AZP.25.2.21.2022

Dodane przez DzialZamowienP… - 10/08/2022 - 11:08
Krótki opis zapytania:
Usługa transportu dla 9 nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na trasie: Białystok (Polska) – Molini di Tures (Włochy) – Białystok (Polska).
Usługa transportowa będzie realizowana w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Kształcenia wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Nazwa:

Usługa transportu dla 9 nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na trasie: Białystok (Polska) –  Molini di Tures (Włochy) – Białystok (Polska).

Usługa transportowa będzie realizowana w ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Kształcenia wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wybór Wykonawcy usługi transportowej dla 9 nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Zintegrowany Program Kształcenia wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym”, na trasie: Białystok (Polska) – Molini di Tures (Włochy) – Białystok (Polska)

 1. Liczba wyjeżdżających: 9 osób.
 • Zamawiający przekaże najpóźniej na 8 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem podróży ostateczną listę uczestników wraz z danymi kontaktowymi oraz pozostałymi danymi niezbędnymi do rezerwacji biletów lotniczych;
 • Liczebność grupy może zostać pomniejszona o maksymalnie 2 osoby; w przypadku zmiany liczebności grupy Wykonawca zostanie poinformowany w terminie do 2 dni przed rozpoczęciem usługi transportu. Zamawiający zapłaci za liczbę osób faktycznie biorących udział w usłudze transportu.
 1. Termin wyjazdu i czas trwania podróży:
 • dopuszczalne terminy wyjazdu i powrotu:
 • wyjazd z Białegostoku (ul. J. Kilińskiego 1): 28.08.2022,
 • Autokar/bus na trasie Białystok - Lotnisko im. F. Chopina lub Port lotniczy Warszawa-Modlin;
 • przelot samolotem w klasie ekonomicznej na trasie Lotnisko im. F. Chopina lub Port lotniczy Warszawa-Modlin (Polska) – lotnisko w Innsbrucku (Austria) - dopuszczalna jedna przesiadka, bez zmiany lotniska;
 • autokar/ bus na trasie Innsbruck (Austria) - miejsce docelowe: Gewerbepark Molaris 5, IT-39032 Molini di Tures, przyjazd do godz. 22:00
 • wyjazd z  Gewerbepark Molaris 5, IT-39032 Molini di Tures: najwcześniej od godz. 14:30 w dniu 02.09.2022
 • autokar/ bus na trasie Gewerbepark Molaris 5, IT-39032 Molini di Tures - Innsbruck (Austria);
 • przelot samolotem w klasie ekonomicznej na trasie Innsbrucku (Austria) - Lotnisko im. F. Chopina lub Port lotniczy Warszawa-Modlin (Polska) – dopuszczalna jedna przesiadka, bez zmiany lotniska;
 • autokar/bus na trasie Lotnisko im. F. Chopina lub Port lotniczy Warszawa-Modlin- Białystok. Powrót do Białegostoku (ul. J. Kilińskiego 1):  najpóźniej- 03.09.2022 do godz. 18:00;
 • terminy wyjazdu i powrotu powinny umożliwić osobom wyjeżdżającym pobyt w miejscu docelowym tj. w Molini di Tures (Włochy) w 5 kolejnych dniach roboczych (29.08-02.09.2022 r.);
 • całkowity czas podróży z miejsca wyjazdu do miejsca docelowego nie powinien przekroczyć 16 godzin (warunek dotyczy również podróży powrotnej);
 • w przypadku wystąpienia opóźnień lotów Wykonawca ma obowiązek dostosować
  i uzgodnić nowe godziny przejazdu (w tej sytuacji uzgodnienia powinny mieć formę mailową);
 • dokładny plan podróży, tj. daty i godziny wyjazdu i powrotu nauczycieli akademickich UMB muszą być uzgodnione z Zamawiającym z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem licząc od dnia wyjazdu grupy.
 1. Bagaż: opłata za autokar/ bus/ samolot powinna zawierać możliwość przewiezienia przez każdego pasażera bagażu podręcznego i co najmniej 1 sztuki bagażu rejestrowego. Bilety lotnicze będą obejmować wszelkie wymagane opłaty lotniskowe wraz z bagażem podręcznym oraz rejestrowanym do min. 20 kg dla każdej osoby.
 2. Dostarczenie biletów lotniczych nastąpi pocztą elektroniczną, na koszt i ryzyko Wykonawcy, co najmniej na pięć dni, przed planowanym rozpoczęciem podróży.
 3. Kryteria oceny ofert:
 • Wykonawca poda w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w PLN, w tym cenę w przeliczeniu na 1 osobę;
 • Wykonawca w cenie usługi zobowiązany jest przewidzieć wszystkie koszty wykonania zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia;
 • Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria:
 • Cena ofertowa: 100%
 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni warunki udziału
  w postępowaniu, złoży ofertę odpowiadającą wszystkim wymogom określonym przez Zamawiającego. W przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert w tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych (w ofertach dodatkowych Wykonawcy nie będą mogli zaoferować ceny wyższej niż w ofertach pierwotnych)
 1. Warunki płatności:
 • płatność nastąpi po zrealizowaniu usługi transportu, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT (zgodnie z liczbą uczestników szkolenia) przelewem na wskazany nr konta w Załączniku nr 1 Formularz ofertowy oraz w zawartej Umowie.
 • podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie dokonanie odbioru zrealizowanej usługi transportu  potwierdzone Protokołem odbiorczym podpisanym przez obie Strony bez uwag.

 

Kryteria oceny:
Cena ofertowa: 100%
Termin / okres wykonania zamówienia:
wyjazd z Białegostoku 28.08.2022 - powrót najpóźniej- 03.09.2022 do godz. 18:00;
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Projektów Pomocowych, Dział Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Monika Siemion, Elżbieta Samsonowicz-Łęczycka
Telefon kontaktowy:
85 748 55 21, 85 748 57 39
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem „Usługa transportu dla 9 nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na trasie: Białystok (Polska) – Molini di Tures (Włochy) – Białystok (Polska), nr AZP.25.2.21.2022 - Nie otwierać przed dniem 18.08.2022 r., godz. 10:00". Przy składaniu oferty decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
Pokój numer:
Kancelaria Ogólna
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:

 

 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • unieważnienia postępowania lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.