ARE.611.1.1.2023

Dodane przez dre - 15/02/2023 - 10:35
Krótki opis zapytania:
Wyłonienie Wykonawców usługi polegającej na przeprowadzeniu badania terenowego w ramach projektu pn. „Poczucie lęku przed zakażeniem SARS-CoV-2 a postrzeganie szczepień przeciwko COVID-19 wśród osób starszych w Polsce”, akronim CoV-VAC-PL.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Zleceniodawca:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

www.umb.edu.pl, e-mail: dre@umb.edu.pl

 

 1. Postanowienia ogólne:
 1. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 złotych netto.
 2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty składane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
 3. Usługa będzie realizowana w ramach projektu „Poczucie lęku przed zakażeniem SARS-CoV-2 a postrzeganie szczepień przeciwko COVID-19 wśród osób starszych w Polsce”, akronim CoV-VAC-PL. Projekt realizowany jest przez Zleceniodawcę - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w ramach konkursu „Solidarni z naukowcami”, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie 16 studentów – jedna osoba z każdego miasta wojewódzkiego w Polsce, do przeprowadzenia badania terenowego osób w wieku 60 lat i starszych. W celu przeprowadzenia badania Zleceniobiorca uzyska od Zleceniodawcy wyciąg z danymi wylosowanej grupy respondentów z danego miasta wojewódzkiego, pochodzącej z rejestru PESEL.
 2. Zleceniobiorca będzie miał do wykonania 50 kompletnych ankiet w mieście wojewódzkim, z którego został wybrany. Do puli 50 kompletnych ankiet nie są wliczane ankiety:
 3. wykonane osobom spoza wyciągu, o którym mowa w pkt 3.1.
 4. które zostaną przerwane na prośbę respondenta (respondent odmówi udziału w dalszej części badania),
 5. w których respondent uzyska wynik w skali MMSE, wyłączający go z zasadniczej części badania,
 6. w których będzie wskazana przyczyna odmowy udziału w badaniu.

 

 1. Zleceniobiorcy zostanie udostępniona przez Zleceniodawcę aplikacja mobilna do wykonania ankiet, którą Zleceniobiorca powinien zainstalować na swoim telefonie komórkowym (smartphonie) z systemem Android lub iOS.
 2. Wykonywanie badania terenowego:

Przed rozpoczęciem badań Zleceniobiorca przejdzie obowiązkowe szkolenie dla ankieterów, które zostanie zorganizowane i przeprowadzone przez Zleceniodawcę przy wykorzystaniu platformy e-learningowej.

Zleceniobiorca będzie miał za zadanie osobiście stawić się pod wskazanym adresem wylosowanego respondenta i przeprowadzić wywiad. Badanie będzie składało się z II etapów:

I – wypełnienie skali Mini Mental State Examination (MMSE), której wynik będzie stanowił kryterium włączenia (punktacja wskazująca na brak zaburzeń otępiennych) lub wyłączenia (punktacja wskazująca na występowanie zaburzeń otępiennych) z badania;

II – zasadnicza część badania, skierowana do osób, które uzyskają pozytywny wynik w skali MMSE, składająca się z charakterystyki socjodemograficznej oraz 4 standaryzowanych narzędzi badawczych, służących do oceny stopnia nasilenia dolegliwości lękowych przed COVID-19 oraz postaw wobec szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

Jeśli respondent nie zostanie odnaleziony, a Zleceniobiorca nie uzyska informacji o jego losie (np. zmiana miejsca zamieszkania, pobyt w szpitalu, śmierć itp.), podejmie on jeszcze dwie próby powrotu pod wskazany adres. Odmowa udziału respondenta w badaniu będzie wiązała się ze wskazaniem przyczyny w kwestionariuszu i w zamian za tę osobę będzie wybrana kolejna.

 1. Metoda rozliczania ze Zleceniobiorcami:
 1. Za wykonane zlecenie Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie prowizyjne za wykonanie 50 kompletnych ankiet, płatne po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.
 2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie rachunku wystawionego przez Zleceniobiorcę, po potwierdzeniu wykonania zleconych prac przez Kierownika projektu.
 3. Rachunek/faktura obejmować będzie faktycznie wykonane ankiety.
 4. Wynagrodzenie będzie płatne do 15-go dnia następnego miesiąca po przedłożeniu przez Zleceniobiorcę rachunku/faktury, wystawionego/nej na koniec miesiąca, którego dotyczy płatność.
 1. Obowiązki Zleceniobiorcy w ramach realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 1. Termin realizacji zamówienia (umowy):

Zleceniobiorcy zostanie udzielone zamówienie na okres od 01.03.2023 r. do 30.09.2023 r. 

 1. Zakaz powiązań
 1. Zamówienie może zostać udzielone osobie nie powiązanej osobowo lub kapitałowo ze Zleceniodawcą – Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku. Przez powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między  Zleceniodawcą lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  w/w podmiotu  lub  osobami wykonującymi w imieniu w/w podmiotu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem  procedury  wyboru  wykonawcy  a  wykonawcą,  polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b. posiadaniu udziałów lub co najmniej 5% akcji,

c.  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może  budzić  uzasadnione wątpliwości,  co  do  bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności  pozostawaniu  w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2.  Zleceniodawca wykluczy z udziału w postępowaniu Zleceniobiorcę niespełniającego przesłanek wymienionych w ustępie powyżej, a jego oferta zostanie odrzucona.

3.  Zleceniobiorca zobowiązany jest do załączenia oświadczenia o braku powiązań – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu
 1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się studenci studiów: pierwszego stopnia lub drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, realizowanych w uczelniach na terytorium Polski.
 2. Zleceniobiorcy, w celu wykazania spełniania warunków określonych w ust. 1 powyżej, składają wraz z ofertą zaświadczenie potwierdzające status studenta ze wskazanego w pkt 1 kierunku studiów.
 3. Zleceniodawca dokona oceny spełniania przez Zleceniobiorców warunków udziału w postępowaniu, na podstawie dokumentów, o których mowa w pkt 2.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:
 1. Składnie ofert odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zeskanowaną ofertę należy przesłać na adres e-mail: dre@umb.edu.pl
 2. Ofertę należy złożyć w terminie do 22.02.2023 r., do godz. 15:00  (decyduje data i godzina wpływu oferty do Zleceniodawcy).
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Termin związania ofertą

Zleceniobiorca jest związany złożoną ofertą przez okres 14 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu ze Zleceniobiorcami:

Upoważnionym do kontaktu ze Zleceniobiorcami jest dr hab. Mateusz Cybulski, e-mail: mateusz.cybulski@umb.edu.pl

 1. Sposób przygotowania oferty:
 1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
 2. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać podpisana własnoręcznie przez Zleceniobiorcę, a następnie zeskanowana i dołączona do wiadomości e-mail.
 3. Oferta powinna zawierać:
 1. wypełniony formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
 2. oświadczenie o braku powiązań, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
 3. dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt 6.1

 

 1. Sposób obliczenia ceny oferty:
 1. Oferta powinna wskazywać cenę brutto za wykonanie jednej ankiety.
 2. Zaoferowana cena powinna obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia.
 3. Cena powinna być wyrażona cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. W przypadku, gdy cena wyrażona cyfrowo będzie różna od ceny wyrażonej słownie Zleceniodawca jako właściwą przyjmie cenę wyrażoną słownie.
 5. Cena winna być określona wyłącznie w złotych polskich. Rozliczenia między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.
 6. Zleceniobiorcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

 1. Wybór Zleceniobiorcy
 1. W toku badania i oceny ofert Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert we wskazanym przez Zleceniodawcę terminie.
 2. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów Zleceniodawca może wezwać Zleceniobiorcę do ich uzupełnienia w określonym terminie.
 3. Jeżeli Zleceniobiorca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy ze Zleceniodawcą, Zleceniodawca może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

 

 1. Podstawy unieważnienia postępowania

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. Zleceniodawca może unieważnić postępowanie w szczególności w przypadku, gdy:

 1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
 2. oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zleceniodawca zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 3. środki, które Zleceniodawca zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia nie zostały mu przyznane, lub wcześniej przyznane zostały cofnięte.
 1. Wzór umowy
 1. Umowa z wybranym Zleceniobiorcą zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 2. Złożenie przez Zleceniobiorcę oferty jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy oraz zobowiązaniem do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych.
 3. Umowa z wybranym Zleceniobiorcą zostanie zawarta w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zleceniodawcę.
Kryteria oceny:
1. Zleceniodawca dokona wyboru Zleceniobiorców zgodnie z kryterium:
najniższa cena -100%
2. Wszystkie wyniki zostaną przez Zleceniodawcę zaokrąglone, zgodnie z zasadami matematycznymi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Termin / okres wykonania zamówienia:
01.03.2023-30.09.2023
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej UMB
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
dr hab. Mateusz Cybulski
Telefon kontaktowy:
85 748 55 28
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
2) oświadczenie o braku powiązań, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
3) zaświadczenie o statusie studenta, zgodnie z pkt. 6.1.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Składnie ofert odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Podpisaną i zeskanowaną ofertę z załącznikami należy przesłać na adres e-mail: dre@umb.edu.pl
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
 • swobodnego wyboru oferty,
 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.