TZ.220.9.2023.1.6

Dodane przez DzialZaopatrzenia - 03/02/2023 - 11:25
Krótki opis zapytania:
Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych - zamówienie udzielane na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.).
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 6 części.

Kryteria oceny:
Cena ofertowa -1 00%
Termin / okres wykonania zamówienia:
Zgodnie z informacją w załącznikach
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul.Akademicka 3
Dział:
Zaopatrzenia
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Jolanta Łuczaj
Telefon kontaktowy:
85-748-55-34
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
brak formularza ofertowego) Wypełniony formularz cenowy + opcjonalnie własna oferta
Termin składania ofert (data i godzina):
2023/02/13 do godz. 10:00
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres jolanta.luczaj@umb.edu.pl, z oznaczeniem pozwalającym na identyfikację Wykonawcy oraz wskazaniem przedmiotu i numeru postępowania poprzez oznaczenie „Dostawy z dziedziny nauki - TZ.220.9.2023.1.6"
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.