APP.081.13.4.2020/PS2022

Dodane przez DzialProjektow… - 30/09/2022 - 09:00
Krótki opis zapytania:
Wyłonienie Wykonawców symulujących role pacjentów podczas zajęć dydaktycznych ze studentami w roku akademickim 2022/2023 (semestr zimowy).
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców, którzy będą odgrywali role pacjentów podczas symulowanych scenek, w celu nauczania studentów umiejętności komunikowana się z pacjentem, w czasie zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023.

Pacjent symulowany (SP) to człowiek specjalnie przygotowany do tego, żeby realistycznie i dokładnie odtworzyć historię przebiegu danej choroby, demonstrując fizyczne i emocjonalne symptomy choroby prawdziwego pacjenta.

Opis wykonywanych czynności przez wybrane osoby:  Odgrywanie roli pacjenta podczas zajęć ze studentami UMB na podstawie przygotowanych scenariuszy klinicznych, udzielanie informacji zwrotnej na temat własnych odczuć podczas symulowanej konsultacji, udział w szkoleniach przygotowującym do realizacji usługi (bezpłatny, obowiązkowy udział w szkoleniach w łącznym wymiarze 8 godzin dydaktycznych), nauczenie się ról pacjentów, historii ich chorób, wskazówek do odgrywania roli. Zgoda na nagrywanie (rejestrowanie wizerunku SP) podczas zajęć w celu analizy umiejętności komunikowania i wykorzystania nagrań podczas zajęć edukacyjnych.

Dodatkowe wymagania dotyczące udziału w zajęciach dydaktycznych: ubranie codzienne, ubranie sportowe, ubranie zbyt luźne (np. aby zademonstrować, że pacjent schudł w ostatnim okresie), ubranie eleganckie, poważne (garnitur, krawat, sugerujące wykonywanie określonego zawodu), bez pracochłonnej i profesjonalnej charakteryzacji.

Zamawiający informuje, że na realizację usługi przeznacza środki w wysokości umożliwiającej jej realizację w maksymalnej cenie 86 zł brutto za godzinę (cena obejmuje całkowite wynagrodzenie za usługę opisaną w zapytaniu ofertowym, w tym wszystkie obowiązkowe obciążenia, np. VAT, ZUS pracodawcy).

Planowane terminy zajęć edukacyjnych

Zamawiający planuje realizację zadań edukacyjnych z pacjentami symulowanymi w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach pomiędzy godz. 8.00 a godz. 14.00, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany godzin realizacji usługi na późniejsze, maksymalnie do godz. 19.00.

O doborze Wykonawców do poszczególnych zajęć, realizowanych zgodnie z określonym scenariuszem, w każdym przypadku decydował będzie Koordynator zadania. Wykonawcy informowani będą o konieczności udziału w zajęciach na co najmniej 5 dni przed terminem ich realizacji.

Planowana liczba godzin przypadających na jednego Wykonawcę.

Zamawiający szacuje, że w okresie realizacji usługi odbędzie się łącznie około 210 godzin edukacyjnych z pacjentami symulowanymi. Zajęcia będą realizowane przy udziale maksymalnie 12 Wykonawców odgrywających role pacjentów symulowanych. Poszczególni Wykonawcy mogą realizować różne liczby godzin: od 6 do maksymalnie 100 godzin w całym okresie umowy.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce i zaleceń dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 łączna liczba godzin edukacyjnych z pacjentami symulowanymi oraz liczby godzin realizacji usługi przez poszczególnych Wykonawców mogą ulec zmianie.

Opis grupy Wykonawców.

Zamawiający zamierza zatrudnić w sumie maksymalnie 12 osób w wieku 21  – 60 lat, w tym co najmniej 4 kobiety.

Wymagania dodatkowe: wykształcenie minimum średnie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2

Kryteria oceny:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:
1) cena za realizacje usługi – 50%
W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto za 1 godzinę pracy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana cena obejmuje całkowite wynagrodzenie za usługę opisaną w zapytaniu ofertowym, w tym wszystkie obowiązkowe obciążenia, np. VAT, ZUS pracodawcy.
2) wykształcenie i doświadczenie Wykonawcy - 50%, w tym:
- magister psychologii – 20 pkt
- ukończone studia medyczne, kierunek lekarski – 30 pkt.
- ukończone studia medyczne, inne niż kierunek lekarski – 20 pkt.
- doświadczenie w pracy jako SP na uczelni medycznej – 30 pkt.
Posiadane wykształcenie i doświadczenie należy podać w formularzu ofertowym. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. wykształcenia i doświadczenia.

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
1) Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
- cena za realizację usługi (CU) – 50 %
- wykształcenie i doświadczenie wykonawcy (WW) - 50 %
2) Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
3) Łączna liczba punktów, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena za realizację usługi” (CU), zostanie wyznaczona według wzoru:
CU = (CN / CR ) x 50, gdzie:
CN – najniższa cena za realizację usługi spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
CR – cena oferty rozpatrywanej,
50 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg. kryterium cena.
4) Ilość punktów, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „wykształcenie i doświadczenie Wykonawcy” (WW) zostanie przyznana w następujący sposób:
WW = (WR/100) x 50, gdzie:
100 – najwyższa liczba punktów możliwa do uzyskania za wykształcenie,
WR – liczba punktów za wykształcenie w rozpatrywanej ofercie,
50 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta wg. kryterium.
5) Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów (P) obliczoną według wzoru: P = CU + WW
Termin / okres wykonania zamówienia:
od 12.10.2022 roku do 28.02.2023 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Projektow Pomocowych
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Marek Sokołowski, e-mail: marek.sokolowski@umb.edu.pl.
Telefon kontaktowy:
85 748 56 50
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik nr 1) należy dołączyć:
- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z zamawiającym (załącznik nr 3).
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę, w formie Formularza ofertowego (załącznik nr 1), można złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, w podpisanej i zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – Pacjent Symulowany".
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:

Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.