AI.220.25.2022ZC

Dodane przez dit - 26/07/2022 - 10:44
Krótki opis zapytania:
Dostawy sukcesywne licencji oprogramowania firmy Microsoft w ramach Microsoft Products and Services Agreement
Dostawy w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto.
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są dostawy sukcesywne licencji oprogramowania Microsoft dla trzech grup produktów: aplikacji, systemów i serwerów.

Zakres zamówienia obejmuje:
a) dystrybucję oprogramowania i zapewnienie opieki związanej z dystrybucją,
b) wypełnienie wszystkich świadczeń, jakie Microsoft nakłada na Podmiot Obsługujący (dystrybucja oprogramowania i związana z nim opieka),
c) zapewnienie Zamawiającemu systemu pomocy technicznej związanej z oprogramowaniem będącym przedmiotem zamówienia, za pośrednictwem telefonu, faksu lub poczty elektronicznej,
d) dostarczanie (na wniosek Zamawiającego) raportów o dokonanych zakupach,
e) przekazywanie Zamawiającemu (co miesiąc) za pośrednictwem poczty elektronicznej wykazów produktów wraz z ceną podaną w EURO.

Wykonawca musi posiadać aktualny status  LSP (Licensing Solution Providers) upoważniający Wykonawcę do sprzedaży licencji wg. programu MPSA.

Kryteria oceny:
Najwyższy upust wyrażony w % udzielany od cen netto wyszczególnionych w miesięcznych cennikach MPSA.
Termin / okres wykonania zamówienia:
5 dni roboczych od daty podpisania umowy
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
Dział Informatyki
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Anna Backiel-Cybulska, Piotr Zadykowicz
Telefon kontaktowy:
85 686 5143, 85 686 5175
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Oferty należy przesłać na załączonym formularzu na adres email: it.oferty@umb.edu.pl podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawomocnione osoby Wykonawcy.
Formularz powinien zawierać wymagane dane dot. opisu i oferowanego produktu.
W tytule maila należy wpisać nr zapytania ofertowego.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.