TZ.220.12.2023.ZO.2

Dodane przez DzialZaopatrze… - 10/03/2023 - 12:26
Krótki opis zapytania:
Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i gwarancją
Bezprzewodowy telefon – 72 szt.
Stacja bazowa – 16 szt.
Bezprzewodowy telefon Wi-Fi – 2 szt.
do Zakładu Medycyny Populacyjnej I Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, Zakładu Medycyny Regeneracyjnej I Immunoregulacji oraz Centrum Genomu Uniwersytetu Medycznego W Białymstoku

Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

w załączeniu

Kryteria oceny:
cena - 90%
ocena warunków gwarancji - 10 %
Termin / okres wykonania zamówienia:
do 2 tygodni od daty zawarcia umowy
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia, 15-222 Białystok, ul. Akademicka 1
Dział:
Dział Zaopatrzenia
Numer pokoju:
6
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Krzysztof Dąbrowski
Telefon kontaktowy:
85 748 55 33
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Kancelaria Ogólna (lewe skrzydło Pałacu Branickich), ul. Kilińskiego 1, 15-089
Pokój numer:
Kancelaria Ogólna
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.