ARE.611.2.8.2022

Dodane przez dre - 01/09/2022 - 08:25
Krótki opis zapytania:
Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej – serwisu kawowego w ramach Projektu pn. „InfoTester - Opracowanie i weryfikacja oryginalnych metod wertykalnej sztucznej inteligencji do automatycznego i precyzyjnego wykrywania dezinformacji”.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: 

Zamówienie dotyczy wykonania usługi cateringowej na spotkanie konsorcjantów realizujących projekt pn. „InfoTester - Opracowanie i weryfikacja oryginalnych metod wertykalnej sztucznej inteligencji do automatycznego i precyzyjnego wykrywania dezinformacji”, w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG

Wymagania dotyczące organizacji cateringu:

1. Serwis kawowy dla 20 osób od godz. 8:30 do godz. 12:30

1) Oferent zapewnia ciągły serwis kawowy w czasie trwania całego spotkania obejmujący:

1. napoje gorące – kawa z ekspresu, herbata w torebkach (min. 2 rodzaje herbaty w tym jedna czarna i jedna owocowa), dodatki w postaci cukru, mleka, cytryny w ilości dostosowanej do ilości zamawianej kawy/herbaty,

2. napoje zimne - woda gazowana i niegazowana (po min. 500 ml/osoba), soki owocowe – min. dwa rodzaje (po min. 300 ml/osoba);

3. bufet słodki - kruche ciastka (min. 2 rodzaje, łączna min. waga 50 gram/osoba), ciasto domowe typu sernik, szarlotka, marcinek, sękacz, inne ciasto pieczone – 2 rodzaje do wyboru (łącznie min. 200 gram ciasta/osoba), owoce min. 200 gram/osoba

2) Oferent zapewnia dowóz cateringu o ustalonej godzinie na miejsce spotkania wskazane przez Zamawiającego. Koszt dowozu musi zostać uwzględniony w cenie oferty.

3) Oferent zapewnia przygotowanie serwisu (obrusy, serwetki itp.), stoliki koktajlowe (min. 5) własne naczynia (termosy/podgrzewacze, filiżanki, talerzyki, szklanki/kubeczki, łyżeczki, cukiernice, talerze, itp.), zgodnie z wymaganiami menu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości użycia naczyń i sztućców plastikowych do serwowanych dań/napojów, użyta zastawa nie może być uszkodzona.

Miejsce realizacji usługi: Centrum Badań Innowacyjnych, 15-269 Białystok, ul. J. Waszyngtona 13A

Ponadto składając ofertę Oferent zobowiązuje się do:

1) świadczenia usługi cateringowej z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych;

2) przygotowania posiłku w dniu świadczenia usługi cateringowej;

3) zapewnienia obsługi kelnerskiej, odpowiedzialnej za przygotowanie bufetu oraz sprzątanie w trakcie i po zakończeniu spotkania.

4) dostarczania posiłku na miejsce wskazane przez Zamawiającego i przygotowania serwisu 30 min. przed planowanym rozpoczęciem spotkania;

5) zapewnienia odpowiednich urządzeń grzewczych w tym przedłużaczy, kabli niezbędnych do ich podłączenia i do wykonania usługi;

6) uprzątnięcia naczyń i sprzętu oraz wywiezienia śmieci pozostałych po posiłkach 30 minut po zakończeniu spotkania.

Wymagania stawiane Oferentom:

  1. Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
  2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia – w celu potwierdzenia spełnienia warunku Oferent powinien wykazać się realizacją trzech zamówień cateringowych/organizacji obiadu w restauracji wykonanych dla trzech różnych odbiorców w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.
  3. Brak osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym – w celu potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (załącznik do zapytania ofertowego).
  4. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców odbędzie się wg formuły „spełnia/nie spełnia”.
  5. Niespełnienie któregokolwiek z warunków skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania.
Kryteria oceny:
Najkorzystniejsza cena wykonania zamówienia: 100%
Termin / okres wykonania zamówienia:
12.09.2022
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Rozwoju i Ewaluacji
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Ewa Andruszkiewicz
Telefon kontaktowy:
856865118
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
- propozycję menu
- kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
- dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia,
- oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1 (Kancelaria Ogólna) z dopiskiem "Zapytanie ofertowe nr ARE.611.2.8.2022 - serwis kawowy”
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.