AWM/NAW/3/2021/TM

Dodane przez DzialWspolpracy - 20/01/2021 - 13:10
Krótki opis zapytania:
Tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język angielski w ramach projektu pt. „Welcome to Medical University of Bialystok. Rozwój potencjału instytucjonalnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kluczowym etapem wdrożenia strategii umiędzynarodowienia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto
Rodzaj zamówienia:
usługi
Opis przedmiotu zamówienia:

Zapytanie ofertowe:

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł netto

 

 1. Przedmiot zamówienia:

 

 1. Rodzaj zamówienia:

Usługi

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Zamówienie dotyczy projektu pt. „Welcome to Medical University of Bialystok. Rozwój potencjału instytucjonalnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kluczowym etapem wdrożenia strategii umiędzynarodowienia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia pisemnego (kod CPV: 79530000-8 – Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych) z języka polskiego na język angielski sylabusów dotyczących przedmiotów na kierunku lekarskim prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

 

 1. W ramach tłumaczenia przewiduje się jednorazowe przetłumaczenie dokumentów przekazanych przez Zamawiającego po zawarciu umowy. Objętość materiałów przeznaczonych do tłumaczenia: do 370 stron znormalizowanego maszynopisu (jedna strona znormalizowanego maszynopisu = 1 800 znaków ze spacjami). Znormalizowany maszynopis odnosi się do objętości tekstu źródłowego (w języku polskim). Objętość materiałów do tłumaczenia może ulec zmniejszeniu. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego podanego limitu stron, płatność nastąpi za przetłumaczoną liczbę stron. Wykonawcy nie będzie przysługiwać odszkodowanie.

 

 1. Zamawiający przewiduje, że wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia przekazania materiałów podlegających tłumaczeniu.

 

 1. Materiały do tłumaczenia, o których mowa w pkt. 4, zostaną dostarczone Wykonawcy w postaci pliku doc/docx (word) na wskazany w umowie adres e-mail lub na nośniku elektronicznym.

 

 1. Wykonane tłumaczenia będą przygotowane na formatce dokumentu zawierającej wymagane logotypy i informacje, zgodne z zasadami informacji i promocji projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Formatka dokumentu zawierająca wymagane logotypy i informacje zostanie dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego.

 

 1. Kryteria oceny:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następującego kryterium:

 

Cena przedmiotu zamówienia – 100 %.

 

 1. Termin lub okres wykonania zamówienia:

 

Nie więcej niż 30 dni od dnia przekazania materiałów do tłumaczenia.

 

W przypadku tłumaczeń, termin biegnie od następnego dnia roboczego po dniu, w którym przekazano dokumenty do tłumaczenia.

 

 

 1. Wymagania stawiane Wykonawcy:

 

 1. Uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie tłumaczeń pisemnych – Zamawiający wymaga złożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie tłumaczeń pisemnych;
 2. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w realizacji co najmniej trzech usług polegających na realizacji tłumaczeń pisemnych o tematyce medycznej z języka polskiego na język angielski na potrzeby instytucji publicznej lub niepublicznej, każda o objętości co najmniej 70 stron znormalizowanego maszynopisu.
 3. W celu potwierdzenia doświadczenia, Wykonawca poda w formularzu ofertowym liczbę i wykaz zrealizowanych usług tłumaczeń pisemnych z języka polskiego na język angielski na potrzeby instytucji publicznej lub niepublicznej o tematyce medycznej, każda o objętości co najmniej 70 stron znormalizowanego maszynopisu, oraz dołączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie ww. usług (np. referencje, protokoły odbioru).
 4. Osoba (osoby) dokonująca tłumaczenia musi posiadać uprawnienia tłumacza przysięgłego lub tytuł magistra filologii angielskiej, lingwistyki lub ukończone magisterskie studia wyższe na innym kierunku i studia podyplomowe w zakresie tłumaczenia polsko-angielskiego oraz posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie (od ukończenia studiów) w tłumaczeniu pisemnym w zakresie języka angielskiego obejmującym tematykę medyczną. Zamawiający może zażądać dodatkowych dokumentów potwierdzających ten fakt.

 

 

 1.  Składanie ofert:

 

 1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Dział Współpracy Międzynarodowej, Prawe Skrzydło Pałacu Branickich, pokój nr 213.

 

 1. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

mgr Michał Dobrowolski, tel. 85 686 51 84, e-mail: michal.dobrowolski@umb.edu.pl

 

 1. Do wypełnionego formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) należy dołączyć:
 1. Dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie tłumaczeń pisemnych;
 2. Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);
 3. Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia w przypadku każdej z usług wskazanych w formularzu ofertowym na potwierdzenie posiadania wymaganego doświadczenia i należycie wykonanej usługi (np. referencje, protokół odbioru).
 4. Na żądanie Zamawiającego – dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, które będą dokonywać tłumaczenia.

 

 

 1. Termin składania ofert (data i godzina):

29 stycznia 2021 r., godz. 15.00.

 

 1. Miejsce składania ofert:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

 

 1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, z dopiskiem: „Tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język angielski – sprawa nr AWM/NAW/3/2021/TM – nie otwierać przed dniem 29 stycznia 2021 r., godz. 15.00”.
 2. Przy składaniu ofert decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.
 1. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
 2. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo do:

- pozostawienia bez rozpatrzenia ofert, które wpłyną po terminie;

- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;

- zmiany zakresu postępowania.

 

 

 

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wzór),

Załącznik nr 2 – Umowa (wzór),

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (wzór).

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, NIP 542-021-17-17, REGON 000288604, reprezentowany przez Rektora;
 • kontakt do inspektora ochrony danych osobowych:   iod@umb.edu.pl;
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z zawarciem umowy na podstawie złożonej oferty oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu oceny złożonej oferty i kontaktu z oferentem;
 • odbiorcami danych osobowych mogą być wykonawcy, osoby wnioskujące o udostępnienie informacji publicznej, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty na podstawie zawartych umów powierzenia z Zamawiającym, 
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa tj. 5 lat od dnia zakończenia umowy,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny oferty co będzie wiązało się z odrzuceniem oferty lub wykluczeniem z postępowania; 
 • w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • wykonawca posiada:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych 1;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Wykonawcy:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.   

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku konkursu o ani zmianą postanowień umowy

 

2  Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Kryteria oceny:
Cena przedmiotu zamówienia – 100 %.
Termin / okres wykonania zamówienia:
Nie więcej niż 30 dni od dnia przekazania materiałów do tłumaczenia.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Dział Współpracy Międzynarodowej, Prawe Skrzydło Pałacu Branickich, pokój nr 213.

Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
mgr Michał Dobrowolski, tel. 85 686 51 84, e-mail: michal.dobrowolski@umb.edu.pl
Dział:
Dział Współpracy Międzynarodowej
Numer pokoju:
213
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
mgr Michał Dobrowolski
Telefon kontaktowy:
85 686 51 84
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
a) Dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie tłumaczeń pisemnych;
b) Oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);
c) Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia w przypadku każdej z usług wskazanych w formularzu ofertowym na potwierdzenie posiadania wymaganego doświadczenia i należycie wykonanej usługi (np. referencje, protokół odbioru).
d) Na żądanie Zamawiającego – dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, które będą dokonywać tłumaczenia.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
5) Miejsce składania ofert:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

a) Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, z dopiskiem: „Tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język angielski – sprawa nr AWM/NAW/3/2021/TM – nie otwierać przed dniem 29 stycznia 2021 r., godz. 15.00”.
b) Przy składaniu ofert decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.
6) Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.
Pokój numer:
Kancelaria Ogólna
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:

- pozostawienia bez rozpatrzenia ofert, które wpłyną po terminie;

- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;

- zmiany zakresu postępowania.