ARE.611.2.9.2022

Dodane przez dre - 01/09/2022 - 08:31
Krótki opis zapytania:
Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania obiadu w restauracji dla członków spotkania w ramach Projektu pn. „InfoTester - Opracowanie i weryfikacja oryginalnych metod wertykalnej sztucznej inteligencji do automatycznego i precyzyjnego wykrywania dezinformacji”.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie dotyczy przygotowania obiadu w restauracji dla członków spotkania konsorcjum realizującego projekt pn. „InfoTester - Opracowanie i weryfikacja oryginalnych metod wertykalnej sztucznej inteligencji do automatycznego i precyzyjnego wykrywania dezinformacji”, w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG

Opis Przedmiotu Zamówienia:

Wymagania dotyczące organizacji obiadu:

Obiad w restauracji Oferenta wraz z obsługą kelnerską na godzinę 12:30

1) Oferent zapewnia pełnowartościowy posiłek w formie pierwszego i drugiego dania obiadowego podany o godz. 12:30 w restauracji Oferenta.

Posiłek powinien uwzględniać następujące pozycje:

1. zupa mięsna lub wegetariańska,

2. drugie danie mięsne (z wykluczeniem mięsa mielonego i w panierce) lub danie wegetariańskie + dodatki skrobiowe + warzywa/surówki

3. napoje zimne – woda gazowana i niegazowana, soki owocowe – min. dwa rodzaje;

4. napoje gorące – kawa, herbata z dodatkami w postaci cukru, mleka, cytryny;

5. ciasto domowe

Oferta musi zawierać propozycję dwóch rodzajów menu.

Zamawiający przekaże Oferentowi 3 dni przed ostateczną liczbę gości.

Zamawiający przekaże Oferentowi na 3 dni przed spotkaniem liczbę posiłków mięsnych i liczbę posiłków wegetariańskich.

Ponadto składając ofertę Oferent zobowiązuje się do:

1) świadczenia usługi z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych;

2) przyrządzania posiłków w dniu świadczenia usługi;

3) przygotowywania posiłków na bazie produktów wysokiej jakości; dania i napoje gorące powinny posiadać odpowiednią temperaturę w momencie podania;

4) zapewnienia obsługi kelnerskiej.

Wymagania stawiane Oferentom:

  1. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
  2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia – w celu potwierdzenia spełnienia warunku Oferent powinien wykazać się realizacją trzech zamówień cateringowych/organizacji obiadu w restauracji wykonanych dla trzech różnych odbiorców w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.
  3. Brak osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym – w celu potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (załącznik do zapytania ofertowego).
  4. Propozycja dwóch rodzajów menu.
  5. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców odbędzie się wg formuły „spełnia/nie spełnia”.
  6. Niespełnienie któregokolwiek z warunków skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania.

 

Miejsce realizacji usługi:

Restauracja znajdująca się nie dalej niż w promieniu 1000 m od Pałacu Branickich. Posiłek powinien być podany na osobnej sali lub wydzielonej przestrzeni.

Kryteria oceny:
najkorzystniejsza cena wykonania zamówienia: 60%,
odległość restauracji od Pałacu Branickich: 40%
Termin / okres wykonania zamówienia:
12.09.2022
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Rozwoju i Ewaluacji
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Ewa Andruszkiewicz
Telefon kontaktowy:
856865118
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
- propozycję zróżnicowanego menu
- kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
- dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia,
- oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1 (Kancelaria Ogólna) z dopiskiem "Zapytanie ofertowe nr ARE.611.2.9.2022 - obiad"
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.