ARE.613.1.2023 JoinUs4Health

Dodane przez dre - 09/02/2023 - 11:56
Krótki opis zapytania:
Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi cateringowej na potrzeby spotkania z naukowcami organizowanego w ramach projektu JoinUs4Health 101006518 finansowanego przez Komisję Europejską z Programu Ramowego Horyzont 2020. 
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Organizacja cateringu 

W dniu 18.02.2023: 

1. Serwis kawowy i danie ciepłe dla ok. 35 osób od godz. 17:00 do godz. 20:00  

- napoje gorące – kawa z ekspresu, herbata w torebkach (min. 2 rodzaje herbaty w tym jedna czarna i jedna owocowa), dodatki w postaci cukru, mleka (w tym roślinnego), cytryny w ilości dostosowanej do ilości zamawianej kawy/herbaty, 

- napoje zimne - woda gazowana i niegazowana (po min. 500 ml/osoba), naturalne, niesłodzone napoje/soki owocowe – min. 2 rodzaje (po min. 200 ml/osoba); 

- cztery rodzaje małych zdrowych przekąsek (po dwie przekąski każdego rodzaju na osobę) typu „finger food” np. warzywa z dipami, miniaturowe kanapki, sakiewki z ciasta francuskiego (z nadzieniem), tartinki, roladki itp., w tym wegetariańskie; 

- bufet słodki - zdrowe słodycze i owoce, zdrowe słodycze – min. 2 rodzaje do wyboru (łącznie min. 100 gram), owoce min. 100 gram/osoba 

- danie ciepłe – 2 rodzaje zdrowych dań ciepłych do wyboru: danie mięsne i danie wegetariańskie + dodatki skrobiowe + warzywa/surówki 

Opcje bezglutenowe będą mile widziane. 

Oferta musi zawierać propozycję menu. 

Oferent zapewnia dowóz cateringu o ustalonej godzinie na miejsce spotkania wskazane przez Zamawiającego. Koszt dowozu musi zostać uwzględniony w cenie oferty. 

Oferent zapewnia przygotowanie bufetu (obrusy, serwetki itp.), stoliki koktajlowe (min. 8) własne naczynia (termosy/podgrzewacze, bemary, filiżanki, talerzyki, szklanki/kubeczki, łyżeczki, cukiernice, talerze, itp.), zgodnie z wymaganiami menu. Posiłki w momencie ich podawania powinny posiadać estetyczny wygląd i być podane w formie stołu szwedzkiego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości użycia naczyń i sztućców plastikowych do serwowanych dań/napojów, użyta zastawa nie może być uszkodzona. 

Uwagi: 

1. Zamawiający przekaże Oferentowi przynajmniej 1 dzień przed spotkaniem (tj. 17.02 rano) ostateczną liczbę gości. 

2. Płatność nastąpi za liczbę uczestników spotkania wskazanych przez Zamawiającego 17.02.2023 r. 

3. Zmniejszenie liczby uczestników nie będzie powodowało wzrostu ceny jednostkowej (za 1 os) usługi. 

Ponadto składając ofertę Oferent zobowiązuje się do: 

1) świadczenia usługi cateringowej z wykorzystaniem świeżych, naturalnych, nieprzetworzonych i zdrowych produktów żywnościowych; 

2) przyrządzania posiłków w dniu świadczenia usług cateringowych; 

3) przygotowywania posiłków na bazie ekologicznych produktów wysokiej jakości; dania i napoje gorące powinny posiadać odpowiednią temperaturę w momencie podania; 

4) zapewnienia obsługi kelnerskiej, odpowiedzialnej za rozmieszczenie potraw oraz sprzątanie w trakcie i po zakończeniu spotkania. 

5) dostarczania posiłków na miejsce wskazane przez Zamawiającego i przygotowania serwisu 30 min. przed planowanym rozpoczęciem spotkania; 

6) zapewnienia odpowiednich urządzeń grzewczych w tym przedłużaczy, kabli niezbędnych do ich podłączenia i do wykonania usługi; 

7) uprzątnięcia naczyń i sprzętu oraz wywiezienia śmieci pozostałych po posiłkach następnego dnia po zakończeniu spotkania (19.02.2023). 

Wymagania stawiane Oferentom: 

  1. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

  1. Posiadanie wiedzy i doświadczenia – w celu potwierdzenia spełnienia warunku Oferent powinien wykazać się realizacją 3 zamówień cateringowych wykonanych dla 3 różnych odbiorców w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, ilości osób korzystających z usługi i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie. 

  1. Oferta musi zawierać propozycję menu. 

  1. Brak osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym – w celu potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (załącznik do zapytania ofertowego). 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców odbędzie się wg formuły „spełnia/nie spełnia”. 

Niespełnienie któregokolwiek z warunków skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania. 

Miejsce realizacji usługi: 

- ul. Jerzego Waszyngtona 15 b, 15-269 Białystok 

Kryteria oceny:
Najkorzystniejsza cena wykonania zamówienia: 100% 
Termin / okres wykonania zamówienia:
18.02.2023 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Rozwoju i Ewaluacji 
Numer pokoju:
Główny korpus Pałacu Branickich pok. 228
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Maria Szlachta
Telefon kontaktowy:
85 686 5116
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG. 
2) dokumenty potwierdzające realizację trzech zamówień cateringowych wykonanych dla trzech różnych odbiorców w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, ilości osób korzystających z usługi i odbiorców oraz ocenę odbiorcy co do jakości usługi, 
3) propozycję menu, 
4) oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (załącznik do zapytania ofertowego). 
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (Kancelaria Ogólna) z dopiskiem "Zapytanie ofertowe nr ARE.613.1.2023 JoinUs4Health” 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.