AZP.25.4.8.2022

Dodane przez DzialZamowienP… - 05/08/2022 - 10:58
Krótki opis zapytania:
I. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Przygotowanie i przeprowadzenie dwuetapowego szkolenia z wykorzystania łuku twarzowego i artykulatora kierowanego do nauczycieli akademickich UMB posiadających tytuł lekarza-dentysty/stomatologa. Oba etapy szkolenia będą prowadzone z naciskiem na rozwój umiejętności dydaktycznych kadry w zakresie nauczania umiejętności praktycznych studentów podczas zajęć klinicznych. Kompetencje te umożliwią modyfikację programu kształcenia na V roku kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB w zakresie wprowadzenia bloku Projektowanie Uśmiechu. Ponadto pozwolą dydaktykom prowadzić zajęcia z wykorzystaniem nowego narzędzia dydaktycznego- łuku twarzowego- do rejestracji relacji szczękowo-czaszkowej oraz rejestracji relacji centralnej i pobierania dynamicznych rejestratów indywidualnych pacjenta podczas zajęć klinicznych ze studentami V roku stomatologii. Planowana liczba uczestników szkolenia to 8 osób.
2) Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi społeczne
Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Dokładny opis tematyki szkolenia, w tym zagadnienia i treści objęte szkoleniem:
 1. Część I szkolenia (I stopień artykulacji) ma na celu ukierunkowanie na możliwość eliminacji przyczyn problemów okluzyjnych w codziennej pracy lekarza oraz musi obejmować następujące zagadnienia:
 1. artykulacja, rejestracja parametrów szczękowo-czaszkowych i szczękowo-stawowych- podstawy teoretyczne,
 2. różne sposoby rejestracji parametrów stawowych pacjenta ,
 3. czynniki przyczynowe zaburzeń okluzyjnych i metody ich eliminacji,
 4. deprogramacja mięśni pacjenta- cel, metody,
 5. metody i zasady pomiaru pionowego wymiaru zwarciowego,
 6. rejestracja parametrów szczękowo-czaszkowych-stawowych pacjenta za pomocą łuku twarzowego,
 7. ustawianie modeli gipsowych w artykulatorze na podstawie rejestracji wykonanej łukiem twarzowym,
 8. programowanie artykulatora na podstawie indywidualnych parametrów stawowych,
 9. ocena występowania przedwczesnych kontaktów i ich korekta na modelach gipsowych.
 1. Część II szkolenia (II stopień artykulacji) ma na celu kontynuację zagadnień artykulacji wykorzystywanych w szynoterapii oraz musi obejmować m.in. następujące zagadnienia:
 1. metody wykorzystywane do rejestracji parametrów układu stomatognatycznego pacjenta,
 2. relacja centralna- znaczenie w szynoterapii i planowaniu odbudów protetycznych, sposoby rejestracji,
 3. rodzaje i rola  szyn oraz wskazania do ich stosowania,
 4. zasady podwyższenie zwarcia,
 5. rejestracja parametrów pacjenta za pomocą łuku twarzowego,
 6. ustawienie modeli szczęki i żuchwy w relacji centralnej,
 7. wykonanie szyny relaksacyjnej zgodnie z indywidualnymi rejestratami,
 8. porównanie szyn relaksacyjnych wykonanej na podstawie wartości średnich i indywidualnych.

Tak przyjęta forma szkoleń przełoży się na efektywne rezultaty dydaktyczne. Pozwoli na wprowadzenie nowych narzędzi dydaktycznych, tj. rejestratów zwarciowych i szyn relaksacyjnych, które będą wykorzystywane jako narzędzia treningowe podczas leczenia pacjentów z problemami okluzyjnymi. Uzyskane umiejętności będą wykorzystane w trakcie zajęć praktycznych ze studentami V roku kierunku lekarsko-dentystycznego UMB.

 1. Sposób realizacji szkolenia:
 1. Szkolenie będzie składać się z dwóch części – I stopnia artykulacji (dla 8 uczestników) i II stopnia artykulacji (dla tych samych 8 uczestników). Druga część szkolenia stanowi rozszerzenie części pierwszej. W obu częściach szkolenia weźmie udział 8 uczestników będących nauczycielami akademickimi UMB prowadzącymi zajęcia na kierunku lekarsko-dentystycznym.
 2. Szkolenie w ramach:
 1. Części I szkolenia - realizowane będzie jednego dnia i trwać będzie 7 godzin zegarowych  (wykład – ok. 1  godzina zegarowa, zajęcia praktyczne – ok. 6 godzin zegarowych; dopuszczalne +/- 15 minut różnicy w stosunku do określonych zakresów czasowych);
 2. Części II szkolenia - realizowane będzie jednego dnia (w dniu następującym po realizacji części I szkolenia) i trwać będzie 7 godzin zegarowych (wykład – ok. 2,5 godziny zegarowej, zajęcia praktyczne – ok. 4,5 godzin zegarowych; dopuszczalne +/- 15 minut różnicy w stosunku do określonych zakresów czasowych).

Zamawiający wymaga, aby obie części szkolenia odbyły się w następujących po sobie dniach (pierwszy dzień – część I, szkolenie z I stopnia artykulacji; drugi dzień – część II, szkolenie z II stopnia artykulacji).

 1. W terminie do 7 dni po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania oraz przekazania Zamawiającemu do akceptacji programu dla części I i II szkolenia.
 2. Wykonawca, najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia (dotyczy zarówno części I, jak i części II szkolenia) przekaże uczestnikom materiały szkoleniowe w formie papierowej, które będą niezbędne do przeprowadzenia szkolenia oraz zostaną wykorzystane do pracy dydaktycznej po jego zakończeniu. Zmawiającemu zostaną przekazane materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (dot. części I i części II szkolenia).
 3. Wykonawca zapewni sprzęt i materiały zużywalne potrzebne do przeprowadzenia szkolenia, kompatybilne i/lub współpracujące w pełni ze sprzętem, którym dysponuje UMB, m. in.:
 • Łuk twarzowy typu Artex wykonany z anodowanego aluminium posiadający symetryczne otwarcie. Dzięki symetrycznemu otwarciu możliwe jest wprowadzenie oliwek usznych łuku twarzowego do otworów słuchowych pacjenta, co umożliwia stabilny montaż na czaszce pacjenta. Od strony czołowej łuk twarzowy opiera się na czaszce za pośrednictwem teleskopowego wspornika nosowego z adapterem nosowym;
 • Suport stawowy 3D jest unieruchamiany śrubą fiksacyjną;
 • Artykulator ARTEX typu CR karbonowy, lekki, stabilny oraz ergonomiczny z regulowanym kątem nachylenia w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie nie mniejszym niż -20° do +60°. Tor nachylenia drogi stawowej w zakresie nie mniejszym niż -20° do +60°, kąt Bennetta regulowany w zakresie nie mniejszym niż -5° do +30°. Protuzja w zakresie nie mniejszym niż 0 do 6 mm, retruzja w zakresie nie mniejszym niż 0 do 2 mm, dystrakcja w zakresie nie mniejszym niż 0 do 3 mm. Dźwignia zwarcia centralnego dla półosi, funkcja ISS, płytki magnetyczne jako integralna część artykulatora;
 • Widelce zgryzowe –  metalowe do artykulatora ARTEX typu CR karbonowego z kątem Benneta nie mniejszym niż -5° do 30°, torem nachylenia drogi stawowej nie mniejszym niż -20° do 60°, funkcją ISS, dystrakcją w zakresie nie mniejszym niż 0 do 3mm.

W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w szczególności następujące wyposażenie.:

 1. artykulatory ARTEX typ CR (co najmniej 3 szt.),
 2. łuki twarzowe Artex (co najmniej 3 szt.),
 3. deprogramatory (1 zestaw),
 4. masy wyciskowe (1 opakowanie),
 5. widelce do łuku twarzowego (1 zestaw);
 6. sprzęt potrzebny do deprogramacji (1 zestaw),
 7. sprzęt i materiały potrzebne do oprawienia modeli w artykulatorze (1 zestaw),
 8. sprzęt i materiały do wytworzenia szyny relaksacyjnej (1 zestaw),
 9. pozostałe akcesoria niezbędne do realizacji zagadnień teoretycznych i praktycznych zgodnie z programem szkolenia.
 1. Wykonawca przekaże każdemu uczestnikowi zaświadczenia o ukończeniu szkolenia (uczestnicy otrzymają osobne zaświadczenia o ukończeniu części I i części II szkolenia).
 2. Wykonawca przygotuje, zgromadzi i przekaże Zamawiającemu:
 1. oryginały list obecności w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego - osobna lista obecności dla części I i części II szkolenia;
 2. oryginały list odbioru materiałów szkoleniowych w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego - osobna lista dla części I i części II szkolenia;
 3. kserokopie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia wydanych wszystkim uczestnikom - osobne kopie zaświadczeń dla części I i części II szkolenia;
 4. oryginały list odbioru zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w formie przygotowanej i przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego - osobna lista dla części I i części II szkolenia;
 5. materiały szkoleniowe w formie elektronicznej przekazane na pamięci przenośnej pendrive - dotyczy części I i części II szkolenia.
 1. Działania informacyjno-promocyjne:

Wykonawca umieści na programie,  listach obecności, listach odbioru materiałów szkoleniowych, zaświadczeniach o ukończeniu szkolenia, listach odbioru zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, materiałach szkoleniowych i innych dokumentach i opracowaniach wskazanych przez Zamawiającego informacje o nazwie szkolenia i projektu oraz odpowiednie logotypy (Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój), które Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową.

 1. Wykonawca zapewni:
 1. dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników szkolenia, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014–2020;
 2. przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji zajęć, w szczególności stosowanie języka równościowego;
 3. materiały szkoleniowe oraz inne pomoce dydaktyczne zastosowane podczas szkolenia uwzględniające stosowanie równościowego języka, w tym używanie sformułowań w języku wrażliwym na płeć.
 1. Miejsce szkolenia

Szkolenie w ramach części I i części II szkolenia odbędzie się w miejscu zapewnionym przez Wykonawcę, na terenie Polski.

 1. Planowany termin realizacji usługi:
 1. Zakładany przez Zamawiającego termin realizacji szkoleń: 13-14 września 2022 r.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu szkoleń w przypadku gdy:
 • konieczność zmiany wynika z okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dacie zawarcia umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego;
 • istnieje konieczność przesunięcia terminu wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
 • konieczność zmiany wynika z zasad zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.
 1. Zamawiający zakłada, że w przypadku zmiany terminu szkoleń, zostaną one zrealizowane nie później niż do 30.09.2022 roku. Ewentualna zmiana terminu szkoleń uzgodniona będzie w porozumieniu Zamawiającego z Wykonawcą i nie będzie stanowić zmiany warunków umowy.
 2. Ostateczny termin szkoleń potwierdzony zostanie przez obie strony na co najmniej 7 dni przed datą szkoleń.
 1. Czas trwania szkolenia i godziny zajęć:
 1. Część I szkolenia (I stopień artykulacji) - 7 godzin zegarowych (wykład – ok. 1 godzina zegarowa, zajęcia praktyczne – ok. 6 godzin zegarowych; dopuszczalne +/- 15 minut różnicy w stosunku do określonych zakresów czasowych);
 2. Część II szkolenia (II stopień artykulacji) - 7 godzin zegarowych (wykład – ok. 2,5 godziny zegarowej, zajęcia praktyczne – ok. 4,5 godzin zegarowych; dopuszczalne +/- 15 minut różnicy w stosunku do określonych zakresów czasowych).
 1. Planowana liczba uczestników:
 1. Część I szkolenia (I stopień artykulacji): Zamówienie dotyczy szkolenia dla maksymalnie 8 osób. Liczebność grupy szkoleniowej może zostać pomniejszona o maksymalnie 2 osoby. Ostateczna liczebność zostanie podana Wykonawcy w terminie do 2 dni przed rozpoczęciem części I szkolenia. Zamawiający zapłaci za liczbę osób faktycznie biorących udział w szkoleniu.
 2. Część II szkolenia (II stopień artykulacji): Zamówienie dotyczy szkolenia dla maksymalnie 8 osób. Liczebność grupy szkoleniowej może zostać pomniejszona o maksymalnie 2 osoby. Ostateczna liczebność zostanie podana Wykonawcy w terminie do 2 dni przed rozpoczęciem części I szkolenia. Zamawiający zapłaci za liczbę osób faktycznie biorących udział w szkoleniu.
 1. Wymagania wobec Wykonawcy
  1. minimum 2 zrealizowane przez Wykonawcę szkolenia o tożsamej lub podobnej tematyce do przedmiotu zamówienia,
  2. zapewnienie trenera posiadającego minimum 2-letnie doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń o tożsamej lub podobnej tematyce.

Wnioskodawca potwierdzi swoje doświadczenie poprzez złożenie oświadczania w Formularzu ofertowym.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia. 

 

Kryteria oceny:
Kryteria oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca w ramach kryteriów oceny ofert wynosi 100 punktów przy założeniu, że 1% równa się 1 punkt.

Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

Kryterium doświadczenia trenera - waga 40%

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert – 40 pkt


W zakresie zamówienia dotyczącego przeprowadzenia szkolenia z zakresu „Szkolenie specjalistyczne z obsługi łuku twarzowego i artykulatora - I stopień artykulacji (część I szkolenia) i II stopień artykulacji (część II szkolenia)” Zamawiający przyzna punkty za wykazane w formularzu ofertowym doświadczenie dodatkowe trenera w zakresie liczby przeprowadzonych szkoleń z tematyki leczenia zaburzeń okluzyjnych z wykorzystaniem łuku twarzowego i artykulatora, w następujący sposób:

Doświadczenie trenera, wyznaczonego do realizacji szkolenia, w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu leczenia zaburzeń okluzyjnych z wykorzystaniem łuku twarzowego i artykulatora (DW) - 40%

Zamawiający będzie przyznawał punkty za dodatkowe doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu leczenie zaburzeń okluzyjnych z wykorzystaniem łuku twarzowego i artykulatora w liczbie od 10 do 50 przeprowadzonych szkoleń, co oznacza, że minimalna uwzględniona w procesie przyznawania punktacji liczba przeprowadzonych szkoleń z zakresu leczenia zaburzeń okluzyjnych z wykorzystaniem łuku twarzowego i artykulatora, przez trenera wyznaczonego do realizacji szkolenia, wynosi 10 szkoleń, natomiast maksymalna liczba uwzględniona w procesie przyznawania punktacji to 50 szkoleń.

Ilość punktów DZ, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium "doświadczenie trenera, wyznaczonego do realizacji szkolenia, w „przeprowadzaniu szkoleń z zakresu leczenia zaburzeń okluzyjnych z wykorzystaniem łuku twarzowego i artykulatora zostanie wyznaczona wg wzoru:

DZ=(DR/DN) x 40

Gdzie:

DR - doświadczenie trenera, wyznaczonego do realizacji szkolenia, oferty rozpatrywanej, w postaci liczby zrealizowanych szkoleń z zakresu leczenia zaburzeń okluzyjnych z wykorzystaniem łuku twarzowego i artykulatora;

DN - największe doświadczenie trenera, wyznaczonego do realizacji szkolenia, spośród wszystkich dostarczonych i nieodrzuconych ofert, w postaci najwyższej liczby zrealizowanych szkoleń z zakresu leczenia zaburzeń okluzyjnych z wykorzystaniem łuku twarzowego i artykulatora;

40 - maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wg kryterium doświadczenie trenera, wyznaczonego do realizacji szkolenia, w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu leczenia zaburzeń okluzyjnych z wykorzystaniem łuku twarzowego i artykulatora - 40%.

Liczbę przeprowadzonych przez trenera szkoleń z zakresu leczenia zaburzeń okluzyjnych z wykorzystaniem łuku twarzowego i artykulatora należy podać w formularzu ofertowym. W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisze liczby przeprowadzonych szkoleń z zakresu leczenia zaburzeń okluzyjnych z wykorzystaniem łuku twarzowego i artykulatora przez danego trenera, Zamawiający przyjmie, że trener wskazany przez Wykonawcę nie posiada takiego doświadczenia, tym samym Wykonawca w przedmiotowym kryterium otrzyma 0 pkt.

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia, na każde wezwanie Zamawiającego, dokumentów potwierdzających posiadanie przez trenera ww. doświadczenia.

Kryterium cena - 60%

(Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ww. kryterium oceny ofert: 60 pkt.)

Zamawiający przyzna punkty w kryterium „cena” wg następującego wzoru:

CZ = (CN/CR) x 60

Gdzie:

CN – najniższa cena za realizację zamówienia, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,

CR – cena za realizację zamówienia oferty rozpatrywanej,

60 – maksymalna liczba punktów, jaka może uzyskać oferta wg kryterium „cena – 60%”

W formularzu ofertowym Wykonawca podaje ceny brutto za wykonanie zamówienia, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W formularzu ofertowym Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia w przeliczeniu na:

Część I (I stopień artykulacji):

Cenę jednostkową za jednego uczestnika w ramach części I szkolenia,
Cenę za całość zamówienia w ramach części I szkolenia (8 uczestników),

Część II (II stopień artykulacji):

Cenę jednostkową za jednego uczestnika w ramach części II szkolenia,
Cenę za całość zamówienia w ramach części II szkolenia (8 uczestników),

Całość zamówienia (łącznie część I i część II):

Cenę za całość przedmiotu zamówienia w ramach obu części szkolenia (I stopień artykulacji – 8 uczestników i II stopień artykulacji – 8 uczestników).

Szkolenie korzysta ze zwolnienia z VAT z uwagi na finansowanie w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Zamawiający dokona płatności za rzeczywistą liczbę uczestników biorących udział w szkoleniu.

Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów będących sumą punktów z wszystkich w/w kryteriów.
Termin / okres wykonania zamówienia:
13-14 września 2022 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Zamówień Publicznych, Dział Projektów Pomocowych
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Agnieszka Malinowska, Magdalena Olkowska-Krypa
Telefon kontaktowy:
85 748 55 50, 85 748 56 32
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
1) oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (załącznik nr 6 do umowy)
2) Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę – jeśli dotyczy.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok z dopiskiem: "Oferta na „Szkolenie specjalistyczne z obsługi łuku twarzowego i artykulatora - I stopień artykulacji (część I szkolenia) i II stopień artykulacji (część II szkolenia)” kierowanego do nauczycieli akademickich UMB posiadających tytuł lekarza-dentysty/stomatologa"
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
 • swobodnego wyboru oferty,
 • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
 • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.