TZ.220.3.R.2023/1

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 15/03/2023 - 07:34
Krótki opis zapytania:
Wykonanie systemu dystrybucji gazów laboratoryjnych (azotu).
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa i zakup punktu poboru PDG oraz dwóch przewodów wysokociśnieniowych. Wykonanie rurociągów gazowych do azotu łączonego za pomocą elementów dwupierścieniowych- rurociąg będzie łączył posiadany panel rozprężania, montaż punktu poboru (na ścianie) i przewodów wysokociśnieniowych ( do panelu rozprężania), montaż 5 uchwytów, obejm do butli z azotem ( 4 szt.) i suchym sprężonym powietrzem( 1 szt), wykonanie próby szczelności całego zestawu zakończone protokołem. Miejsce wykonania usługi Zakład Fizjologii i Patofizjologii ul.Mickiewicza 2A  15-213 Białystok

 

Specyfikacja techniczna urządzeń:

1. Punkt poboru PDG firmy ALP 

-Punkt poboru wykonany z mosiądzu ze zintegrowanym zaworem odcinającym, manometrem i regulacją ciśnienia.

-Zastosowany do niekorozyjnych gazów czystych N60 czyli 99,9999% oraz mieszanek gazowych

-Max ciśnienie wejściowe- 50 bar

-Regulacja ciśnienia na wyjściu - 0,1-4 bar

-Przepływ nominalny (dla azotu): 4Nm3/h

-Przyłącze na wyjściu choinka na wąż

2.Przewód wysokociśnieniowy do azotu raz z filtrem i zaworem zwrotnym-2szt

-Przewód wysokociśnieniowy 200bar w oplocie nierdzewnym Lc-1m

-Filtr z zaworem zwrotnym

-Montaż przewodów i sprawdzenie szczelności

 

 

Kryteria oceny:
Najniższa cena
Termin / okres wykonania zamówienia:
30 dni od daty złożenia zamówienia
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Marcin Pawluczuk 85 748 55 58 - sprawy merytoryczne, Patryk Remiszewski 85 748 52 02 - sprawy techniczne
Telefon kontaktowy:
85 748 55 58, 85 748 52 02
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
marcin.pawluczuk@umb.edu.pl lub forma papierowa dostarczona do Działu Zaopatrzenia ul. Akademicka 3 15-267 Białystok
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.