawodowe:
  1. Min. 3 lat w zakresie zarządzania projektami informatycznymi wykorzystujących techniki uczenia maszynowego,
  2. Min. 2 lata w zakresie rozwoju produktów informatycznych opartych o przetwarzanie języka naturalnego.
 2. Ukończenie szkoła wyższa z zakresu informatyki

Planowana forma zatrudnienia do projektu: umowa zlecenie

Zamawiający informuje, że na realizację usługi będzie posiadał środki w wysokości umożliwiającej jej realizację (cena obejmuje całkowite wynagrodzenie za usługę opisaną w zapytaniu ofertowym, w tym wszystkie obowiązkowe obciążenia, np. VAT, ZUS pracodawcy).

Planowane terminy i miejsce realizacji usługi:

Wykonawca zostanie zatrudniony na okres 12 lub 24 lub 36 m-cy w zależności od liczby realizowanych przez Zamawiającego faz w zaplanowanych ramach projektu INFOTESTER. Okresy zatrudniania:

 1. I Faza – 1.10.2021 – 30.09.2022
 2. II Faza – 1.01.2023 – 31.12.2023
 3. III Faza – 1.04.2024 – 31.03.2025

Miejsce wykonania usługi: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Termin / okres wykonania zamówienia:

 1. I Faza – 1.10.2021 – 30.09.2022
 2. II Faza – 1.01.2023 – 31.12.2023
 3. III Faza – 1.04.2024 – 31.03.2025
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Rozwoju i Ewaluacji
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Magdalena Bogdan, email: magdalena.bogdan@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy:
857485655
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Podpisany Załączniki nr 1 Wartość szacunkowa należy przesłać na adres email magdalena.bogdan@umb.edu.pl do dnia 22.02.2021r.