AWM/NCBR/05/2022/TM

Dodane przez DzialWspolpracy - 07/06/2022 - 12:14
Krótki opis zapytania:
Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej polegającej na realizacji szkolenia
pt. „Praca zespołowa oraz budowanie zespołu” dla pracowników Działu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w ramach projektu pn. „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Data publikacji:
Zapytanie ofertowe:
na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych netto
Rodzaj zamówienia:
usługi społeczne
Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiot zamówienia:

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Zamówienie dotyczy projektu pn. „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Praca zespołowa oraz budowanie zespołu” dla pracowników Działu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w ramach projektu pn. „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Szkolenie będzie realizowane w formule zamkniętej – tylko  z udziałem pracowników Zamawiającego, przygotowane na miarę konkretnych potrzeb zgłoszonych przez pracowników. Wykonawca zweryfikuje, jakie są potrzeby pracowników w zakresie szczegółowej tematyki szkolenia przed rozpoczęciem jego realizacji. Wykonawca przedstawi program szkolenia do akceptacji Zamawiającego.

 

Efektem szkolenia będzie zdobycie wiedzy z zakresu pracy zespołowej i budowania zespołu, która będzie niezwykle przydatna w usprawnieniu pracy działu związanej z funkcjonowaniem w międzynarodowym środowisku akademickim.

 

 1. Grupa docelowa:

Grupę docelową szkolenia stanowi 8 pracowników Działu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

 

 1. Planowana liczba godzin szkolenia:

16 godzin dydaktycznych z podziałem na trzy dni, przy czym 1 godzina dydaktyczna = 45 minut. Przerwy nie wliczają się do wymiaru godzinowego realizacji usługi szkoleniowej.

 

 1. Planowany termin i miejsce realizacji usługi:

Szkolenie zostanie przeprowadzone w drugiej połowie września 2022 r. (możliwość zmiany terminu w przypadku pogorszenia sytuacji epidemiologicznej). Szkolenie będzie realizowane w wybranym przez Wykonawcę hotelu w odległości do 170 km od Białegostoku, bez konieczności obecności Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego.

 

 1. Sposób realizacji usługi oraz kwestie organizacyjne związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
 • zweryfikowanie potrzeb szkoleniowych uczestników przed rozpoczęciem szkolenia przez Wykonawcę;
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej, zawierających stosowne logotypy i informację o współfinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Treść informacji i wzory logotypów zostaną przekazane przez Zamawiającego;
 • przygotowanie konspektu szkolenia i materiałów szkoleniowych;
 • przeprowadzenie szkolenia w trybie stacjonarnym, w wybranym przez Wykonawcę 4-gwiazdkowym hotelu z zapleczem gastronomiczno-rekreacyjnym oddalonym od Białegostoku w odległości do 170 km (wybrany hotel musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego);
 • przeprowadzenie szkolenia w drugiej połowie września 2022 roku, we wcześniej ustalonym wymiarze, tj. 16 godzin dydaktycznych podzielonych na 3 dni (dokładny termin i godzina przeprowadzenia szkolenia zostaną uzgodnione w trybie roboczym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą z odpowiednim wyprzedzeniem, co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia);
 • Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia (8 osób) dojazd do miejsca szkolenia, zakwaterowanie oraz wyżywienie;
 • wyjazd z Białegostoku (z siedziby Zamawiającego – Pałacu Branickich) 1 dnia szkolenia (czwartek) ok. godz. 9:30, powrót do Białegostoku 3 dnia (sobota) szkolenia ok. godz. 15:00;
 • wyżywienie powinno obejmować:

1 dzień: obiad, kolacja

2 dzień: śniadanie, obiad, kolacja

3 dzień: śniadanie, obiad

 • zakwaterowanie w 4-gwiazdkowym hotelu wybranym przez Wykonawcę w odległości do 170 km od Białegostoku dla 8 uczestników w pokojach 1-osobowych na czas szkolenia (wybrany hotel musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego);
 • przygotowanie i przekazanie uczestnikom zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu oznakowane logotypami projektowymi przekazanymi przez Zamawiającego;
 • wyznaczenie przez Zamawiającego i przez Wykonawcę osób odpowiedzialnych za kwestie organizacyjne związane z realizacją przedmiotu zamówienia;
 • przygotowanie i zebranie niezbędnej dokumentacji ze szkolenia: oryginałów list obecności oraz potwierdzenia odbioru zaświadczeń, na wzorach przekazanych przez Zamawiającego leży po stronie Zamawiającego;
 • zobowiązanie Wykonawcy do podpisania zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniu, zawierających logotypy i nazwę projektu, które zostaną przygotowane przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego;

 

 1. Forma szkolenia:
 • szkolenie zostanie zrealizowane w formule zamkniętej – tylko  z udziałem uczestników wskazanych przez Zamawiającego;
 • Wykonawca przeprowadzi szkolenie w formie aktywizującej uczestników;
 • uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań;
 • uczestnicy będą mieli możliwość konsultacji oraz uzyskania informacji zwrotnych.

 

 

 1. Zakres tematyczny:
 • co to jest zespół, rodzaje zespołów;
 • cechy wzorcowego zespołu;
 • wspólne osiąganie celów;
 • etapy organizacji zespołu – omówienie faz formowania się grupy – odniesienie do zespołów uczestników;
 • procesy zachodzące na poszczególnych etapach i ich wpływ na relacje;
 • rola i znaczenie jednostki w grupie;
 • narzędzia usprawniające komunikację między jednostką a pozostałymi członkami zespołu;
 • odgrywanie scenek rodzajowych przez uczestników;
 • wspólne wykonywanie zadań praktycznych;
 • gry zespołowe, praca w grupie, informacja zwrotna od trenera nt. wykonywanych zadań;
 • sytuacje kryzysowe w funkcjonowaniu zespołu;
 • rozwiązywanie konfliktów;
 • ćwiczenia, których głównym celem, będzie rozwinięcie umiejętności z zakresu komunikacji niewerbalnej oraz wzmocnienie poczucia pewności siebie.

 

 1. Wymagania wobec prowadzącego szkolenie:
 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie budowania zespołu;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z pracy zespołowej oraz budowania zespołu i przeprowadzenie w tym okresie co najmniej 3 szkoleń z ww. zakresu, potwierdzone stosownym dokumentem;
 • dyspozycyjność w okresie planowanej realizacji usługi.

 

 1. Wymagania dotyczące przewozu osób:

 

Wykonawca poinformuje uczestników podczas pierwszej godziny szkolenia o współfinansowaniu szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pn. „Mamy POWER – inwestujemy w kompetencje regionu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Zamawiający zapewni odpowiednią dostępność usługi będącej przedmiotem zamówienia dla wszystkich uczestników szkolenia, zgodnie ze standardami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz przestrzeganie polityki równych szans podczas realizacji szkolenia, w szczególności stosowanie języka równościowego.

 

Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania polityki równych szans podczas realizacji szkolenia, w szczególności stosowanie języka równościowego.

 

 

 

 1. Kryteria oceny:
 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów:

- Cena oferty – max. liczba – 60 pkt

- Koncepcja szkolenia – max. liczba – 40 pkt

 

 1. Zasady oceny kryterium „Cena oferty”
 • w formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę za realizację zamówienia w danej części. Ocena w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
 • liczba punktów = najniższa oferowana cena / cena oferty ocenianej x 60
 • oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 60 punktów.

 

 1. Zasady oceny kryterium „Koncepcja szkolenia”
 • Koncepcję szkolenia należy przedstawić w załączniku do formularza ofertowego. Przedstawienie koncepcji nie jest obligatoryjne, ale brak jej przedstawienia będzie skutkował uzyskaniem 0 pkt w ramach kryterium „Koncepcja szkolenia”.
 • Ocena koncepcji szkolenia zostanie przeprowadzona przez 3-osobową komisję, każdy z członków komisji przyzna od 0 do 40 pkt. Koncepcja szkolenia będzie oceniana w kategoriach: zakres tematyczny, innowacyjność podejścia, praktyczność szkolenia, aktywizacja uczestników (można uzyskać max. 10 pkt w ramach każdej kategorii). Ostateczna ocena w kryterium „Koncepcja szkolenia” będzie średnią ocen wszystkich 3 członków komisji – maksymalnie 40 pkt.

 

Na potrzeby zwolnienia z podatku VAT szkolenia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26-29 ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, Zamawiający oświadcza, iż przedmiot umowy ma charakter kształcenia zawodowego i służy podniesieniu kwalifikacji zawodowych oraz jest finansowany przynajmniej w 70% ze środków publicznych, w związku z czym w podanych cenach nie uwzględniono stawek VAT.

 

 

 1. Termin lub okres wykonania zamówienia

Zamówienie zostanie zrealizowane w drugiej połowie września 2022 r. Ostateczny termin realizacji usługi, mieszczący się w wyżej wskazanym przedziale czasowym zostanie ustalony w trybie roboczym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia (w przypadku pogorszenia sytuacji epidemiologicznej, możliwe przesunięcie terminu realizacji).

 

 1. Składanie ofert
 1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Dział Współpracy Międzynarodowej, pokój nr 206, Prawe Skrzydło Pałacu Branickich.

 

 

 1. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

mgr Michał Dobrowolski

 

Telefon kontaktowy, e-mail:

+ 48 85 686 51 80, michal.dobrowolski@umb.edu.pl

 

 1. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
 1. oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym,
 2. kopię dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie osoby szkolącej wskazanej w formularzu ofertowym lub oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie;
 3. kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Termin składania ofert (data i godzina):

2022-06-20

Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

 1. Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, z dopiskiem: „Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej polegającej na realizacji szkolenia Praca zespołowa oraz budowanie zespołu – sprawa nr AWM/NCBR/05/2022/TM – nie otwierać przed dniem 21.06.2022 r.”.
 2. Przy składaniu ofert decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.
 3. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.

 

 1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
 • do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie;
 • do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;
 • do zmiany zakresu postępowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych związanym z realizacją zamówienia poza ustawą Prawo zamówień publicznych, o wartości poniżej 130 000 PLN netto.

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku informuje, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, NIP 542-021-17-17, REGON 000288604, reprezentowany przez Rektora,
 2. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach danych osobowych wysyłając informacje na adres e-mail: iod@umb.edu.pl lub poprzez inne dane kontaktowe podane na stronach internetowych Uczelni,
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją zamówienia poza ustawą Prawo zamówień publicznych, o wartości poniżej 130 000 zł,  na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do

  ewentualnego zawarcia umowy z osobą fizyczną,

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest obowiązkiem prawnym ciążącym na Uczelni jakim

  jest obowiązek dokonywania wydatków publicznych, rozliczeń w sposób celowy i oszczędny 

  zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ustawą o rachunkowości,

 1. odbiorcami danych osobowych mogą być wykonawcy, osoby wnioskujące o udostępnienie informacji publicznej, inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty na podstawie zawartych umów powierzenia z Zamawiającym, w szczególności dostarczające i wspierające systemy informatyczne,
 2. dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów archiwizacyjnych tj. 5 lat od zakończenia realizacji zamówienia lub umowy,
 3. podanie danych osobowych nie jest obowiązkiem, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny oferty, co będzie wiązało się z odrzuceniem oferty lub wykluczeniem z postępowania,       
 4. każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – w przypadkach, na zasadach i w trybie określonych w RODO. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy i nie może naruszać integralności protokołu i załączników.

W celu skorzystania z praw należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych,

 1. każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
 2. w oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

 

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy;
 2. Oświadczenie o braku osobowych lub  kapitałowych powiązań z Zamawiającym;
 3. Wzór umowy;
 4. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego.
Kryteria oceny:
1) Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie następujących kryteriów:
- Cena oferty – max. liczba – 60 pkt
- Koncepcja szkolenia – max. liczba – 40 pkt

2) Zasady oceny kryterium „Cena oferty”
− w formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę za realizację zamówienia w danej części. Ocena w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
− liczba punktów = najniższa oferowana cena / cena oferty ocenianej x 60
− oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium 60 punktów.

3) Zasady oceny kryterium „Koncepcja szkolenia”
− Koncepcję szkolenia należy przedstawić w załączniku do formularza ofertowego. Przedstawienie koncepcji nie jest obligatoryjne, ale brak jej przedstawienia będzie skutkował uzyskaniem 0 pkt w ramach kryterium „Koncepcja szkolenia”.
− Ocena koncepcji szkolenia zostanie przeprowadzona przez 3-osobową komisję, każdy z członków komisji przyzna od 0 do 40 pkt. Koncepcja szkolenia będzie oceniana w kategoriach: zakres tematyczny, innowacyjność podejścia, praktyczność szkolenia, aktywizacja uczestników (można uzyskać max. 10 pkt w ramach każdej kategorii). Ostateczna ocena w kryterium „Koncepcja szkolenia” będzie średnią ocen wszystkich 3 członków komisji – maksymalnie 40 pkt.
Termin / okres wykonania zamówienia:
Zamówienie zostanie zrealizowane w drugiej połowie września 2022 r. Ostateczny termin realizacji usługi, mieszczący się w wyżej wskazanym przedziale czasowym zostanie ustalony w trybie roboczym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia (w przypadku pogorszenia sytuacji epidemiologicznej, możliwe przesunięcie terminu re
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Dział Współpracy Międzynarodowej, pokój nr 206, Prawe Skrzydło Pałacu Branickich.


Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
mgr Michał Dobrowolski

Telefon kontaktowy, e-mail:
+ 48 85 686 51 80, michal.dobrowolski@umb.edu.pl
Dział:
Dział Współpracy Międzynarodowej
Numer pokoju:
206
Osoba do kontaktu z Wykonawcami:
mgr Michał Dobrowolski
Telefon kontaktowy:
85 686 51 80
Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć:
1) oświadczenie o braku osobowych lub kapitałowych powiązań z Zamawiającym,
2) kopię dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie osoby szkolącej wskazanej w formularzu ofertowym lub oświadczenie Wykonawcy w tym zakresie;
3) kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Termin składania ofert (data i godzina):
Miejsce składania ofert: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział:
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

a) Ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, z dopiskiem: „Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej polegającej na realizacji szkolenia Praca zespołowa oraz budowanie zespołu – sprawa nr AWM/NCBR/05/2022/TM – nie otwierać przed dniem 21.06.2022 r.”.
b) Przy składaniu ofert decyduje data wpływu do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.
c) Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.

Pokój numer:
Kancelaria Ogólna
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo:
 • do pozostawienia bez rozpatrywania ofert, które wpłynęły po terminie;
 • do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny;
 • do zmiany zakresu postępowania.