TZ.220.15.2022.1.1

Dodane przez DzialZaopatrze… - 07/07/2022 - 08:18
Krótki opis zapytania:
DOSTAWA KOMORY HIPOKSYJNEJ DLA ZWIERZĄT LABORATORYJNYCH/ DELIVERY OF HYPOXIC UNIT FOR LAB ANIMALS
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych/ for supplies or services solely for the purpose of research, experiment, study or development
Rodzaj zamówienia:
dostawy
Opis przedmiotu zamówienia:

W ZAŁĄCZNIKACH/ IN ATTACHMENTS

Kryteria oceny:
CENA/ PRICE
Termin / okres wykonania zamówienia:
56 DNI ROBOCZYCH/ 56 WORKING DAYS
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Dział:
DZIAŁ ZAOPATRZENIA
Numer pokoju:
3
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
Katarzyna Włodarczyk
Telefon kontaktowy:
+48 85-748-55-38
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG./A copy of the current excerpt from the relevant register or the current certificate of entry in the Central Register and Information on Economic Activity (CEIDG), if separate regulations require an entry in the register or notification to the CEIDG.

Termin składania ofert (data i godzina):
2022/07/15
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres katarzyna.wlodarczyk@umb.edu.pl, z oznaczeniem pozwalającym na identyfikację Wykonawcy oraz wskazaniem przedmiotu i numeru postępowania poprzez oznaczenie „Dostawy z dziedziny nauki - TZ.220.15.2022.1.1"/The offer should be submitted in electronic form via e-mail to the following address katarzyna.wlodarczyk@umb.edu.pl with a designation that allows the Contractor to be identified and an indication of the subject and number of the procedure by marking "Supplies in the field of science TZ.220.15.2022.1.1".
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
  • swobodnego wyboru oferty/ freely choose the offer
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań/conducting additional negotiations,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny/ cancel the competition or change its terms, including limiting the scope of the contract, without giving any reason.