ARE.613.3.2023 JoinUs4Health

Dodane przez dre - 10/02/2023 - 21:34
Krótki opis zapytania:
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania i dostarczenia gadżetów promocyjnych na potrzeby projektu JoinUs4Health 101006518 finansowanego przez Komisję Europejską z Programu Ramowego Horyzont 2020.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie i dostarczenie gadżetów promocyjnych JoinUs4Health zgodnie z załączonymi projektami*: 

 1. Bluzy z kapturem 60 sztuk (po 15 sztuk w rozmiarach S-M-L-XL) 

 1. Skarpetki 100 par (po 25 sztuk w rozmiarach 36-38, 39-41, 41-43, 44-46) 

 1. Smycze reklamowe 100 sztuk 

 1. Zalaminowane identyfikatory 100 sztuk 

 1. Kubki 100 sztuk (grafika na kubku musi być odporna na zmywanie ręczne i w zmywarkach do naczyń oraz nadawać się do kuchenki mikrofalowej) 

 1. Podkładki z klipsem A4 100 sztuk 

 1. Długopisy 100 sztuk 

 1. Torby bawełniane 100 sztuk (rozmiar co najmniej A4) 

 1. Certyfikaty 50 sztuk (rozmiar co najmniej A4) 

Uwagi: 

*Dokładne teksty na gadżety promocyjne zostaną podane wyłonionemu wykonawcy nie później niż 21.02.2023, wraz z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego. 

Ponadto składając ofertę Oferent zobowiązuje się do: 

 1. Wykonania gadżetów promocyjnych z dobrej jakości materiałów według załączonego projektu. 

 1. Zapakowania gadżetów promocyjnych w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie w transporcie. 

Wymagania stawiane Oferentom: 

 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

 1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia – w celu potwierdzenia spełnienia warunku Oferent powinien wykazać się realizacją 3 zamówień na produkcję i dostarczenie gadżetów promocyjnych wykonanych dla 3 różnych odbiorców w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i liczby oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie. 

 1. Brak osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym – w celu potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (załącznik do zapytania ofertowego). 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców odbędzie się wg formuły „spełnia/nie spełnia”. 

Niespełnienie któregokolwiek z warunków skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania. 

Miejsce realizacji usługi: 

Gadżety należy dostarczyć do: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jerzego Waszyngtona 13 a, 15-269 Białystok, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Kryteria oceny:
Najkorzystniejsza cena wykonania zamówienia: 100%
Termin / okres wykonania zamówienia:
Gadżety należy dostarczyć do: 09.03.2023
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Rozwoju i Ewaluacji
Numer pokoju:
228
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Maria Szlachta
Telefon kontaktowy:
85 686 5116
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
2) dokumenty potwierdzające realizację 3 zamówień na gadżety wykonanych dla 3 różnych odbiorców w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i liczby oraz ocenę odbiorcy co do jakości usługi,
3) oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (załącznik do zapytania ofertowego).
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1 (Kancelaria Ogólna) 15-089 Białystok, z dopiskiem "Zapytanie ofertowe nr ARE.613.3.2023 JoinUs4Health Hackathon gadżety”
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
 • swobodnego wyboru oferty,
 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.