AI.220.1.2023ZC

Dodane przez dit - 09/01/2023 - 14:19
Krótki opis zapytania:
Opracowanie i uruchomienie natywnej aplikacji mobilnej MUB Survey do przeprowadzenia sondażowych badań terenowych zgodnie z aktualnymi zasadami i wiedzą techniczną w zakresie tworzenia aplikacji mobilnych
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i uruchomienie natywnej aplikacji mobilnej MUB Survey do przeprowadzenia sondażowych badań terenowych zgodnie z aktualnymi zasadami i wiedzą techniczną w zakresie tworzenia aplikacji mobilnych.

2) Zadanie jest finansowane w ramach projektu pt. „Poczucie lęku przed zakażeniem SARS-CoV-2 a postrzeganie szczepień przeciwko COVID-19 wśród osób starszych w Polsce” [akronim: CoV-VAC-PL] finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Solidarni z naukowcami”.

3) Aplikacja mobilna MUB Survey ma za zadanie być głównym narzędziem do realizacji projektu badawczego poprzez zbieranie danych badawczych uzyskanych przez ankieterów w trakcie przeprowadzania wywiadów z respondentami.

4) Aplikacja będzie przygotowana w polskiej wersji językowej i będzie zawierać kwestionariusz charakterystyki społeczno-demograficznej („metryczka) oraz pięć standaryzowanych skal badawczych: Krótką Skalę Oceny Stanu Psychicznego (Mini-Mental State Examination, MMSE), dwie Skale Lęku przed Koronawirusem (The Fear of COVID-19 Scale, FCV-19S i Coronavirus Anxiety Scale, CAS), Skalę Wskaźników Akceptacji Szczepień Przeciwko COVID-19 (The Drivers of COVID-19 Vaccination Acceptance Scale, DrVac-COVID-19S) i Skalę do Pomiaru Postrzegania Akceptacji Szczepionek Przeciwko SARS-CoV-2 (Scale to Measure the Perception of SARS-CoV-2 Vaccines Acceptance, The VAC-COVID-19 Scale). Wykonawca opracuje również panel administracyjny do zarządzania aplikacją.

5) Aplikacja mobilna MUB Survey będzie całkowicie darmowa i dostępna tylko dla wskazanych osób (kierownik projektu, członek zespołu badawczego, 16 ankieterów).

6) Aplikacja musi być dostępna na smartfony z systemami Android oraz IOS. Wersje Androida oraz IOS od których dostępna będzie aplikacja zostaną ustalone w trybie roboczym z Wykonawcą. Zamawiający zakłada zamieszczenie jej w sklepach Google Play i App Store w ramach własnych środków.

7) Usługa polegająca na opracowaniu i uruchomieniu aplikacji mobilnej MUB Survey będzie zrealizowana do 6 tygodni od czasu akceptacji interfejsu aplikacji przez Zamawiającego. Termin ten obejmuje również etap testowania finalnych wersji aplikacji i przygotowania poprawnych wersji aplikacji do zamieszczenia w sklepach Google Play i App Store. Gwarancja na poprawne działanie aplikacji mobilnej będzie obowiązywała do 31 grudnia 2023 r.

8) W ramach wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac związanych z: ustaleniem pełnej koncepcji aplikacji wspólnie z Zamawiającym, przygotowaniem szaty graficznej, opracowaniem oprogramowania, wdrożeniem aplikacji, wyprodukowaniem wersji aplikacji działającej na systemach Android i IOS, testowaniem aplikacji, utrzymaniem gwarancji oraz wykonaniem innych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie ze szczegółową specyfikacją zamówienia.

Ponadto, w ramach wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca dokona przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych oraz prawa wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w odniesieniu do wszystkich utworów - w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  - powstałych w związku z wykonaniem umowy.

-----------------------

Kod CPV:
1) 72212220-7 - Usługi opracowywania oprogramowania dla internetu i intranetu
2) 72400000-4 - Usługi internetowe
3) 72212500-4 - Usługi opracowywania oprogramowania komunikacyjnego i multimedialnego
4) 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

 

9) Wykonawca przedstawi ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

10) Wykonawca podpisze umowę z Zamawiającym, zgodnie z wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Szczegółowa specyfikacja zamówienia:

Zadanie polega na:

 1. Zakodowaniu i opublikowaniu aplikacji w sklepach Google Play i AppStore, w ramach kont Zamawiającego. Wymagania:
  1. Czytelny interfejs podlegający akceptacji zamawiającego.
  2. Aplikacja pozwoli na przesłanie 50 pełnych ankiet na serwer przez jednego ankietera oraz wszystkich ankiet zakończonych przed czasem wypełnionych przez każdego ankietera (z uwzględnieniem kryteriów wyłączenia z badania, np. wynik skali MMSE wskazujący na występowanie zaburzeń otępiennych).
  3. Zasady wypełniania ankiet:
   1. ankieter może edytować ankietę w momencie, kiedy ją wypełnia - w momencie kiedy klika „zakończ/wyślij”, nie ma możliwości edycji;
   2. konieczność wprowadzenia kodu potwierdzającego wypełnienie ankiety, przesłanego pod podany przez respondenta numer telefonu komórkowego/stacjonarnego (koszt integracji z bramką SMS + pakiet 2000 SMS oraz 1000 Voice SMS po stronie Wykonawcy) 

2) Wprowadzeniu i konfiguracji kwestionariusza charakterystyki społeczno-demograficznej („metryczka) oraz pięciu standaryzowanych skal badawczych: Krótkiej Skali Oceny Stanu Psychicznego (Mini-Mental State Examination, MMSE), dwóch Skal Lęku przed Koronawirusem (The Fear of COVID-19 Scale, FCV-19S i Coronavirus Anxiety Scale, CAS), Skali Wskaźników Akceptacji Szczepień Przeciwko COVID-19 (The Drivers of COVID-19 Vaccination Acceptance Scale, DrVac-COVID-19S) i Skali do Pomiaru Postrzegania Akceptacji Szczepionek Przeciwko SARS-CoV-2 (Scale to Measure the Perception of SARS-CoV-2 Vaccines Acceptance, The VAC-COVID-19 Scale) przez Wykonawcę, zgodnie ze wzorem ankiety.zip oraz ich edycji. Wymagana obsługa pytań (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, macierz wielokrotnego wyboru, wprowadzenia ręcznej odpowiedzi). Na bazie tej konfiguracji dane bedą się wyświetlać w aplikacji mobilnej.

3) Przygotowaniu panelu administratora (preferowana technologia Laravel framework oraz REACT JS) pozwalającego na:

  1. Gromadzenie wyników ankiet z aplikacji mobilnej oraz możliwość pobrania surowych danych oraz danych w wersji zbiorczej (np. w pliku .xlsx/.xls, w pliku .sta (arkusz Statistica), pliku .pdf, itp.), które może pobrać tylko zespół badawczy (kierownik projektu + członek zespołu).
  2. Zarządzanie użytkownikami (dodawanie/usuwanie/edycja, wygenerowanie indywidualnych loginów i haseł dla ankieterów).
  3. Zarządzanie rolami i dodawanie uprawnień dla ankieterów przez zespół badawczy, np. ankieter nie może mieć możliwości usunięcia ankiety.

Na dostarczoną i wdrożoną aplikację mobilną MUB Survey, Wykonawca udzieli gwarancji do 31 grudnia 2023 r. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:

- nieodpłatnego usuwania wad, w szczególności niezgodności Systemu z dostarczoną dokumentacją,

- pomocy w analizie kodu źródłowego oraz dokumentacji systemu,

- udzielania administratorom wyjaśnień dotyczących użytkowania i eksploatacji wykonanego systemu,

- pomocy w optymalizacji pracy systemu, bezpośredniej diagnostyki w docelowej lokalizacji Zamawiającego, z wykorzystaniem metody zdalnego dostępu.

 

Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia – Zamawiający wymaga złożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej;

2. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie – wykonał co najmniej 3 zamówienia obejmujące dostawę w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia. Przez dostawy w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający rozumie co najmniej: 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie, stanowiącej przedmiot zamówienia opisany w I. Zapytanie ofertowe – przedmiot zamówienia ust. 2. o wartości min. 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Oprócz referencji bądź innych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie wskazanych powyżej usług, Wykonawca powinien przedłożyć trzy przykładowe wykonane realizacje, o których mowa powyżej, w postaci nośników z nagranymi aplikacjami mobilnymi lub wskazać link do miejsca, gdzie można je obejrzeć (np. do sklepu Google Play/Apple Store).

W przypadku zamówień wykonywanych, zrealizowana wartość umowy nie może być mniejsza niż wartość podana powyżej.

W przypadku podania kwoty w walucie obcej, Wykonawca ma obowiązek przeliczyć tą wartość na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (http://zamowienia.umb.edu.pl/).

Sposób dokonania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców nastąpi na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawców i oparty będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Kryteria oceny:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie jednego kryterium tj.:
- Cena oferty – max. liczba – 100 pkt – w formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, za całość realizacji zamówienia;
2) Zasady oceny kryterium „Cena oferty”
- W formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę brutto za opracowanie i uruchomienie aplikacji mobilnej MUB Survey na smartfony. Ocena w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
- Liczba punktów = najniższa oferowana cena/cena oferty ocenianej x 100;
- Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 100 punktów.
3) Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 100.
4) Zostanie wybrana oferta z największą liczbą punktów.
Termin / okres wykonania zamówienia:
Usługa polegająca na opracowaniu i uruchomieniu aplikacji mobilnej MUB Survey będzie zrealizowana do 6 tygodni od czasu akceptacji interfejsu aplikacji przez Zamawiającego.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Informatyki
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
dr hab. Mateusz Cybulski
Telefon kontaktowy:
796 576 686, e-mail: mateusz.cybulski@umb.edu.pl
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);

- Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia w przypadku każdej z usług wskazanych w formularzu ofertowym (np. referencje);

- Trzy przykładowe, wykonane realizacje, o których mowa w V. Wymagania Stawiane Wykonawcy ust. 2. w postaci nośników z nagranymi aplikacjami mobilnymi lub wskazaniem linku do miejsca, gdzie można je obejrzeć.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Oferty powinny być przesłane na adres e-mail: it.oferty@umb.edu.pl podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przez uprawomocnione osoby Wykonawcy.
Formularz powinien zawierać wymagane dane dot. opisu i oferowanego produktu.
W tytule maila należy wpisać nr zapytania ofertowego.

Oferty niekompletne, lub złożone po upływie określonego terminu, nie będą rozpatrywane.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
 • swobodnego wyboru oferty,
 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.