AZP.25.2.2.2023

Dodane przez DzialZamowienP… - 24/01/2023 - 09:34
Krótki opis zapytania:
„Wyłonienie Wykonawców, którzy jako opiekunowie przygotują i przeprowadzą na terenie
miasta Pampeluny i w jego okolicach (region Navarra, Hiszpania) dwóch zagranicznych
wizyt studyjnych w placówkach specjalizujących się w opiece geriatrycznej, dla 24 studentów
UMB”
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

„Wyłonienie Wykonawców, którzy jako opiekunowie przygotują i przeprowadzą na terenie miasta Pampeluny i w jego okolicach (region Navarra, Hiszpania) dwóch zagranicznych wizyt studyjnych w placówkach specjalizujących się w opiece geriatrycznej, dla 24 studentów UMB”.

Usługa finansowana z projektu „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu” (Zadanie 2. Rozwój kompetencji studentów, Zajęcia warsztatowe realizowane w zespole interdyscyplinarnym – IV edycja), współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie od jednego do maksymalnie czterech Wykonawców, którzy jako opiekunowie przygotują i przeprowadzą na terenie miasta Pampeluny i w jego okolicach (region Navarra, Hiszpania) 2 zagraniczne wizyty studyjne dla 24 studentów (w podziale na dwie ok. 12 osobowe grupy) kierunku lekarskiego, farmaceutycznego, fizjoterapii i pielęgniarstwa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w celu zapoznania ich z całokształtem funkcjonowania w (co najmniej trzech) instytucjach specjalizujących się w zakresie opieki geriatrycznej (w tym np. na Oddziale Geriatrii Complejo Hospitalario de Navarra, Domu Opieki Casa de Misericordia, Oddziale Psychogeriatrii Szpitala Psychiatrycznego Padre Menni, placówce hiszpańskiego Czerwonego Krzyża).

Opis tematyki wizyt studyjnych, w tym zagadnienia objęte wizytami studyjnymi: wizyty studyjne mają na celu ukazanie studentom sposobu funkcjonowania pracy w ramach zespołów terapeutycznych ukierunkowanych na pracę z pacjentem geriatrycznym w wyspecjalizowanych placówkach, a także ukierunkowane są na podniesienie kwalifikacji niezbędnych dla zapewnienia właściwej jakości opieki nad pacjentem geriatrycznym poprzez nabycie kompetencji zawodowych. Celem wizyt studyjnych studentów UMB w placówkach specjalizujących się w opiece geriatrycznej będzie:

 • obserwacja funkcjonowania interdyscyplinarnych zespołów terapeutycznych w placówkach świadczących opiekę pacjentom geriatrycznym, w tym także:
 • przedstawienie instytucji,
 • specyfika pracy z pacjentami starszymi w placówkach zdrowotnych i osobami w podeszłym wieku w domu opieki,
 • zakres zadań członków zespołu terapeutycznego,
 • obserwacja pracy zespołu terapeutycznego,
 • poznanie organizacji opieki długoterminowej nad osobami starszymi i pracy na rzecz aktywizacji osób starszych,
 • aktywny kontakt studentów z pacjentami,
 • spotkania podsumowujące wizytę studentów w placówkach.

Efektem wizyty studyjnej będzie także kształtowanie wśród beneficjentów postawy otwartości i chęci poznawania nowych metod terapeutycznych.

 1. Planowane terminy i miejsce realizacji usługi:

Każda wizyta studyjna obejmuje kolejne 3 dni robocze (plus dwa dni na dojazd studentów - koszt dojazdu i pobytu uczestników projektu w Hiszpanii po stronie Zamawiającego).

 • I wizyta: 3 kolejne po sobie dni robocze, II połowa kwietnia 2023
 • II wizyta: 3 kolejne po sobie dni robocze, II połowa kwietnia 2023

Dokładny termin zagranicznych wizyt zostanie ustalony i podany Wykonawcom na dwa tygodnie przed rozpoczęciem pierwszej wizyty studyjnej. Ustalenie dokładnego terminu wizyt uzależnione jest od dogodnych połączeń lotniczych.

Miejsce realizacji: Wizyta studyjna zostanie zrealizowana na terenie miasta Pampeluny i w jego okolicach (region Navarra, Hiszpania)

 1. Czas trwania wizyty studyjnej:

Każda zagraniczna wizyta studyjna obejmuje kolejne 3 dni robocze (plus dwa dni na dojazd studentów - koszt dojazdu i pobytu uczestników projektu w Hiszpanii po stronie Zamawiającego).

 • Jedna wizyta studyjna: 3 dni x 8 godzin dydaktycznych = 24 godziny dydaktyczne (1 godz. dydaktyczna = 45 min)
 • Dwie wizyty studyjne: 6 dni x 8 godzin dydaktycznych = 48 godzin dydaktycznych (1 godz. dydaktyczna = 45 min)
 1. Planowana liczba uczestników:
 • Dwie wizyty studyjne - 24 studentów w podziale na dwie grupy około 12-osobowe
 • Liczebność każdej z grup może zostać zmieniona +/- 2 osoby i zostanie podana Wykonawcom na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wizyty studyjnej.
 1. Opis grupy Wykonawców: Zamawiający zamierza zatrudnić od jednej do maksymalnie 4 osób, które posiadają pełną wiedzę i minimum 2-letnie doświadczenie na temat funkcjonowania i organizacji prezentowanej przez niego instytucji specjalizującej się w zakresie opieki geriatrycznej.
 2. Planowana liczba godzin przypadających na jednego Wykonawcę:

Zagraniczne wizyty studyjne zostaną zrealizowane przy udziale od jednej do maksymalnie 4 osób podczas trwania każdej z dwóch wizyt. Zamawiający szacuje, że każda osoba może realizować ogółem od 6 do 48 godzin (48 godzin przy założeniu, że zgłosi się jeden Wykonawca). O obciążeniu godzinami poszczególnych Wykonawców realizowanych zgodnie z programem wizyt, w każdym przypadku będzie decydować Koordynator zadania, a łączna ilość godzin pracy 4 Wykonawców podczas jednej wizyty wyniesie maksymalnie 24 godziny.

 1. Wymagania wobec Wykonawcy:
 1. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym zobowiązany jest do przygotowania i przedstawienia do akceptacji przez Zamawiającego programu wizyt studyjnych w instytucji specjalizującej się w zakresie opieki geriatrycznej zgodnie z opisem w pkt. 2. leżącej na terenie miasta Pampeluny i/lub w jego okolicach (region Navarra, Hiszpania) na co najmniej 10 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 2. Zapewnieni uczestnikom dostęp do instytucji specjalizującej się w zakresie opieki geriatrycznej zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik 1.
 3. Uczestnicy wizyty studyjnej zostaną zapoznani z aspektami funkcjonowania instytucji wg przedstawionego programu.
 4. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym przekaże uczestnikom zaświadczenia o odbyciu wizyty studyjnej a Zamawiającemu zostaną przekazane ich kserokopie.
 5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały listy obecności i listy odbioru zaświadczeń o odbyciu wizyty studyjnej w formie przygotowanej przez Zamawiającego.
 6. Działania informacyjno-promocyjne: Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym umieści na programach i zaświadczeniach oraz innych dokumentach i opracowaniach wskazanych przez Zamawiającego oraz pomieszczeniach, w których będą odbywały się wizyty studyjne informacje o nazwie wizyty studyjnej i projektu oraz odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową.
 7. Wykonawca zapewni:
 • dostępność placówek będących przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników wizyty studyjnej, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020,
 • będzie przestrzegać polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego.
 1. Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy:
 1. posiadanie pełnej wiedzy i co najmniej 2-letniego doświadczenia na temat funkcjonowania i organizacji placówki, w której będzie przeprowadzona wizyta studyjna,
 2. dyspozycyjność w okresie planowanych dwóch wizyt,
 3. znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się, również w sprawach dotyczących funkcjonowania i organizacji placówki, w której będą przeprowadzone wizyty studyjne
 4. posiadanie czteroletniego doświadczenia w organizacji wizyt studyjnych w instytucjach specjalizujących się w zakresie opieki geriatrycznej dla studentów kierunków medycznych.

Wykonawca potwierdzi podpisem spełnienie powyższych wymagań oświadczeniami na formularzu ofertowym.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia.

Kryteria oceny:
cena brutto w EURO za 1 godzinę – 100%
W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto w EURO za 1 godzinę pracy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena obejmuje całkowite wynagrodzenie za usługę opisaną w zapytaniu ofertowym, w tym wszystkie obowiązkowe obciążenia, np. VAT, składki na ubezpieczenie.

Zamawiający dokona płatności za rzeczywistą liczbę przepracowanych godzin Wykonawcy podczas wizyt studyjnych.

Zamawiający zawrze umowy za wykonanie usługi z maksymalnie czterema Wykonawcami, którzy zaoferują najkorzystniejsze ceny.
Termin / okres wykonania zamówienia:
I wizyta: 3 kolejne po sobie dni robocze, II połowa kwietnia 2023 II wizyta: 3 kolejne po sobie dni robocze, II połowa kwietnia 2023
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1

Dział:
Dział Projektów Pomocowych, Dział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Anna PIŁASZEWICZ; Agata Rekuć
Telefon kontaktowy:
48 85 748-56-50; 48 85 686 51 37
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Zał. nr 4 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1, z dopiskiem: AZP.25.2.2.2023 Oferta na „Wyłonienie Wykonawców, którzy jako opiekunowie przygotują i przeprowadzą na terenie miasta Pampeluny i w jego okolicach (region Navarra, Hiszpania) dwóch zagranicznych wizyt studyjnych w placówkach specjalizujących się w opiece geriatrycznej, dla 24 studentów UMB” NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 07.02.2023 r., godz. 12.00. Przy składaniu ofert decyduje data wpływu do UMB. Oferty które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
 • swobodnego wyboru oferty,
 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.