AZP.25.2.6.2023

Dodane przez DzialZamowienP… - 16/02/2023 - 11:14
Krótki opis zapytania:
Przeprowadzenie na terenie miasta Białegostoku 3 krajowych wizyt studyjnych w 2023 dla ogółem 24 studentów kierunku lekarskiego, farmaceutycznego, fizjoterapii i pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Opis tematyki wizyt studyjnych, w tym zagadnienia objęte wizytami studyjnymi:

Wizyty studyjne mają na celu ukazanie studentom sposobu funkcjonowania pracy w ramach zespołów terapeutycznych ukierunkowanych na pracę z pacjentem geriatrycznym w wyspecjalizowanej instytucji, a także ukierunkowane ich na podniesienie kwalifikacji niezbędnych dla zapewnienia właściwej jakości opieki nad pacjentem geriatrycznym poprzez nabycie kompetencji zawodowych. Celem wizyt studyjnych studentów UMB w instytucji specjalizującej się w opiece geriatrycznej będzie:

 • obserwacja funkcjonowania interdyscyplinarnych zespołów terapeutycznych w instytucji świadczącej opiekę pacjentom geriatrycznym, w tym:
 • przedstawienie przez przedstawiciela Wykonawcy opisu instytucji,
 • przedstawienie specyfiki pracy z pacjentami, z naciskiem na: komunikację, aspekty diagnostyczne i analityczne w praktyce i teorii, zakres zadań członków zespołu terapeutycznego,
 • przedstawienie zakresu zadań członków zespołu terapeutycznego i obserwację pracy zespołu terapeutycznego,
 • aktywny kontakt studentów z pacjentami,
 • spotkanie podsumowujące wizytę studentów w placówce.

Efektem wizyty studyjnej będzie także kształtowanie wśród beneficjentów postawy otwartości i chęci poznawania nowych metod terapeutycznych.

 1. Miejsce realizacji: Wizyty studyjne realizowane będą w siedzibie Wykonawcy, na terenie miasta Białegostoku.
 2. Planowany termin realizacji:
 • marzec-kwiecień 2023 roku - obejmie łącznie trzy wizyty studyjne

Dokładny termin wizyt studyjnych określony zostanie przez Wykonawcę, w uzgodnieniu z Zamawiającym, na co najmniej 10 dni przed datą rozpoczęcia pierwszej wizyty.

 1. Czas trwania wizyty studyjnej:
 • Jedna wizyta studyjna: obejmuje 1 dzień roboczy = 8 godzin dydaktycznych
 • Trzy wizyty studyjne = 3 dni robocze (3 dni x 8 godzin = 24 godziny dydaktyczne)
 1. Planowana liczba uczestników:
 • 24 studentów w podziale na trzy grupy około 8-osobowe,
 • Liczebność każdej z grup może zostać zmieniona +/- 3 osoby i zostanie podana Wykonawcy na 7 dni przed rozpoczęciem wizyt studyjnych (do każdej edycji oddzielnie).
 1. Wymagania wobec Wykonawcy:
 2. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego programu wizyt studyjnych w wyspecjalizowanej instytucji zgodnie z opisem w pkt. II na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Uczestnicy wizyty studyjnej zostaną zapoznani z aspektami funkcjonowania instytucji Wykonawcy wg przedstawionego programu.
 4. Wykonawca zapewni uczestnikom dostęp do instytucji specjalizującej się w opiece geriatrycznej oraz zapewni co najmniej 3 opiekunów dla każdej grupy w tym: lekarza, psychologa i terapeutę posiadających pełną wiedzę i doświadczenie na temat funkcjonowania i organizacji danej placówki oraz bezpośredniej pracy z pacjentem i w sposób efektywny przedstawi jak w opisie II.
 5. Wykonawca przeznaczy otrzymaną należność na wynagrodzenie za czas pracy wszystkich opiekunów za przygotowanie, podjęte czynności merytoryczne i prowadzenie zajęć w trakcie wizyty zgodnie z ilością przepracowanych godzin na rzecz wizyty studyjnej, bez czynności organizacyjnych i administracyjnych Wykonawcy.
 6. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym przekaże uczestnikom zaświadczenia o odbyciu wizyty studyjnej.
 7. Potwierdzeniem realizacji zajęć będzie przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę:
 1. oryginału listy obecności w formie przygotowanej przez Zamawiającego
 2. kserokopii wszystkich zaświadczeń wydanych uczestnikom wraz z potwierdzeniem listy odbioru zaświadczeń o odbyciu wizyty studyjnej,
 3. protokołu zdawczo-odbiorczego w formie przygotowanej przez Zamawiającego.
 1. Działania informacyjno-promocyjne: Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym umieści na programach i zaświadczeniach oraz innych dokumentach i opracowaniach wskazanych przez Zamawiającego oraz pomieszczeniach, w których będą odbywały się wizyty studyjne informacje o nazwie wizyty studyjnej i projektu oraz odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową.
 2. Wykonawca zapewni:
 • dostępność instytucji będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników wizyty studyjnej, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020,
 • przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego.
 1. Wymagania wobec opiekunów:
 2. posiadanie pełnej wiedzy i minimum 2-letnie doświadczenie na temat funkcjonowania i organizacji danej instytucji oraz bezpośredniej pracy z pacjentem,
 3. dyspozycyjność w okresie planowanych wizyt,

Wykonawca potwierdzi spełnienie powyższych wymagań dla opiekunów oświadczeniem na formularzu ofertowym.

  Kryteria oceny:
  Kryteria oceny ofert:

  1) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:

  Cena oferty (PC) - Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium - 60 pkt

  Doświadczenie Wykonawcy (PD): liczba przeprowadzonych wizyty studyjnych dla studentów kierunków medycznych - Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium - 40 pkt

  W formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę brutto za wykonanie całości realizacji zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz określi cenę realizacji zamówienia również w przeliczeniu na jedną godzinę pracy opiekuna.

  Zamawiający dokona płatności za realizację przedmiotu umowy tj. za rzeczywistą liczbę przepracowanych godzin po odbytych trzech wizytach studyjnych.

  Pod pojęciem „Doświadczenie Wykonawcy” Zamawiający rozumie liczbę zorganizowanych i przeprowadzonych wizyt studyjnych (w okresie ostatnich dwóch lat, tj. w okresie 01.2021-01.2023) dla studentów kierunków medycznych w instytucji specjalizującej się w opiece geriatrycznej. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisze liczby przeprowadzonych wizyt studyjnych Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie przeprowadził żadnej i tym samym Wykonawca w przedmiotowym kryterium otrzyma 0 pkt.

  Liczbę przeprowadzonych i zorganizowanych wizyt studyjnych obejmujących grupy około 6-16 osobowe ze wskazaniem grup odbiorców należy podać w formularzu ofertowym (Pkt 5. Wykaz przeprowadzonych wizyt studyjnych dla studentów kierunków medycznych), przy czym do jednego wiersza w tabeli należy wpisać tylko jedną wizytę studyjną.

  2) Zasady oceny kryterium „Cena oferty” (PC) – 60 pkt: w formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę brutto za realizację całości wizyt studyjnych.

  Liczba punktów PC zostanie wyznaczona wg wzoru:

  PC = (PCn/PCo) x 60

  gdzie:

  PCn - cena oferty najniższej

  PCo - cena oferty ocenianej

  60 punktów - maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta

  3) Zasady oceny kryterium "Doświadczenie Wykonawcy” (PD) – 40 pkt: doświadczenie w prowadzeniu wizyt studyjnych dla studentów kierunków medycznych w ciągu ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert (tj. w okresie od 01.2021 do 01.2023).

  0 wizyt studyjnych – 0 pkt

  1 wizyta studyjna – 10 pkt

  2 wizyty studyjne – 20 pkt

  3 wizyty studyjne – 30 pkt

  4 wizyty studyjne i więcej – 40 pkt

  Zamawiający będzie przyznawał punkty za przeprowadzone wizyty studyjne od 1 do 4, co oznacza, że minimalna uwzględniona w procesie przyznawania punktacji liczba przeprowadzonych wizyt studyjnych wynosi 1, natomiast maksymalna liczba przeprowadzonych wizyt studyjnych uwzględniona w procesie przyznawania punktacji to 4. Liczbę wizyt studyjnych przeprowadzonych dla studentów kierunków medycznych wraz z dokładnym określeniem kierunków studiów medycznych należy podać w pkt. 5 Formularza ofertowego (Załącznik nr 1). Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

  Liczba punktów PD zostanie wyznaczona wg wzoru:

  PD = (PSo/PSn) x 40

  gdzie:

  PSo - liczba wizyt studyjnych w badanej ofercie

  PSn - największa możliwa do uwzględnienia liczba przeprowadzonych wizyt studyjnych – 4

  40 - maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta


  4) Ostateczna ocena punktowa oferty.

  Jako oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana ta oferta, która uzyska największą liczbę punktów (P) obliczoną według wzoru: P = PC + PD

  Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami.
  Termin / okres wykonania zamówienia:
  marzec-kwiecień 2023 r.
  Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
  Dział Projektów Pomocowych
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  ul. Jana Kilińskiego 1
  15-089 Białystok
  Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
  Anna Piłaszewicz
  telefon kontaktowy: 85 748 56 50
  mail: anna.pilaszewicz@umb.edu.pl
  Dział:
  Dział Projektów Pomocowych, Dział Zamówień Publicznych
  Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
  Anna PIŁASZEWICZ; Agata Rekuć
  Telefon kontaktowy:
  85 748 56 50, 85 748 54 43
  Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
  oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 4)
  Termin składania ofert (data i godzina):
  Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
  1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Oferta na przeprowadzenie trzech 1-dniowych wizyt studyjnych na terenie miasta Białegostoku - Nie otwierać przed dniem 24.02.2023 r., godz. 12.00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
  2) Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1,
  15-089 Białystok.